Apologetics / Reflections Catholic Church Catholic Faith Christian

THE HOLY SPIRIT IS A DIVINE PERSON, NOT AN IMPERSONAL FORCE

 

 

 

By: Admin Chris

Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang Pentecost Sunday. Ito ay ang araw kung kailan inaalala natin ang pagbaba ng Banal na Espiritu Santo na gumabay sa mga apostol upang ibahagi ang Mabuting Balita ng Diyos. Bilang mga Katoliko, naniniwala tayo na ang Banal na Espiritu Santo ay Diyos. Siya ang Ikatlong Personal ng Banal na Santatlo o Trinity. Ito ang mababasa natin sa Catechism of the Catholic Church.

“233 Christians are baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit: not in their names, for there is only ONE GOD, the almighty Father, his only Son and the Holy Spirit: the Most Holy Trinity.

243 Before his Passover, Jesus announced the sending of “another Paraclete” (Advocate), the Holy Spirit. At work since creation, having previously “spoken through the prophets”, the Spirit will now be with and in the disciples, to teach them and guide them “into all the truth”.68 The Holy Spirit is thus revealed as another DIVINE PERSON with Jesus and the Father [1] [emphasis added].”

Gayunpaman, alam naman natin na hindi lahat ay naniniwala na Diyos ang Banal na Espiritu Santo. Para sa iba, tulad ng Jehovah’s Witnesses, Iglesia ni Kristo at iba pa, ang Espiritu Santo ay hindi Diyos kundi isang “kapangyarihan” o “force.” Ibig sabihin, para sa kanila, hindi Personal ang Espiritu Santo. Ito ay kontra sa pananampalataya natin bilang mga Kristyano. Isa sa mga binabanggit nila para mapatunayan ang kanilang paniniwala ay mula sa Acts of the Apostles.

Mga Gawa 2:17
17 ‘Ito ang gagawin ko sa mga huling araw,’ sabi ng Diyos, ‘IBUBUHOS ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao; ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip.

Dahil raw ibinubuhos ang Espiritu, ibig sabihin raw ay isa itong Force, hindi Person. Tama ba sila? Hindi. Makikita natin ito dito sa pamamagitan ng dalawang pamamaraan, ito ay ang pagpapatunay na ang Espiritu Santo ay isang Persona at mababasa rin natin na ang Espiritu Santo ay Diyos. Bago ito, gusto ko lamang banggitin ang isang bible verse sa Psalms 22 na tungkol kay HesuKristo.

Awit 22:14
14 Parang natapong TUBIG, nawalan ako ng lakas, ang mga buto ko’y parang nagkalinsad-linsad; pinagharian ang dibdib ko ng matinding takot, parang kandila ang puso ko, natutunaw, nauubos! [emphasis added]

Tulad sa Espiritu Santo na makikita natin na ibinuhos, mababasa rin natin na si Hesus ay parang tubig na tinapon o ibinuhos. Ibig sabihin ba ay isang “force” si Hesus at hindi isang Persona? Alam natin na si Hesus ay isang Persona, at dapat ay ganito rin ang turing natin sa Banal na Espiritu Santo. Bukod pa ito sa klarong deskripsyon ng Espiritu Santo bilang isang Divine Person ayon sa sulat sa mga Hebreo.

Mga Hebreo 10:15-17
15 Ang Espiritu Santo’y nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Sinabi NIYA,
16 “Ganito ang gagawin KONG tipan sa kanila
pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng PANGINOON:
Itatanim KO sa kanilang puso ang AKING mga utos,
at isusulat KO ang mga iyon sa kanilang mga isip.”
17 Pagkatapos ay sinabi pa NIYA, “Kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan.”
[emphasis added]

Klaro na hindi isang “force” ang Espiritu Santo dahil gumamit ang nagsulat ng Hebreo ng mga personal pronouns. Bukod pa dito, mababasa natin na ang Panginoon o Diyos na nagsabi ng propesiya ay ang Banal na Espiritu Santo mismo. Bilang mga Katoliko, tuwing tayo’y nagsa-sign of the cross at nagdarasal ng Apostle’s Creed at Nicene Creed, maalala sana natin na tayo ay nagiging saksi sa pagpapahayag natin ng katotohanan na ang Espiritu Santo ay ang Diyos na nagbibigay buhay sa atin.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.