Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

“THE UNFORGETTABLE CROSS”

Reflections on the Cross.
Good Friday – Black Saturday
April 11, 2020

Panahon na ngayon upang maghintay sa ipinangko ni Jesus na muling pagkabuhay. Matapos ang lahat ng pasakit, kakalimutan na ba natin iyon? Marahil tuwing Semana Santa, ang ilan ay sinasabing laging alam na nila kung ano ang mangyayari. Napapanood sa TV. Nakikita sa mga Senakulo at mga penitensiya. Nasa pictures kung saan-saan ang imahe ni Jesus na nakapako sa Krus at naghihirap. Alam na raw nila ang buong kwento ng kay Jesus na sa huli ay mapapako siya at mamatay. Oo nga alam na natin. Ngunit ano kaya ang kinalaman nito sa buhay natin? Sa ibang sabi, ano naman ngayon? Ano ang kahalagahan nito sa iyo at kahulugan? Ito ang higit na mahalaga kaysa ano pa man.

Nararamdaman mo ba ang pighati at bawat paghihirap na tiniis ni Jesus sa Krus? Naiintindihan at nararamdaman mo bang para ito sa iyo? Nalalaman mo rin ba na hanggang ngayon, isa ka sa mga pumapako sa kanya sa Krus, at tumutuya sa Kanya habang ikaw ay nagkakasala?

Hangga’t hindi mo ito nalalaman. Ikaw ay isang manhid. Ibig sabihin, hindi mo talaga kabuuan pang nalalaman at naiintindihan sa puso mo kung gaano kalaki ang binayaran ni Jesus para sa iyo at para sa kin. Lahat ng ito dahil sa pagmamahal Niya sa atin.

Alam mo bang tayo sana ang mamamatay? Dahil ang epekto ng kasalanan natin ay kamatayan. Alam mo rin ba gaano kapait at kasaklap ang kamatayan? Yung kamatayan ni Jesus tayo dapat iyon. Inako na Niya para sa atin. Dahil sa sakripisyo Niya, imbes na tayo ang mamatay, nabuksan pa ang pintuan ng langit para sa atin.

Paano nangyari iyon? Tila imposible ‘diba? Ngunit ganito kalawak ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi mo ito masusukat kahit pagsama-samahin pa lahat ng bayani sa mundo. Hindi ito sasapat para ipantay ni ikumpara man sa sakripisyo ng Panginoon para sa atin.

Kaya naman ngayon, pasalamatan natin Siya. Manahimik tayo, magnilay sa ating buong buhay, mga pagkukulang at pagkakasala sa Kanya. Paano mo ngayon babaguhin ang iyong buhay? Upang sa gayon, makamit mo ang pangako Niyang buhay na walang hanggan? Paano ka ngayon tutugon sa Kanyang ipinamalas na dakilang pag-ibig sa iyo? Pinatunayan Niya ang pag-ibig na ito sa pamamagitan ng pagdanak ng Kanyang dugo. Bagamat hindi Niya ito kailangang gawin, pinili ito ni Jesus upang makasama lamang tayo sa Langit magpasawalang hanggan. Ikaw naman, habang walang ibang iniisip si Jesus kung hindi ikaw at ang iyong kaligtasan, ano naman ang sumasakop sa iyong isipan?

Tandaan, na wala tayong madadalang kahit ano sa mundong ito. Dahil hindi ito ang ating permanenteng tirahan. Kaya nga hindi ba’t mas dapat nating paghandaan ang langit kung saan tayo iniimbitahan ng Diyos na maniharan kasama Niya? Subalit tandaan natin na ang daan patungo dito ay Krus at wala nang iba.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Frances Mary Margaret D.J.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.