Apologetics Bible Religion

The Whore of Babylon the Mother of Harlots

Photo Credit: i2.wp.com

 

Tanong: Katoling Simbahan nga ba ang tinutukoy ayon sa Biblia o ayon sa akusa ng mga Separated Brethren natin?

By: Melchor Manalili

Magandang Balita Biblia (2005) 
Pahayag 17:1-18

(1) Pagkatapos, ang isa sa pitong anghel na may dalang pitong mangkok ay lumapit sa akin at sinabi niya, “Halika, ipapakita ko sa iyo kung paano paparusahan ang reyna ng kahalayan na nakaupo sa ibabaw ng maraming ilog.(2) Ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa babaing ito, at ang lahat ng tao sa sanlibutan ay nilasing niya sa alak ng kanyang kahalayan.” (3)Noon ay nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu, at inihatid ako ng anghel sa dakong ilang. Nakita ko roon ang isang babaing nakasakay sa isang pulang halimaw. Ang halimaw ay may pitong ulo at sampung sungay. Nakasulat sa buong katawan nito ang lahat ng paglapastangan sa Diyos. (4)Ang damit ng babae ay kulay ube at pula. Ang kanyang mga alahas ay ginto, mahahalagang bato at perlas. Hawak niya ang isang gintong kopa na puno ng kanyang kasumpa-sumpang mga gawa at kahiya-hiyang kahalayan. (5)Nakasulat sa kanyang noo ang isang pangalang may lihim na kahulugan, “Ang tanyag na Babilonia, ang ina ng mga nangangalunya at ng lahat ng kahalayan sa lupa.” (6)At nakita kong ang babaing ito’y lasing sa dugo ng mga hinirang at ng mga martir, ang mga pinatay dahil kay Jesus. Nanggilalas ako nang makita ko siya.(7) “Bakit ka nanggilalas?” tanong sa akin ng anghel. “Sasabihin ko sa iyo ang kahulugan ng babae at ng sinasakyan niyang halimaw na may pitong ulo at sampung sungay. (8)Ang halimaw na nakita mo ay buháy noong una ngunit patay na ngayon; muli itong lilitaw buhat sa banging napakalalim at tuluyang mapapahamak. Ang mga taong nabubuhay sa lupa, na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula pa nang likhain ang sanlibutan, ay magugulat kapag nakita nila ang halimaw, sapagkat pinatay na siya ngunit muling lilitaw. (9)“Kailangan dito ang pang-unawa at karunungan: ang pitong ulo ay ang pitong bundok na inuupuan ng babae. Inilalarawan din nito ang pitong hari:(10) bumagsak na ang lima sa kanila, naghahari pa ang isa, at ang huli ay hindi pa dumarating. Pagdating niya, sandali lamang siyang maghahari. (11)At ang halimaw na buháy noong una ngunit ngayo’y wala na ay isa sa pitong hari at siyang magiging ikawalo. Siya ay mapapahamak. (12)“Ang sampung sungay na nakita mo ay sampung haring hindi pa naghahari, ngunit mamamahala silang kasama ng halimaw sa loob ng isang oras. (13)Iisa ang layunin ng sampung ito, at ipapailalim nila sa halimaw ang kanilang kapangyarihan at karapatan. (14)Makikidigma sila laban sa Kordero ngunit sila’y matatalo nito, sapagkat ito ang Panginoon ng mga panginoon at Hari ng mga hari. Kasama niya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag, pinili, at tapat na tagasunod.” (15)Sinabi rin sa akin ng anghel, “Ang nakita mong mga ilog na kinauupuan ng babae ay mga lahi, mga bansa, at mga wika. (16)Ang sampung sungay na nakita mo at ang halimaw ay mapopoot sa reyna ng kahalayan. Aagawin nila ang lahat ng ari-arian nito at iiwanan siyang hubad. Kakainin nila ang kanyang laman at susunugin ang matitira. (17)Niloob ng Diyos na sila’y magkaisa at ipailalim nila sa halimaw ang kanilang karapatan at kapangyarihan, hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos. (18)Ang babaing nakita mo ay ang tanyag na lunsod na sinusunod ng mga hari sa lupa.”

(3) Isang Babaing nakasakay sa pulang halimaw. Ang halimaw ay MAY PITONG ULO AT SAMPUNG SUNGAY. Nakasulat sa buong katawan nito ang lahat ng paglapastangan sa Diyos.

