Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Faith God Jesus Christ Religion

HOLY WEEK GOSPEL REFLECTIONS on DCF:

  Marso 29, 2018. Huwebes Santo. Pagmimisa sa Patatakipsilim sa Paghahapunan ng Panginoon. Salmo 116: Sa kalis ng pagbabasbas si Kristo ang tinatanggap. Ebanghelyo: Juan 13:1-15 Bisperas na noon ng Paskwa. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Eucharist God Jesus Christ Religion Sacrament

WHY IS IT THAT THE WINE IS NOT OFFERED TO EVERYONE IN THE MASS?

By: Admin Pastor Manny (Code Name) Maundy Thursday is a Christian holy day that commemorates the Last Supper of Jesus Christ with His apostles. The Last Supper is important to us, Catholics, given that we interpret the words of Jesus Christ such as “Do this in memory of me” to be referring to the Mass. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF God Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Nakiisa si Judas sa mga may Galit kay Jesus”

Marso 28, 2018. Miyerkules Santo Salmo 69: “Poon, ako’y iyong dinggin sa panahong ‘yong ibigin.” Ebanghelyo: Mateo 26:14-25 Si Judas Iscariote, isa sa Labindalawa, ay nakipagkita sa mga punong pari. “Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus?” tanong niya. Noon di’y binayaran nila si Judas ng tatlumpung pirasong […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Inihayag ni Jesus ang Pagtataksil sa Kanya”

Marso 27, 2018. Martes Santo. Ebanghelyo: Juan 13:21-23, 36-38 Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila, “Pakatandaan ninyo: ako’y pagtataksilan ng isa sa inyo.” Nagsimulang magtinginan ang mga alagad sapagkat hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya, kaya’t sinenyasan siya […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian DCF Apologetics Faith God News Religion

Why Catholicism is the Best Religion

BLOGS  |  MAR. 15, 2018 Why Catholicism is the Best Religion Some religions are superior to others, and Christianity is the best. And of the Christians, Catholicism is the best. Fr. Dwight Longenecker I know. I know. This is not really politically correct. You’re supposed to pretend that all religions are equal. The comparative religions professor […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian DCF Apologetics Faith God Jesus Christ Priests Protestantism Religion

Kung Diyos si Kristo, bakit hindi niya alam ang panahon ng kawakasan?

BY: Admin Coco, Apologist   Kung Diyos si Kristo, bakit hindi niya alam ang panahon ng kawakasan? Basahin natin ang talatang tinutukoy ng mga tumutuligsa sa Pagka Diyos ni Kristo. “Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit [O MAGING ANG ANAK MAN]. ANG AMA LAMANG […]