Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Katotohanang Nagliligtas”

Abril 24, 2024. Miyerkules sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay o kaya Paggunita kay San Fidel ng Sigmaringen, pari at martir. MABUTING BALITA Juan 12, 44-50 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Hesus, “Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pag-aalay sa Diyos”

Abril 12, 2024. Biyernes sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. MABUTING BALITA Juan 6, 1-15 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan Noong panahong iyon, tumawid si Hesus sa ibayo ng Lawa ng Galilea, na tinatawag ding Lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Tunay na Pagsisisi”

Pebrero 18, 2024. Unang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda Para sa Pasko ng Pagkabuhay. MABUTING BALITA Marcos 1, 12-15 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, si Hesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng apatnapung araw, na tinutukso ni Satanas. Maiilap na hayop ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Espiritu Santo”

  ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Espiritu Santo” Enero 22, 2024. Lunes ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon o kaya Paggunita kay San Vicente, diyakono at martir. MABUTING BALITA Marcos 3, 22-30 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Noong panahong iyon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, “Inaalihan siya ni […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagkilos ng Diyos”

Oktubre 30, 2023. Lunes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Lucas 13, 10-17 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, si Hesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa Araw ng Pamamahinga. May isang babae roon na labingwalong taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritung nasa kanya. Siya’y […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pakikinig sa Diyos”

Hulyo 27, 2023. Huwebes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Mateo 13, 10-17 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Hesus: “Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?” Sumagot siya, “Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang […]