Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Buhay sa Langit”

Oktubre 21, 2019. Lunes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 4, 20-25 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pagiging Propeta ng Diyos”

  Oktubre 17, 2019. Paggunita kay San Ignacio Antioquia, obispo at martir. Huwebes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 3, 21-30 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, ngayo’y nahayag na ang pagpapawalang-sala ng Diyos sa mga tao. Ito’y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito’y […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tunay na Kabutihan”

  Oktubre 16, 2019. Miyerkules ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 2, 1-11 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili, palibhasa, ikaw na humahatol ay gumagawa rin […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pasasalamat sa Diyos”

  Oktubre 14, 2019. Lunes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Roma 1, 1-7 Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Hesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Mabuting Balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Patuloy na Manalig”

    Oktubre 10, 2019. Huwebes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon. UNANG PAGBASA Malakias 3, 13-20a Pagbasa mula sa aklat ni propeta Malakias “Mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin,” sabi ng Panginoon. “Ngunit ang tanong ninyo, ‘Anu-ano ba ang sinabi namin?’ Sabi ninyo, ‘Walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Panalangin sa Ama sa Langit”

  Oktubre 9, 2019. Miyerkules ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon UNANG PAGBASA Jonas 4, 1-11 Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jonas Hindi nagustuhan ni Jonas ang pag-uurong ng Diyos sa balak na paggunaw sa Ninive at siya’y nagalit. Kaya, dumalangin siya, “Panginoon, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito […]