Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD of GOD on DCF: “Ang Pagbabago ng ating mga Puso”

 

Setyembre 7, 2018. Biyernes. Ika-22 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 37: Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

Unang Pagbasa: 1 Taga-Corinto 4:1-5

Dapat ninyong kilalanin na kami’y mga lingkod ni Cristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ang katiwala’y kailangang maging tapat sa kanyang panginoon. Walang anuman sa akin kung ako’y hatulan ninyo, o ng alinmang hukuman ng tao; ako man ay hindi humahatol sa aking sarili.

Kahit na walang umuusig sa aking budhi, subalit hindi iyon katibayan na ako’y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya’t huwag kayong hahatol nang wala pa sa panahon; maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayo’y natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa’y bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal.

Ebanghelyo: Lucas 5:33-39

May ilan namang nagsabi kay Jesus ng ganito: “Ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin, gayundin ang mga alagad ng mga Pariseo. Bakit ang mga alagad mo’y patuloy sa pagkain at pag-inom?”

Sumagot si Jesus, “Dapat bang mag-ayuno ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Darating ang araw na kukunin na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno.”

Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinhaga, “Walang sumisira ng bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ganoon ang ginawa, masasayang ang bagong damit at ang tagping mula rito ay hindi naman babagay sa damit na luma.

Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang-balat. Kapag ganoon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang lumang sisidlan, matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang-balat dapat ilagay ang bagong alak.

Wala ring magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng lumang alak, sapagkat sasabihin niya, ‘Mas masarap ang lumang alak.’”

Pagninilay:

Nakita nating ikinukumpara ng ibang tao si Jesus kay Juan at sa mga Pariseo. Noong unang panahon ay malimit silang mag-ayuno, ngunit si Jesus at ang kanyang mga alagad, ay hindi nag-aayuno tulad ng ginagawa ng iba.

Hanggang ngayon, sa ating kasalukuyang panahon ayon sa batas nating Katoliko ay dalawang beses sa isang taon lamang tayong obligadong mag-ayuno. Ito nga ay tuwing Miyerkules ng Abo at sa Biyernes Santo kung saan ginugunita ang pagkamatay ng ating Panginoon. Madalas ang iba nga ay nakakaligtaan pa ito at hindi na nga mabigyan ng importansya.

Para saan ba ang pag-aayuno? Ano nga ba ang ibig sabihin nito?

Ang pag-aayuno ay pakikibahagi sa sinasapit ng ating Panginoon lalo na sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay. Bilang miyembro ng simbahan, tulad ng sinabi ni San Pablo ay tinatawag tayong maging tapat sa Panginoon. Kung saan siya ay doon din tayo bilang mga miyembro ng kanyang Simbahan.

Si Jesus mismo ang tinutukoy niya na lalaking ikinasal. Noong inalis sa atin si Jesus, ibig sabihin nang ang Panginoon ay magpakasakit at mamatay, ito ang panahon na tayo ay mag-aayuno. Sa gayunding paraan, ngayon naman na malapit na ang pasko, tayo ay nagdiriwang nang sabay-sabay. Bilang mga Katoliko, tayo ay napupuno ng galak at kasiyahan sa pagkapanganak ni Jesus na ating tagapagligtas.

Si Jesus ang sentro ng ating buhay. Sa kanya umiikot ang lahat ng bagay at alituntunin sa ating buhay.
Ngunit magandang pagnilayan dito kung talaga bang natanggap natin ang katotohanang ito? O baka naman tayo ay natatangay na lamang ng tradisyon? Hindi basta “wala lang” at bawat gawain at tradisyon o mga bagay na kinaugalian na. Higit sa lahat, ay mayroon itong kanya-kanyang kahulugan na dapat ay ating tinatandaan at isinasapuso. Hindi lang basta makapag-ayuno tuwing panahon ng kuwaresma. Hindi lang basta makapagbigay ng regalo tuwing pasko. Ngunit ating sinasariwa at tinatanim sa ating isip si Jesus na Siyang dahilan ng lahat.

Tanungin natin ang ating mga sarili, “Anong klase ng sisidlan nga ba ang aking puso?” Kung tayo ay naging matigas na at tila wala nang buhay. Kung tila paulit-ulit na lang o parang ang bigat na, ay baka tulad na tayo ng lumang sisidlan. Kung ganito, ay hindi na natin matanggap ang bagong alak na mula sa Diyos. Ang Bagong Alak ng kanyang Salita na handang bumaba sa atin mula sa langit araw-araw at handang baguhin ang ating buhay. Ito ang tunay na kahulugan ng mga bagay ayon sa Diyos hindi sa kung ano ang gusto lamang natin gawin sa ating mga sarili.

Ang bagong alak ay maihahambing sa Salita ng Diyos at katuruan ngayon sa atin ng Panginoon bilang Katoliko. Marami sa mga tao ang gusto ng pagbabago, gusto ang kanilang buhay ay umunlad ngunit wala naman silang ibang bagong gustong gawin. Kaya walang saysay at wala silang buhay dahil hindi nila sinusubukang intindihin ang kahalagahan ng bawat bagay na naririto sa kasalukuyan na inaalay ng ating simbahan sa atin araw-araw sa bawat yugto ng ating buhay.

Kung tayo mismo at ang ating mga puso at diwa ay mga lumang sisidlan, ay hindi natin matatanggap ang bagong alak na Salita ng Diyos. Hindi natin ito magagawang namnamin at lasapin. Para sa iba, ang Salita ng Diyos ay mahirap na intindihin. Ngunit simple lamang ang laman ng ito, ang pag-ibig at wala nang iba. Tunay na pagmamahal lamang ang nagbibigay kahulugan sa mga bagay – sa pagbibigay at sa pagsasakripisyo ng ating sarili.

Sana sa ating paghahanda para sa darating na kapaskuhan, ay ihanda rin natin ang ating mga puso upang maging bukas sa pagbabago na gustong gawin ng Diyos sa atin. May kahulugan. May kulay. Hindi ayon sa ating sariling pang-unawa ngunit sa pang-unawa ng Diyos. Tiyak, bawat bagay ay mangyayari ayon sa tamang panahon at magiging maayos ang lahat dahil maglalakbay tayong kasama ng Diyos sa bawat oras ng ating buhay.

Panalangin: Panginoon, baguhin mo akong muli ayon sa iyong kagustuhan. Buhusan mo ang aking puso ng iyong Salita upang ako’y baguhin nito kasama mo at sa iyo. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.