Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Ating Pagsunod kay Cristo”

 

Setyembre 26, 2018. Miyerkules. Ika-25 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 119: Salita mo’y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw.

Unang Pagbasa: Kasabihan 30:5-9

“Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa kanya. Huwag mong daragdagan ang kanyang salita sapagkat pagsasabihan ka niya bilang isang sinungaling.”

Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay: Huwag akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin.

Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako’y matutong magnakaw, at pangalan mo’y malapastangan.

Ebanghelyo: Lucas 9:1-6

Tinipon ni Jesus ang Labindalawa at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Isinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa paghahari ng Diyos at upang magpagaling ng mga maysakit.

Sila’y pinagbilinan niya, “Huwag kayong magbabaon ng anuman sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, bag, tinapay, salapi, o bihisan man.

Makituloy kayo sa sinumang tumanggap sa inyo, at manatili kayo sa bahay nito hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung hindi naman kayo tanggapin ng mga tao sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila.”

Saan man sila mapunta, ipinapangaral nila ang Magandang Balita at pinapagaling nila ang mga maysakit.

Pagninilay:

Minsan kung tayo ay nagbabasa ng Salita ng Diyos ay parang malayo sa atin. Nakalimutan na natin na ang labindalawang apostoles ang pundasyon ng simbahan at hindi sa kanila nagtatapos ang misyon nito. Tayo mismo na ang mga miyembro ng simbahan ang magtutuloy ng kanilang misyon at nagtutuloy nito hanggang sa kasalukuyan matapos ang mahigit na dalawang libong taon.

Kung ano ang hinabilin ni Jesus sa mga alagad niya ay ito rin ay habilin sa atin bilang mga Kristiyano. Ngunit may paunang hakbang na dapat nating pagdaanan bago mangyari ito – ang maging disipulo ni Jesus. Ang pagiging disipulo ay pagiging taga-sunod ni Jesus. Ito ay pakikinig, pananatili at pag-aaral kay Jesus sa pakikilakbay sa kanya. Sa buhay kaya natin, inaaral ba natin ang Salita ng DIyos at kung ano ang ugnayan nito sa buhay natin? O binabasa lamang natin at ni hindi man lamang pinagninilayan at tumatagos sa ating puso?

Walang anumang baon ang mga sumusunod kay Cristo kung hindi ang mga salita at bilin niya. Ito rin ang ating babaunin sa lahat ng bagay at ating gawain. Dahil dito itinuturo ng Diyos na Siya mismo ang magbibigay ng ating kailangan kung gagawin natin ang kanyang kalooban.

Kung tayo ay nagsisikap na gawin ang kanyang Salita – magpatawad, magkawanggawa, magmalasakit sa kapwa, huwag manlinlang o manira, mahalin ang mga naapi at marami pang iba, ang paglalahad din ng Salita ng Diyos sa ating buhay. Hindi naman lahat tayo makapagturo ng Salita gamit ang bibig ngunit lahat tayo’y mailalahad ang Salita ng Diyos sa ating mga gawa na siyang mas malaki ang epekto sa kapwa. Sa gayong paraan, makita ng ibang tao ang ating pananampalataya sa Diyos na isinasagawa natin bilang patunay.

Kung tayo ay nagpapakilalang anak ng Diyos, naipagmamalaki pa ng ilan na sila’y laging nagsisimba at nagdarasal, ngunit kung makapanira at mapamintas ng kapwa ay walang tigil, ano sa tingin ninyo ang sasabihin sa inyo at sa iisang Diyos na ating sinasamba sa Langit?

Ngunit kung tayo’y gagawa ng mabuti, mapagpakumbaba, magsasalita ng mabuti, sa kapwa kahit gaano kahirap, ang madadampian ng ating awa, pagbibigay at pagmamahal sa kasimplehan ng ating puso at pamumuhay, ito ang makakaakit ng iba pang taong magmamahal sa DIyos. Pupurihin din nila at pasasalamatan ang DIyos dahil sa mabuting naggawa natin sa kanila. Ito ang pinakakalugud-lugod sa Panginoong ating dapat baunin saan man tayo maglakbay at magtungo sa buhay.

Nawa ang Salita ng Diyos at ang kanyang kalooban ang ating maging gabay, nang walang hinihinging kapalit o kahit ano mang biyaya sa mundo. Ngunit sapat nang mayroong biyayang naghihintay sa atin sa kabilang buhay – kung saan walang hanggan ang ating kaligayahan.

Panandalian lamang ang hirap na ating dinaranas dito sa lupa ngunit ang ating kasiyahan kasama ng Diyos sa langit ay walang hanggan. Piliin sana natin ang sumunod sa Kanya sa bawat araw ng ating buhay.

Panalangin: O Jesus, pahintulutan mo akong magising sa iyong katotohanang, wala nang ibang mahalaga sa aking buhay kung hindi ang ikaw ang maging sentro ng aking buhay. Sa iyong Salita nawa magmula ang lahat ng aking gawa, kilos at salita, at nang ito’y maipamahagi ko sa iba sa araw-araw na ibinigay mo sa akin. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.