Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Puso ng Diyos”

      Hulyo 5, 2020. Ika-14 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Zacarias 9, 9-10 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Zacarias Ito ang sinasabi ng Panginoon: “Sion, magalak ka at magdiwang! Umawit ka nang malakas, O Jerusalem! Pagkat ang hari mo ay dumarating na, mapagwagi at mapagtagumpay. Mapagpakumbaba siya at nakasakay sa isang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mapalad ang Naniniwala”

        Hulyo 3, 2020. Kapistahan ni Apostol Santo Tomas. UNANG PAGBASA Efeso 2, 19-22 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo’y itinayo rin sa saligan ng […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapatawad at Pagpapagaling”

      Hulyo 2, 2020. Huwebes sa Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Amos 7, 10-17 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Amos Noong mga araw na iyon, si Amasias, ang saserdote sa Betel, ay nagsumbong kay haring Jeroboam ng Israel. “May binabalak laban sa inyo ang propetang si Amos,” aniya. “Dahil sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagpapalaya ni Jesus”

    Hulyo 1, 2020. Miyerkules ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Amos 5, 14-15. 21-24 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Amos “Gawin ninyo ang matuwid, huwag ang liko, upang kayo’y mabuhay. Sa gayun, sasainyo ang Panginoon, ang Diyos na Makapangyarihan, tulad ng sinasabi ninyo. Kamuhian ninyo ang masama, ibigin ang mabuti, […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Matibay sa Gitna ng Pagsubok”

      Hunyo 30, 2020. Martes sa Ika-13 Linggo ng Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Amos 3, 1-8; 4, 11-12 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Amos Pakinggan ninyo, mga taga-Israel, itong sinabi ng Panginoon: “Pinatnubayan kong palabas sa Egipto ang inyong lahi. Sa lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa, kayo lamang ang aking […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Mahalagang Papel sa Simbahan”

      Hunyo 29, 2020. Dakilang Kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo. UNANG PAGBASA Mga Gawa 12, 1-11 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito’y […]