Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Misyon at Hustisya ng Diyos”

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Misyon at Hustisya ng Diyos” Hulyo 21, 2018. Sabado. Ika-15 Linggo ng Karaniwang Panahon. Salmo 10: Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Unang Pagbasa: Mikas 2:1-5 Kakila-kilabot ang mangyayari sa mga hindi na natutulog dahil sa pagbabalak ng kasamaan at maagang bumabangon upang agad itong isagawa sa sandaling magkaroon […]

Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Awa o Panghuhusga”

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Awa o Panghuhusga” Hulyo 20, 2018. Biyernes. Ika-15 Linggo ng Karaniwang Panahon. Isaias 38: “Buhay ko’y yong iniligtas, pagiral ko’y walang wakas. Unang Pagbasa: Isaias 38: 1-6, 21-22, 7-8* Nang panahong iyon, nagkasakit nang malubha si Hezekias at nasa bingit na ng kamatayan, kaya siya’y dinalaw ni Isaias na anak […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF God Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pag-aalay ng Buhay”

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pag-aalay ng Buhay” Mayo 15, 2018. Martes. Ika-7 Linggo ng Pagkabuhay Salmo 68: Tanang mga kaharian, ang Poong D’yos ay awitan.  Unang Pagbasa: Gawa 20:17-27 Mula sa Mileto, ipinatawag ni Pablo ang mga pinuno ng iglesya sa Efeso. Pagdating nila ay kanyang sinabi, “Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol […]

Daily Gospel on DCF

SUNDAY’S GOSPEL REFLECTIONS: “Ang Pagpapakasakit ng Panginoon”

Marso 25, 2018. Linggo ng Palaspas (Palm Sunday). Salmo 22: “D’yos ko! D’yos ko! Bakit naman ako’y yong pinabayaan. Ebanghelyo: Marcos 14:1-15:47* (o Marcos 15:1-39) Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong pari, mga pinuno ng bayan, mga tagapagturo ng Kautusan, at iba pang bumubuo ng Sanedrin. Ipinagapos nila si Jesus, at dinala kay Pilato. “Ikaw […]

Catholic Church Catholic Faith Christian Faith God News Prayer Prayers

LOVE on the CROSS

Written By: Admin Francesca Maria M. TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “LOVE on the CROSS” Special Edition: Back to Back Ash Wednesday (First Day of Lent) and Valentine’s Day. Pebrero 14, 2018. Miyerkules ng Abo. Ebanghelyo: Mateo 6:1-6, 16-18 “Pag-ingatan ninyong hindi pakitang-tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang […]