Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Kapistahan ni San Jose, Manggagawa”

Mayo 1, 2018. Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Ebanghelyo: Mateo 13:54-58 Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, kaya’t kanilang itinanong, “Saan kumuha ng ganyang karunungan ang taong iyan? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Hindi ba […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Manalig Kayo sa Akin”

Abril 27, 2018. Biyernes. Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Salmo 2: Anak ng D’yos kailanman sa simula pa sumilang. Ebanghelyo: Juan 14:1-6 “Huwag na kayong mabalisa; manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF God Jesus Christ Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pangangaral ni Jesus Bago Umakyat sa Langit”

Abril 25, 2018. Miyerkules. Ika-4 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Ebanghelyo: Marcos 16:15-20 At sinabi ni Jesus sa kanila, “Habang kayo’y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang Magandang Balita. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang […]

Apologetics Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian DCF Apologetics God Jesus Christ Religion

SI CRISTO AY UPAHAN LANG AYON SA MGA IGLESIA NI CRISTO

By: Kuya Bagets AYON SA MGA INC, ang unang iglesia na itinatag ni Cristo ay hindi pinatawad ng mga Lobo (Gawa 20:29). Ito ang dahilan kung bakit daw nawala ang iglesia noong unang siglo, dahil pinatay sila noon ng mga lobo. Ngunit, ang maitatanong, hahayaan ba ni Cristo na patayin ng mga lobo ang kanyang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Religion Sacrament

GOOD SHEPHERD SUNDAY REFLECTIONS: “Si Jesus ang Mabuting Pastol”

Abril 22, 2018. Linggo. Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Ebanghelyo: Juan 10:11-18 “Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong-gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa’y hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya’t sinusunggaban […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Jesus Christ

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Pag-ibig na Walang Hanggan”

Abril 18, 2018. Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay Ebanghelyo: Juan 6:35-40 Sinabi ni Jesus, “Ako ang tinapay na nagbibigay-buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumampalataya […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Jesus Christ Religion

SUNDAY GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Pagpapatunay kay Jesus”

Abril 15, 2018. Ika-3 Linggo sa Pasko ng Pagkabuhay. Ebanghelyo: Lucas 24:35-48 At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila [at nagsabi, “Sumainyo ang kapayapaan!”] Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala […]