Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD of GOD on DCF: “Ang Katapatan ng ating Puso sa Diyos”

Agosto 24, 2018. Biyernes. Ika-20 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 145: Talastas ng mga tao dakilang paghahari mo. 

Unang Pagbasa: Pahayag 21:9-14

Ang isa sa pitong anghel na may dalang pitong mangkok na puno ng pitong huling salot ay lumapit sa akin. Sabi niya, “Halika, at ipapakita ko sa iyo ang babaing mapapangasawa ng Kordero.” Napasailalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu, at ako’y dinala ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok.

Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang Banal na Lunsod, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaluwalhatian ng Diyos; kumikislap na parang batong hiyas, gaya ng jasper, ng diamanteng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito’y makapal, mataas at may labindalawang pinto, at sa bawat pinto ay may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng labindalawang lipi ng Israel.

May tatlong pinto ang bawat panig: tatlo sa silangan, tatlo sa timog, tatlo sa hilaga, at tatlo sa kanluran. Ang pader ng lunsod ay may labindalawang pundasyon at nakasulat dito ang pangalan ng labindalawang apostol ng Kordero.

Ebanghelyo: Juan 1:45-51

Nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi niya dito, “Natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng Kautusan at gayundin ng mga propeta. Siya’y si Jesus na taga-Nazaret, na anak ni Jose.”

“May mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret?” tanong ni Nathanael.

Sumagot si Felipe, “Halika’t tingnan mo.”

Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, “Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari.”

Tinanong siya ni Nathanael, “Paano ninyo ako nakilala?”

Sumagot si Jesus, “Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos.”

Sumagot si Nathanael, “Guro, kayo nga po ang Anak ng Diyos! Kayo ang Hari ng Israel!”

Sinabi ni Jesus, “Sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo.” At sinabi niya sa kanya, “Pakatandaan mo: makikita ninyong bukás ang langit, at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng Anak ng Tao!”

Pagninilay:

Ating nasaksihan sa Ebanghelyo ngayong araw ang unang pagkikita ni Jesus at ng kanyang alagad na si Nataniel na ating nakilala sa buong Simbahan bilang ang apostol na si San Bartolome. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang kanyang kapistahan. Kaya naman magandang pagnilayan kung ano ang ating matututunan mula sa alagad na ito ni Jesus.

Kilala si San Bartolome na noon pa’y tinatawag na Nataniel sa kanyang pagiging prangka. Walang halong pagkukunwari o pagtatakip at pawang katotohanan lamang ang nasa kanya. Noong nalaman niyang taga-Nazaret ang ipinangakong Mesiyas na nakasaad sa kasulatan, agad niyang sinabi ang kanyang totoong naiisip.

Dati, ang Nazaret ay hindi isang lugar na sa kanilang pagiisip a pagmumulan ng isang mahalagang tao – lalo pa ang Diyos na Tapagligtas ng Sanlibutan. Isa lamang itong hindi kilalang lugar at walang puwang sa mga tanyag na siyudad noon kaya agad siyang nagsabi na “May mabuti pang pwedeng manggaling sa Nazaret?”.

Ngunit hindi sarado ang kanyang isip, ang mga taong tapat ay madaling bumukas ang kalooban sa pandirinig ng katotohanan. Kaya naman sa paanyaya ng kanyang kapatid na si Felipe, siya nga ay nagtungo kung saan naroon si Jesus upang kanyang makita mismo sa kanyang sarili.

Kakaiba rin ang kanilang naging palitan ni Jesus ng salita. Kumbaga, mayroon silang alam na sila lamang dalawa ni Jesus ang nagkakaintindihan. Itong kanilang palitan ay nagsabi kay Nataniel na kilala siya ni Jesus. Isang bagay na tila imposibleng malaman ng ordinaryong tao ngunit alam ni Jesus sa kanya. Ito nga ang nagtulak sa kanya upang tawagin si Jesus na “Anak ng Diyos” at “Hari ng Israel”. Ngunit itong pagkakakilala na ito ay simula pa lamang. Tila isang pagtugon sa isang paanyaya na sumama kay Jesus, dahil siya ay kilala ni Jesus mas naging makabuluhan ang pagtugon.

Ang pagkakakilanlan ay isang sangkap ng tunay na pagmamahal. Minamahal natin ang isang tao dahil may alam tayo sa kanya, at gusto pa natin laging kilalanin. Hanggang sa makilala natin siya sa paraang tayo lang ang nakakakilala at dito na bubuo ang kakaibang ugnayan. Dahil ang bawat mahalagang relasyon naman ay iba-iba. Ganito rin ang Panginoon sa atin at ang ugnayan natin sa Kanya.

Sa kaibuturan ng ating puso, kilala Niya tayo. Higit pa sa sinumang tao, at higit pa din kaysa sa ating mga sarili. Mayroon at mayroong bahagi, kung hindi lahat, ang alam ng Diyos sa atin na hindi alam ng mundo. Tanging tayo at Diyos lamang ang nakaakalam. Ito ay dahil mahal tayo ng Diyos at tayo ay tinatawag Niya. Hindi tayo basta lamang utusan o isang alipin na hindi kilala at walang kahalagahan kundi ang maganap ang tungkulin sa amo niya. Hindi ganito ang Diyos sa atin. Tayo ay pamilya at magkakakilala.

Ang lahat ng pagtawag at pagkakakilanlan sa Panginoon ay nag-uugat sa pagmamahal. At kung bukas ang ating puso sa katotohanan, matutunghayan natin ang tagpo na ito sa pagitan natin at ng Diyos. Tayo mismo at ang mga puso natin ay madadapuan at maiinitan ng pag-ibig ng Diyos na walang katulad. Mararamdaman nating espesyal pala at natatangi ang pag-ibig Niya sa atin. Hindi parepareho. Kasing bukod tangi ng pagkakalikha niya sa atin na wala tayong katulad sa kahit sino man sa mundo.

Tayo ba, nakita din kaya natin sa ating sarili ang ating pagkauhaw sa Diyos? Ang pagkagutom sapagkakakilala sa kanya kung sino siya? Ang mga titulo at pangalan ng Diyos ay simula pa lamang ng pagkilala sa kanya. Hindi dito nagtatapos.

Inaanyayahan niya tayong sumama sa kanya at makilakbay kasama niya sa ating araw-araw na buhay. Sa pakikilakbay na ito kasama ni Cristo hanggang huli, ano man ang dumating sa ating buhay ay tiyak mas marami pa tayong masasaksihan tulad ng sabi ni Jesus, tayo rin, ay higit pa dito sa kasalukuyan ang ating makikita. Higit pa sa ating inaakala, naiisip at natunghayan ang inihanda ng Diyos para sa ating mga nagmamahal at naniniwala sa kanya sa katotohanan.

Panalangin: Panginoon, buksan mo ang aking puso at ang mata ng aking kaluluwa upang ikaw ay aking masilayan din at makilala. Kunin mo ang aking kamay at hayaang maglakbay kasama ka Jesus ng aking Buhay. Maria Aming Ina, ipanalangin mo kami at ang aming buong pamilya. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.