Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Pag-aalab ng ating Buhay Pananampalataya”

Photo Credit: http://www.torchofthefaith.com

 

Oktubre 20, 2018. Sabado. Ika-28 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 8: Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. 

Unang Pagbasa: Efeso 1:15-23

Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo tuwing ipinapanalangin ko kayo.

Hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesu-Cristo, ang maluwalhating Ama, na ipagkaloob niya sa inyo ang Espiritu na nagbibigay ng karunungan at nagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala.

Nawa’y liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal, at kung ano ang di-masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa kanya.

Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Cristo at nag-upo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan.

Kaya’t nasa ilalim ng kapangyarihan ni Cristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito kundi maging sa darating.

Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Cristo ang lahat ng bagay, at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesya. Ang iglesya ang katawan at kapuspusan ni Cristo, na siya namang pumupuno sa lahat ng bagay.

Ebanghelyo: Lucas 12:8-12

“Sinasabi ko rin sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin din naman ng Anak ng Tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos.

Ngunit ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin naman sa harap ng mga anghel ng Diyos.

“Ang sinumang magsasalita laban sa Anak ng Tao ay mapapatawad, ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin.

“Kapag kayo’y dinala nila sa sinagoga, o sa harap ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili o kung ano ang inyong sasabihin sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin.”

Pagninilay:

Sa iba’t ibang bahagi ng mundo, ang ating mga kapatid na mga Katoliko ay nakararanas ng matinding paghihirap at pag-uusig dahil sa pagtatanggol ng kanilang pananampalataya. Dahil dito, sila at ang kanilang halimbawa ang sinasabi ni Cristo na kikilalanin sa harap ng mga anghel ng Diyos.

Kung ang iba nga ay matinding hirap ang dinaranas – maging buhay ang ibinubuwis sa ngalan ng pananampalataya at hindi pagtanggi sa Ngalan ni Cristo, tayo kaya dito na komportable ang buhay sa Pilipinas ay ano?

Dito sa ating bansa, halos kahit saan lumingon ay may simbahan at madaling puntahan. Hindi kailangang lumakad ng mahaba o tumawid sa dagat. Walang takot tayong nakakasimba kung kailan natin naisin. Malaya tayo sa anumang gusto nating gawin.

Ngunit sa kabila ng kalayaang ito, pinagpapahalagahan ba natin ang mga biyayang abot kamay sana natin ang Diyos ngunit itinatanggi pa rin natin siya? Ikinahihiya ba natin ang ating pananampalataya dahil gusto nating maki-ayon sa karamihan o sa ibang taong nanlalamig ang pananalig at nabubuhay nang tila walang Diyos?

Pagnilayan natin ito, mga minamahal na kapatid. Hanggang saan ba ang pananampalataya mo? Suriin ang sarili kung nanlalamig na ba ang ating pagtingin sa Diyos at sa ating Inang Simbahan.

Nawa, ay mag-alab itong muli dahil kailangan tayo ng ating simbahan. Kailangan ng ating mga kapatid na naghihirap ng mas maraming panalangin para sa kanila. Sa mga pari, relihiyoso, ang mga may-sakit, ang mga ulila, ang mga inuusig ngayon na mga Kristiyano, at marami pang ibang hindi mabilang na nagdurusa – lahat sila’y nangangailangan ng panalangin mo.

Malaking maitutulong kung may isa pa sanang katolikong handang magsakripisyo para manalangin araw-araw ng Rosaryo, mag-alay ng misa sa pamamagitan ng pagdalo dito, at tumulong sa mga ito sa ating kaya munting paraan. Marami tayong magagawa sa ating sariling buhay at kakayanana. Baka ikaw na iyon, kapatid na tinatawag ni Cristo at panahon na upang gumising at gampanan ang ating tungkulin bilang taga-sunod ni Cristo.

Ipanalangin din natin ang buong Simbahang Katolika lalo na ang mga pinapatay sa Ngalan ng pananampalataya. Nawa’y tayo rin ay makapulot ng aral mula sa kanila sa pag-aalab ng ating pagmamahal kay Cristo.
Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman.

Amen +

Panalangin: Panginoon, bigyan mo kami ng lakas. Ang lakas ng pananampalataya at pag-ibig. Huwag mo kaming hayaang maduwag sa panahong ikaw ay dapat ipagtanggol namin. Bigyan mo kami ng karunungan upang maipamahagi ang iyong Mabuting Balita sa ibang nangangailangan.

Maria, aming ina, ipanalangin mo kami kay Jesus. Amen. +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.