Apologetics / Reflections Bible Catholic Church Catholic Faith

TALIWAS BA ANG LUKE 23:43 SA PURGATORYO?

 

 

 

 

By: Admin Chris

Maraming mga Kristyano ngunit hindi Katoliko ang naniniwala na kapag ang isang mananampalataya ay namatay ay didiretso na siya sa langit at hindi na sa purgatoryo. Ang kadalasang bible verse na kanilang binabanggit ay Luke 23:43. Ito ang mababasa natin.

Lucas 23:43
43 Sumagot si Jesus, “Sinasabi Ko sa iyo, isasama kita ngayon sa Paraiso.”

Ang “Got Questions” ay isang Protestanteng ministeryo. Ito ang kanilang sinabi tungkol sa bible verse na ito.

“Jesus knew that His death was imminent and that He would soon be in heaven with His Father. Therefore, Jesus used paradise as a synonym for heaven, and the word has come to be associated with any place of ideal loveliness and delight [1].”

Tama nga ba ang pananaw ng ibang Kristyano na ito ay taliwas sa ating paniniwala sa purgatoryo? Ang sagot ko rito ay “hindi.” Hindi taliwas ang ating doktrina sa sinabi ng Biblya at maraming rason kung bakit ko ito nasabi.

Maaaring hindi “langit” ang tinutukoy ng salitang “paraiso” na sinabi ni Hesus sa “good thief.” Tandaan natin na sa araw ng pagkamatay ni Hesus ay hindi pa bukas ang langit para mga espiritu ng mabubuting tao o santo. Nabuksan lamang ang langit noong umakyat si Hesus sa kalangitan o sa “ascension.” Ito ang sinabi ni Efeso 4:8-10.

Efeso 4:8-10

8 Ganito ang sinasabi ng kasulatan:

“Nang umakyat siya sa kalangitan,
nagdala siya ng maraming bihag,
at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao.”

9 Anong ibig sabihin ng “umakyat siya”? Ang ibig sabihin niyan ay bumabâ muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. 10 Ang bumabâ ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha.

Kung hindi langit ang tinutukoy sa Lukas 23:43, ano ang tinutukoy dito? Ito ay maaaring tumutukoy sa Abaham’s Bosom, Sheol o “Limbo of the Fathers” na makikita sa Lukas 16:22. Ito rin ang makikita natin sa sulat ni San Pedro kung saan pumunta si Hesus sa isang “prison” para mangaral ng mabuting balita pagkatapos Niya mamatay. Basahin natin ang sinulat sa 1 Pedro 3:19.

1 Pedro 3:19
19 Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritung nakabilanggo.

Bukod pa dito, maaaring ang Sheol ay maging argumento para sa purgatoryo. Alam natin na ang Sheol ay hindi langit. Ito ay isang “intermediate state” bago pumunta ng langit, ngunit kahit pagkatapos ng pagakyat ni Hesus sa langit ay makikita pa rin natin ito sa Bibliya. Tignan natin ang sinabi ni San Pablo at San Juan.

Filipos 2:9-11
9 Dahil dito, siya’y lubusang itinaas ng Diyos,
at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan.
10 Sa gayon, sa pangalan ni Jesus
ay luluhod at magpupuri ang lahat
ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa.
11 At ang lahat ay magpapahayag na si Jesu-Cristo ay Panginoon,
sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama.

Pahayag 5:13

13 At narinig kong umaawit ang bawat nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat, lahat ng mga naroroon,

“Sa nakaupo sa trono, at sa Kordero,
ang papuri at karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan,
magpakailanman!”

Kung makikita natin, may mga nagbibigay ng puri kay Hesus, at ito ay ang mga nasa langit, nasa lupa at ilalim ng lupa. Ang mga nasa langit ay tumutukoy sa mga santo at anghel. Ang mga nasa lupa naman ay tumutukoy sa Kristyano. Ngunit, hindi pwedeng ang “ilalim ng lupa” ay tumukoy sa nasa hell dahil hindi naman pinupuri ng mga masasamang espiritu ang ating Panginoon. Ito lamang ay tumutukoy sa purgatoryo kung saan naroon ang mga kaluluwa ng mga niligtas ni Hesus. Pakinggan natin ang paliwanag ng ating santo, si St. Francis de Sales.

“St. Paul to the Philippians (ii.) says these words: That in the name of Jesus every knee may bow, of things in heaven, of things on earth and of things under the earth (infernorum). In heaven we find the Saints on their knees, bending them at the name of the Redeemer. On earth we find many such in the militant Church, but in hell where shall we find any of them ?… Does he not hereby uphold a Church, in which God is praised under the earth? And what else can it be but that of Purgatory [2]?”

Source: https://www.facebook.com/dcfvanguardsoftruth

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.