Apologetics / Reflections Islam Religion

Si Propeta Muhammad ba ang tinutukoy na “Mang-aaliw” sa John 14:16-17???

  By: Admin Francisco de Sales DCF Sinasabi ng Qur’an na si Propeta Muhammad (SAWs) ay hinulaan o nabanggit sa mga kasulatang nauna pa sa Qur’an (Ang Biblia). Kaya naman hindi nakakapagtaka na ang mga kapatid nating Muslim ay gumagamit ng biblia upang patunayan na ang pagdating ni Propeta Muhammad (SAWS) ay ipinagpauna na ng mga […]

Apologetics / Reflections Catholic Church Islam Jesus Christ Muhammad Religion

WHAT IS THE DIFFERENCE OF JESUS FROM MUHAMMAD? by Bro. Duane Cartujano

Jesus died but resurrected. Muhammad died but did no resurrect. Jesus made many miracles with numerous eye witnesses. Muhammad still is questionable historically in performing miracles. Some Muslims say Muhammad performed miracles. He supposedly cut the moon in half. They mention Surah 54:1 as proof. “The Hour has drawn near, and the moon has been […]

Apologetics / Reflections Bible Islam

Si Propeta Muhammad ba ng Islam ang tinutukoy na “Mang-aaliw” sa John 14:16-17???

Sinasabi ng Qur’an na si Propeta Muhammad (SAWs) ay hinulaan o nabanggit sa mga kasulatang nauna pa sa Qur’an (Ang Biblia). Kaya naman hindi nakakapagtaka na ang mga kapatid nating Muslim ay gumagamit ng biblia upang patunayan na ang pagdating ni Propeta Muhammad (SAWS) ay ipinagpauna na ng mga propeta sa Biblia. Nakakamangha lamang para […]