Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Bukas na Pagbibigay ng Diyos sa Atin”

Photo Credit: nrimalayalee.com

 

 

Oktubre 19, 2018. Biyernes. Ika-28 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 33: Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Unang Pagbasa: Efeso 1:11-14

Dahil kay Cristo, tayo rin ay naging pag-aari ng Diyos na siyang nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban.

Tayong mga unang umasa sa kanya ay pinili niya upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang Magandang Balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Cristo, kaya’t ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo.

Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin, hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kaluwalhatian!

Ebanghelyo: Lucas 12:1-7

Samantala, dumaragsa ang libu libong tao, at sa sobrang dami ay nagkakatapakan na sila. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, “Mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo; sila ay mga mapagkunwari.

Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at ang ibinulong ninyo sa loob ng silid ay ipagsisigawan sa lansangan.

“Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay ng katawan at wala nang kayang gawin maliban dito. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo siya na pagkatapos pumatay ay may kapangyarihan ding magtapon sa impiyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan!

“Hindi ba’t ipinagbibili ang limang maya sa halaga lamang ng dalawang salaping tanso? Gayunman, kahit isa sa kanila’y hindi pinababayaan ng Diyos.

Maging ang buhok ninyo’y bilang niyang lahat. Kaya’t huwag kayong matakot; higit kayong mahalaga kaysa mga maya.”

Pagninilay:

Araw-araw ay marami tayong inaalala at iniisip sa buhay. Ito nga ay bahagi na ng ating buhay sa mundo, ngunit si Jesus ay iniimbitahan tayong lahat na patuloy na manalig sa Diyos sa lahat ng ating kailangan sa buhay. Ito ay magmumula sa ating tiwala kung gaano tayo kahalaga sa paningin ng Diyos higit pa sa lahat ng kanyang nilikha sa buong mundo ang pag-ibig niya sa atin.

Ang pag-aalala ay walang silbi sapagkat kung tayo ay nananalangin sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang bibigyan niya tayo ng ating kailangan, bakit pa tayo mag-aalala o matatakot? Walang sinuman ang nagtiwala sa Diyos na napahiya. Madalas ang mga tao’y nasasaktan dahil hindi sila nagtiwala sa Diyos kung hindi sa tao, sa kanilang sarili – sariling kakayanan, pera o pangalan.

Iba ang pagbibigay ng tiwala sa Diyos lamang. Ngunit ito’y nasusubok sa panahong tila iniwan na tayo ng lahat, o wala nang kahit anong bagay sa mundo ang makapawi sa ating kalungkutan, doon lamang natin makikita at madaramang Diyos ang hindi nangiiwan at pinakamatinding kapitan sa lahat. Iwanan man tayo ng lahat, Diyos ay mananatili sa ating tabi.

Ang lahat ng takot, pangamba at pag-aalala ay dulot ng kakulangan ng tiwala natin sa kanya. Oo nga’t minsan hindi natin agad nakukuha ang ating mga hinihiling sa panahon na gusto natin o kung paano natin minithi. Aminin nating marami tayong hindi alam na bagay sa mundo. Ang karunungan at paraan ng Diyos ay hindi maabot ng ating munting isip kung lagi nating ipipilit ang ating gusto, dito tayo mas masasaktan sa paggawa ng desisyon sa buhay.
Sa mga pagkakataong wala tayong maggawa kung hindi maghintay, ito nawa ay gamitin natin upang dagdagan ang ating pananamapalataya sa Diyos na laging nagbibigay sa atin ng mas sobra pa sa ating hinihingi. Magtiwala nang hindi bumibitaw sa dasal. Ito ang kaaya-aya sa Diyos at bibiyayaan niya tayo higit pa sa ating inaakala.

Kung ang mga magulang nga natin ay gusto tayong mapabuti at nagsasakripisyo para sa atin, paano pa kaya ang Diyos na siyang naglalang sa ating lahat? Paano pa kaya siya na pinagmumulan at bukal din ng pag-ibig ng lahat ng taong nagmamahal sa atin?

Sinabi ni Jesus, na huwag tayong matakot sa pagkitil ng buhay ng katawang lupa natin. Kung hindi sa mangyayari sa atin sa walang hanggan. Ibig sabihin nito’y mangyari nawang ang mga nais ng ating puso at ating inaalala ay hindi lamang sana sa mga bagay dito sa mundo na lumilipas at natutugunan.

Gawin din sana nating higit na importante sa lahat, ang kalagayan ng ating puso at kaluluwa. Ang kalusugan ng ating buhay espiritwal at hindi lang ang buhay panglabas dito sa mundo. Diyos mismo ang maghahatid ng lahat ng ating kailangan kung siya ang uunahin natin sa lahat, at isasama natin at sasanggunian natin sa lahat ng bagay.
Anuman ang iyong pinagdarasal, magtiwala kang mas higit pa ang ibibigay ng Diyos hindi sa iyong paraan ngunit sa kanyang paraan na mas mataas kaysa sa ating kamalayan at ng sinumang tao sa mundo.

Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Panalangin: O Diyos na Mahabagin, itinataas ko sa iyo ang lahat ng aking pangangailangan. May tiwala akong ibibigay mo lahat ng pinakamainam sa akin. Hindi mo ako bibiguin dahil ako’y mahalaga sa iyong paningin.

Sa mga pagkakataong ako’y napanghihinaan ng loob. Bigyan mo ako ng lakas ng pananampalataya dahil ito ay nararapat lamang ma pa sa iyo higit sa lahat ng tao at bagay sa mundo.

Maria, aming ina, ipanalangin mo kami kay Jesus. Amen. +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.