Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Pag-ibig ni Cristo sa atin”


 

Setyembre 18, 2018. Martes. Ika-24 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Salmo 100: Lahat tayo’y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.

Unang Pagbasa: 1 Corinto 12:12-14, 27-31a

Si Cristo’y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba’t ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Judio o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu.

Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Cristo, at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesya, una, ng mga apostol; ikalawa, ng mga propeta; at ikatlo, ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng mga maysakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba’t ibang mga wika.

Hindi lahat ay apostol, propeta o guro; hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga himala, magpagaling ng mga maysakit, magsalita sa iba’t ibang mga wika o magpaliwanag ng mga wikang ito.

Kaya’t buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila.

Pagninilay:

“Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang” sabi sa isang awit. Totoo nga ito dahil tayo ay nilikha ng Diyos upang magtulungan. Lahat tayo ay may kanya-kanyang lakas, katalinuhan pati rin kahinaan. Walang kahit sinong mataas na lider sa pamahalaan o maharlika ang kayang mabuhay mag-isa. Dahil walang isang tao sa mundo ang kayang gawin ang lahat ng bagay.

Ganito tayo nilikha ng Panginoon upang tayo ay patuloy na magmahalan sa kabila ng kasagaan o kahirapan man. Kaya naman, pansinin na kakaibang saya ang ating nadarama kapag nagkakaisa ang buong pamilya, grupo o komunidad. Sapagkat ganito ang disenyo ng Diyos ang tao upang patuloy na ialay ang kamay nang bukas-palad sa isa’t isa.

Bagamat mayroong kaakibat na sakripisyo, kababaang loob at pagkakaunawaan para makamit ang tunay na pagkakaisa – itong lahat ay posible kung ating tatanggapin ang katotohanan ng ating sarili. Ang katotohanan na tayo’y magkakapatid sa Diyos at kabilang sa iisang pamilya Niya.
Sa gayunding paraan, pansinin na kung mayroon namang hidwaan at inggitan, ganito rin kalalim ang lungkot at pighati na ating nadarama. Ganito ang nangyayari kung tumatalikod tayo sa disenyo ng Diyos para sa atin.

Ang katotohanan ay lahat tayo ay nakikinabang sa kabutihan at kagandahan ng isa’t isa bilang isang pamilya ng Diyos. Bahagi tayo ng katawan ni Cristo. Hindi tayo iba sa isa’t isa. Ikaw kaya, kailan ka huling nagpuri sa iyong kapwa nang bukal sa loob? O baka naman, naging biktima ka na rin ng kasinungalingan, kaya’t tuwing may nakikita kang umaangat na kapwa, imbes na magpuri at matuwa, ikaw ay napupuno ng pait at pagkainggit? O kaya naman ay nakakapagisip pa ng masama sa iyong kapwa na hindi base sa katotohanan?

Pagnilayan natin ito, kung tunay ngang tayo’y tumitingin sa regalo at biyaya ng Diyos sa atin. Hindi tayo kailanman magiging kapareho o tulad ng iba dahil tayo ay espesyal, nilikhang iba at natatangi sa lahat.

Pagnilayan natin ito at palalimin pa upang mas madama natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa Kanya lamang tayo tumingin at pasalamatan Siya sa ating mga biyaya. Tiyak hindi ito mauubos.

Tandaan, na kung tayo ay nalulungkot ay nalulungkot din ang Diyos dahil nananahan siya sa atin. Kung tayo ay nagagalak, siya rin ay nagagalak sapagkat walang ibang gusto ang Panginoon kung hindi ang mapaligaya tayo. Gusto niyang makita natin kung gaano tayo kahalaga as kanya at kung ano ang mga binigay niyang biyaya sa atin.

Sa pamamagitan ito ng pagkakakilala sa ating sarili. Ano ang iyong mga katangian? Ano ang iyong mga angking galing na nagagawa mo ng maganda higit sa karaniwan? Napakaraming biyaya ng Diyos sa iyong pagkatao. Sa pananalangin ay pasalamatan mo ang Diyos at humingi tayo ng tawad dahil hindi natin ito laging nakikita. Akala natin tayo’y hindi laging sapat ngunit isa itong malaking kasinungalingan.

Para sa Diyos, bawat isa sa atin ay mahalaga at mabuti dahil Siya ang lumikha sa atin. Gamitin nawa natin ito para sa misyon na kanyang ibinigay sa atin.

Kailanma’y hindi tayo nagiisa. Kung nagawang buhayin ng Diyos ang patay upang mapawi ang kalungkutan nito, sa ganoong ding paraan, kayang buhayin ng Panginoon ang anumang patay o namamatay na sa atin na pananampalataya, tiwala, at pagmamahal sa sarili at kapwa.

Lahat ito’y upang tayo’y mabuhay muling kasama Niya. Hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. +

Panalangin: Diyos na Mahabagin, kaawaan mo kami at patuluyin sa iyong kaluwalhatian. Buhayin mo ang aming natutulog na puso at gisingin mo ito sa iyong pagmamahal, upang mawala ang inggit, poot at galit sa aming mga puso. Puspusin mo ito ng iyong liwanag ng pag-ibig na siya namang ipamamahagi din namin sa iba. Amen. +
Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.