Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pagpapanibago ng Diyos”

  Pebrero 17, 2024. Sabado kasunod ng Miyerkules ng Abo. MABUTING BALITA Lucas 5, 27-32 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, nakita ni Hesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Sumunod ka sa akin,” Tumindig si Levi, iniwan ang […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Ginawang Bago ng Diyos”

    ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Ginawang Bago ng Diyos” Enero 25, 2024. Kapistahan ng Pagbabagong-Buhay ni Apostol San Pablo. UNANG PAGBASA Mga Gawa 22, 3-16 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, “Ako’y isang Judio, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia ngunit […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF News

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Paggawa at Pananalangin”

Oktubre 10, 2023. Martes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Lucas 10, 38-42 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, pumasok si Hesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaing nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaing ito’y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Pag-asa sa Diyos”

Setyembre 19, 2023. Martes ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon o kaya Paggunita kay San Januario (Jenaro), obispo at martir MABUTING BALITA Lucas 7, 11-17 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon, pumunta si Hesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Mabuting Tao”

Hulyo 28, 2023. Biyernes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Mateo 13, 18-23 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig ng Salita tungkol sa paghahari ng Diyos […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Dakilang Awa ng Diyos”

Hulyo 19, 2023. Miyerkules ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon. MABUTING BALITA Mateo 11, 25-27 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may […]

Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA AT PAGNINILAY: “Paggawa ng Kaya”

  Abril 16, 2023. Lunes sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Monday of the Second Week of Easter. MABUTING BALITA Juan 3, 1-8 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan May isang Pariseo at pinuno ng mga Judio, na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya’y nagsadya kay Hesus. “Rabi,” sabi niya, “nalalaman po […]