Ayon sa Kanila ang babaeng tinutukoy doon ay ang CATHOLIC CHURCH ANG INA NG MGA PATUTOT! 
ANG PITONG ULO DAW AY ANG PITONG BUNDOK NA NASA ROMA

(3)Unang-una ang Ang TINUTUKOY NA BABAE DOON AY SIYUDAD great city (chapter 18) at hindi Simbahan o Church
Bagama’t ang Catholic Church na nasa city ng Roma hindi ito tinatawag na GREAT CITY kundi the city inside the City dahil maliit lang pong siyudad ang Vatican city. Na may extension of 0.439 km. It is so small that the St. Peter’s Basilica is a 7% of its surface, the basilica and the square of St. Peter occupy a 20% of the territory.
Ang Vatican ay matatagpuan sa West of the Tiber River at Nakatayo sa Vatican Hill. Ang Pitong Bundok na tinutukoy ay matatagpuan sa East 
1 the Capitol
2 the Palatine 
3 the Aventine 
4 the Caelian, Oppian
5 the Esquiline 
6 the Viminal 
7 and the Quirinal
No Pope ever had his “Seat” on any of this hills. The CATHOLIC CHURCH historically is seated at the Lateran and the Vatican, on Vatican Hill, where the Saint Peter was crucified

At hindi po ito literal na bundok! Ayon mismo sa Banal na Kasulatan Ang Bundok or mountains ay sumisimbulo sa KAHARIAN

“The noise of a multitude in the MOUNTAINS, like as of great people; a tumultuos noise of the THE KINGDOMS of nations gathred together: the Lord of hosts mustereth the host of the battle” (ISAIAH 13:4)KJV

“Behold, I am against thee, O destroying MOUNTAIN, saith the Lord, which destryest all the earth: and I will stretch out mine hand upon thee, and roll thee down from the rocks, and will make thee a burnt mountain” (Jeremiah 51:25)KJV

Ito po ay Tumutukoy sa Pitong Kaharian or Pitong mga HARI!
(1) Augustus 27 BC- AD 14
(2) Tiberius AD 14-37
(3)Gaius Caligula AD 37-41
(4)Claudius AD 41- 54
(5)Caesar Nero AD 54-68
year of anarchy AD 68-69
(6)Vespasian AD 69-79
(7)Titus AD 79-81
Sila’y sinasamba ng kanilang mga nasasakupan bilang mga dios at itoy isang Malaking Kalapastangan( blasphemy) sa tunay na Diyos..

The “Seven Kings” are hereby distinguised from the “Ten Kings” 
The Seven universal God-opposed monarchies are EGYPT (the first world power which came into collision with God’s people,) ASSYRIA, BABYLON, GREECE, MEDO-PERSIA, ROME, the GERMANIC-SLOVIC empire. (BABYLON), one on the second (MedoPersia), four on the third (Greece;namely, Egypt, Syria, THRACE with BITHYNIA, and Greece with MACEDON.

(4)Ang damit ng babae ay kulay pula at ube. Ang kanyang mga alahas ay ginto, mahahalagang bato at perlas. Hawak niya ang isang gintong kopa na puno ng kanyang kasumpa-sumpang mga gawa at kahiya-hiyang kahalayan.

Ayon sa Kanila ang mga Obispo at mga Kaparian ay may mga suot na Pula at Ube kapag nag mimisa…

(4)Hindi po ito literal na kulay ang tinutukoy doon kundi SIMBOLO or represents the Blood of the persecution of the first Christians of the saints and prophets.
Because the predominant color of the Catholic Clergy is white and it only uses other colors in different periods of liturgical time (the green is used in ordinary time, the white at Christmas and Easter, the purple at Easter and during four Sundays of Advent and red during the celebrations of the Passion, including Good Friday, in the days that commemorate the deaths of the martyrs,the apostles and the evangelist,)

Dahil si Jesus mismo ayon sa Banal na Kasulatan ay sinuotan ng Kulay Ube at Pula

“Siya”y hinubaran nila at SINUOTAN ng isang balabal na matingkad na PULA” (Mateo 27:28)MBB

“Sinuotan nila si Jesus ng balabal na KULAY UBE, Kumuha sila ng sangang matinik, ginawa iyong korona at ipinutong sa kanya.” (Marcos15:17)MBB

(11)At ang halimaw na buhay noong una ngunit ngayo’y wala ay isa sa pitong hari at siyang magiging Ikawalo. Siya ay mapapahamak

(11) Ayon sa Kanila ang Ikawalo daw ay ang Papacy or ang Santo Papa 
Pope nga ba talaga? Hindi po!
Ang tinutukoy po diyan na pangwalo ay si Emperor Domitian AD 81-96 kagaya din din siya ni Nero na pinagpapatay at pinepersecute ang mga Unang Kristiyano.

At Kung sasakyan natin ang sinasbi nila na ang Catholic Church daw po ang PATUTOT na tinutukoy sa Revelation 17:1- 18 aba’y napakaganda ng sinabi ni Jesus tungkol sa Patutot Narito po

“Sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanang,sinasabi ko sa inyo na ang mga maniningil ng buwis AT ANG MGA PATUTOT AY NANGAUUNA SA INYO NG PAGPASOK SA KAHARIAN NG DIYOS” (Mateo 21:31) KJV

Hanggang dito na lang po muna. Nawa ay makatulong ng kaunti sa inyo ang munti kong kaalaman sa pagtatanggol ng ating Inang Simbahan

God bless us all
Glory to God and His Church

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.