Apologetics / Reflections Catholic Church Catholic Faith Christian Faith Mass Religion The Holy Mass

Linggo ngayon Magsisimba ka ba? ABA dapat Lang!

  By: Admin Coco, Apologist Dapat nating Tandaan ang sinasabi ng Bibliya, sa (Hebreo 12:28) “Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugud-lugod sa kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot.” Gusto ng Diyos na sambahin siya sa paraang kalugud-lugod sa kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot at hindi sa ating sariling paraan o kagustuhan […]