Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Faith God Jesus Christ Religion

HOLY WEEK GOSPEL REFLECTIONS on DCF:

  Marso 29, 2018. Huwebes Santo. Pagmimisa sa Patatakipsilim sa Paghahapunan ng Panginoon. Salmo 116: Sa kalis ng pagbabasbas si Kristo ang tinatanggap. Ebanghelyo: Juan 13:1-15 Bisperas na noon ng Paskwa. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Eucharist God Jesus Christ Religion Sacrament

WHY IS IT THAT THE WINE IS NOT OFFERED TO EVERYONE IN THE MASS?

By: Admin Pastor Manny (Code Name) Maundy Thursday is a Christian holy day that commemorates the Last Supper of Jesus Christ with His apostles. The Last Supper is important to us, Catholics, given that we interpret the words of Jesus Christ such as “Do this in memory of me” to be referring to the Mass. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagtanggap Kay Jesus sa Bethania”

Marso 26, 2018. Lunes Santo. Salmo 27: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.  Ebanghelyo: Juan 12:1-11. Binuhusan ng Pabango ang mga Paa ni Jesus Anim na araw bago sumapit ang Pista ng Paskwa, si Jesus ay nagpunta sa Bethania, ang bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. […]