Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagbibigay ng Lubos kay Jesus”

  Abril 15, 2019. Lunes Santo.  Salmo 27: Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.  Unang Pagbasa: Isaias 42:1-7 Sinabi ni Yahweh, “Narito ang lingkod ko na aking hinirang; ang aking pinili at lubos na kinalulugdan; ibinuhos ko sa kanya ang aking Espiritu, at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya makikipagtalo o […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Matibay na Paniniwala sa Diyos”

  Abril 11, 2019. Huwebes. Ika-5 Linggo ng Kwaresma. Salmo 105: Nasa isip ng Maykapal ang tipan Niya kailanman. Unang Pagbasa: Genesis 17:3-9 Pagkarinig nito’y nagpatirapa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, “Ito ang aking tipan sa iyo: Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo kundi […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tayo’y mga Anak ng Diyos”

  Abril 10, 2019. Miyerkules. Ika-5 Linggo ng Kwaresma.  Daniel 3: Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.  Unang Pagbasa: Daniel 3:14-20, 91-92, 95 Sinabi niya, “Shadrac, Meshac, at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga diyos ni sumasamba sa rebultong ginto na aking ipinagawa? Iniuutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paniniwala sa Ating Pag Galing”

  Abril 1, 2019. Lunes. Ika-4 Linggo ng Kwaresma. Salmo 30: Poong sa aki’y nagligas, ang dangal mo’y aking galak.  Unang Pagbasa: Isaias 65:17-21 Ang sabi ni Yahweh: “Ako ay lilikha ng isang bagong lupa at bagong langit; ang mga bakas ng nakaraan ay ganap ng malilimutan. Kaya naman kayo’y dapat na magalak sa aking […]

Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA TUWING LINGGO: “Bagong Buhay at Pag-asa sa Panginoon”

  Marso 24, 2019. Ika-3 Linggo ng Kwaresma.  Salmo 103: Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang-loob. Unang Pagbasa: Exodo 3:1-8, 13-15 Samantala, habang nagpapastol si Moises ng kawan ng biyenan niyang si Jetro na pari sa Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang Bundok ng Diyos. […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagbabalik Natin sa Diyos”

  Marso 22, 2019. Ika-2 Linggo ng Kwaresma. Araw ng abstinensiya sa pagkain ng karne (edad 14 pataas). Salmo 105: Gunitain nang malugod ang dakilang gawa ng Diyos.  Unang Pagbasa: Genesis 37: 3-4, 12-13, 17-28 Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito’y isinilang. Iginawa niya ito […]

Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Paano Manalangin sa Panginoon?”

    Marso 12, 2019. Martes. Unang Linggo ng Kuwaresma. Salmo 34: Mat’wid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Unang Pagbasa: Isaias 55:10-11 “Ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa, kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na panghasik, at […]