Catholic Church Christian Faith Religion

“Meron bang Relihiyon na makapagliligtas?” BY: Nikita GandApologist

QUESTION: “Meron bang Relihiyon na makapagliligtas?”   RESPONSE: Ang Relihiyon na tinatag ng Diyos na ating Panginoong Hesukristo ang siyang Relihiyon na makakapagligtas. (1 Timothy 2:4). Malinaw na sinabi ng Panginoon kay San Pedro na sa ibabaw ng bato itatayo Niya ang Kanyang Iglesia. (Matthew 16:18) at ang Iglesiang ito ay ang Kanyang Katawan. (Ephesians […]