Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Uncategorized

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Matibay na Pananalig sa Panginoon”

Photo Credit: Jesus%2Bwith%2Bdisciples.jpg

 

Oktubre 15, 2018. Lunes. Ika-28 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 113: Ngalan ng D’yos ay idangal ngayon at magpakailanman.

Unang Pagbasa: Galacia 4:22-24, 26-27, 31-5:1

Sinasabi roon na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki, isa sa alipin at isa sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak sa karaniwang paraan, ngunit ang anak niya sa malaya ay katuparan ng pangako ng Diyos.
Ito’y isang paghahambing. Ang dalawang babae ay larawan ng dalawang kasunduan, ang isa ay ang tipan sa Bundok ng Sinai na kinakatawan ni Hagar at ng kanyang mga anak, na pawang mga alipin.

Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya, at siya ang ating ina. Ayon sa nasusulat,
“Magsaya ka, O babaing hindi magkaanak!

Humiyaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakaranas ng hirap sa panganganak! Sapagkat higit na marami ang anak ng babaing nangungulila kaysa babaing may asawa.”

Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin kundi ng malaya. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Cristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli!

Ebanghelyo: Lucas 11:29-32

Nang dumagsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, “Napakasama ng mga tao sa panahong ito. Naghahanap sila ng palatandaang mula sa langit, subalit walang palatandaang ipapakita sa kanila maliban sa nangyari kay Jonas.

Kung paanong si Jonas ay naging isang palatandaan sa mga taga-Nineve, gayundin naman, ang Anak ng Tao ay magiging isang palatandaan sa lahing ito.
Sa Araw ng Paghuhukom, sasaksi ang Reyna ng Sheba laban sa lahing ito, sapagkat naglakbay siya mula pa sa dulo ng daigdig upang mapakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit ang naririto ngayon ay higit na dakila kaysa kay Solomon.

Sa Araw ng Paghuhukom, sasaksi ang mga taga-Nineve laban sa lahing ito, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Pakinggan ninyo, lalong dakila kay Jonas ang naririto ngayon.”

Pagninilay:

Nakikita kaya natin si Jesus sa pang-araw araw nating buhay? O kaya ay nalalagpasan natin siya, nadaraanan lamang at hindi natin namalayan na si Jesus pala iyon na atin dapat pasalamatan, kalingain at mahalin?

Sa Ebanghelyo ngayong araw, ay binanggit ni Jesus ang mga taong hindi makapaniwala sa kanya, bilang isang Mesiyas. Mga taong kahit anong himala ang gawin ni Jesus o ano pang mabuting pangaral ay walang epekto sa kanila. Patuloy pa rin sila sa paghahanap ng patunay na si Jesus nga ang Cristo.

Hindi ba’t tayo rin, sa ating mga buhay, madalas din tayong mawalan ng tiwala at pananampalataya sa Panginoon? Ilang beses at iyon ay tiyak hindi mabilang, ang mga mabuting bagay at biyayang dulot niya sa atin? Ngunit sa panahon naman na tayo’y masubukan sa ating pananampalataya ay madali tayong panghinaan ng loob? Ang iba’y nagtatampo sa Diyos. Ang iba’y sinisisi ang Diyos o nagagalit sa Diyos. Ang iba ay hinahamon pa ang Diyos. Nakalimutan na natin kung gaano siya kabuti at masyadong nakakulong sa ating kahirapan na hindi dulot ng Diyos ngunit tao din.

Naintindihan ba nating ang lahat ng mabuting bagay sa ating buhay ay dulot ng Diyos at hindi ng ating sariling kakayanan na galing din sa Diyos? Tinatanggap ba nating ang ating mga paghihirap ay hindi dulot ng Diyos ngunit ng mga taong unang sumuway sa Diyos?

Kailan kaya natin panghahawakan sa ating mga puso ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong hindi nagbabago kahit pa tayo’y lubhang mga makasalanan?
Ito ay ating pagnilayan. Atin sanang tingnan ang ating kakulangan ng pananampalataya sa kanya. Matapos ay pagnilayan natin kung naging gaano kabuti ang Diyos sa atin. Gaano man kahina ang ating pananalig ay ialay natin ito sa Panginoon. Siya ang magpupuno nito. Hilingin nating mas maging matatag tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Kahit sana may bagyo man o unos ay magpugay pa rin tayo at magpasalamat dahil alam nating maraming paraan ang Diyos upang iligtas tayo na hindi natin alam.

Nawa’y patuloy pa rin tayong magtiwala na sa bandang huli’y laging magiging maayos ang lahat sa tulong ng Panginoon. Kumapit at manalig tayo sa Kanya.
Tulad ng sabi sa Unang Pagbasa, hindi tayo mga alipin kung hindi mga malaya. Malaya tayong mamumuhay at makakapagmahal ng kapwa. Hindi tayo alipin ng ating mga inaalala at pagkabagabag sa buhay. Hindi tayo alipin ng galit at sama ng loob. Ialay natin itong lahat sa Panginoon nang may buong pananampalataya nang makita natin ang buhay ng buong kasaganaan na sa kanya lamang matatagpuan.

Panalangin: Panginoon, kaawaan at patawarin mo ako sa aking kakulangang magpasalamat sa iyo at ang makita kung gaano ka kabuti sa akin. Bigyan mo ako ng karunungang makita at madama pang lalo ang pagmamahal mo sa akin sa ilaw ng iyong katotohanan. Hindi ikaw ang nagkulang kung hindi ako.
Maria, aming mahal na ina, ipanalangin mo kami kay Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

 

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.