Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Islam

Apat na Ebangelio: Sino Ang Sumulat?

Kadalasang sinasabi sa ating ng mga kapatid nating Muslim upang kwestyunin ang Biblia at ang mga apat na Evangelio: ” Ngunit napakadali nilang ideny ang mga panulat na nakapangalan sa pangalan niya dahil ang mga Gospel na nasa Bibliya ngayon ay pinili ng simbahang Katoliko tatlong siglo ang nakaraan pagkatapos namatay ang mga taong may […]