Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Paghihirap ng mga Tao at ang Pagpapala ng Diyos”

Setyembre 12, 2018. Miyerkules. Ang Banal na Ngalan ng Mahal na Birheng Maria. 

Salmo 45: O kab’yak ng hari namin, ang payo ko’y ulinigin. 

Unang Pagbasa: 1 Corinto 7:25-31

Tungkol naman sa mga taong walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit magbibigay ako ng aking opinyon bilang isang taong mapagkakatiwalaan sapagkat kinahabagan ako ng Panginoon.

Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba’y isang lalaking may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mo nang hangaring magkaasawa.

Ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, hindi ka nagkakasala. Kung ang isang dalaga ay mag-asawa, hindi rin siya nagkakasala. Ngunit ang nag-aasawa ay magdaranas ng mga kahirapan sa buhay na ito, at iyan ang nais kong maiwasan ninyo.

Mga kapatid, ito ang ibig kong sabihin: malapit na ang wakas ng panahon, kaya’t mula ngayon, ang may asawa ay mamuhay na parang walang asawa; 3ang mga nananangis, na parang di nananangis; ang mga nagagalak, na parang di nagagalak; ang namimili, na parang walang ari-arian, at ang mga may tinatamasa sa sanlibutang ito, na parang wala silang tinatamasa. Sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito’y hindi na magtatagal.

Ebanghelyo: Lucas 6:20-26

Tumingin si Jesus sa mga alagad, at sinabi,
“Mapalad kayong mga mahihirap,
sapagkat kayo’y paghaharian ng Diyos!

“Mapalad kayong mga nagugutom ngayon,
sapagkat kayo’y bubusugin ng Diyos!

“Mapalad kayong mga tumatangis ngayon,
sapagkat kayo’y bibigyang kagalakan!

“Mapalad kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa Anak ng Tao ay kinapopootan kayo, ipinagtatabuyan at nilalait ng mga tao, at pinagbibintangang kayo ay masama.

Magalak kayo at tumalon sa tuwa kung gayon ang mangyari sa inyo, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayundin ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta.

“Ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman ngayon,
sapagkat natamasa na ninyo ang kaginhawahan.

“Kahabag-habag kayong mga busog ngayon,
sapagkat kayo’y magugutom!

“Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon,
sapagkat kayo’y magdadalamhati at magsisitangis!

“Kahabag-habag kayo, kung kayo’y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayundin ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta.”

Pagninilay:

Bakit nga ba sa ating Panginoon, ay tila baliktad ang lahat? Sa ating Ebanghelyo ay itinampok ang “Beatitudes” o ang listahan ng mga pinagpala at mga kahabag-habag ayon sa ating Panginoon.

Ang mga mahihirap ang mapalad, pati mga nagugutom, nalulungkot at mga nilalait, pinagtatabuyan. Lahat ng mga inaapi ng mundo sa mata ng Diyos, ay mapapalad. Mawala man ang lahat ng ito sa tao – pagtanggap, pagmamalasakit, pangangailangang materyal. Ngunit ang Diyos ang magbabalik ng lahat at magbibigay ng kanilang pangangailangan.

Ang hustisya ng Diyos ay hindi lamang natatapos sa mundong ito. Mayroon tayong pinaniniwalaang buhay na walang hanggan at kamatayan din na walang hanggan. Ang sino mang magpakasaya ngayon dito sa mundo nang hindi iniintindi ang ibang tao at hindi minamahal ang kapwa na mahihirap, ay hindi makatakas sa paghatol ng Panginoon sa kabilang buhay. Papunta tayong lahat sa kamatayan. Mahirap o mayaman ay isa ilalim ng lupa ang patutunguhan. Kung tutuusin napakaisksi ng buhay ng isang tao kumpara sa ating tinatawag na “walang hanggan”. Isipin natin ilang henerasyon na ang nagdaan. Matanda na ang mundo. Maglalaho at maglalaho rin ang ating buhay. Kaya kung naiintindihan at pagninilayan natin ito, maganda ring tanungin ang sarili kung ano nga ba ang tunay na mahalaga sa ating buhay?

May mga naghihirap ngayon ay mapapalitan ng kaginhawaan ang sinasapat. May sinasabi nga tayong “Gulong ang Palad”. Umiikot ang mundo at hindi ito bilog. Maraming tao ang sinasabi na ito ay “Karma” kung tawagin. Ngunit ang konsepto ng karma ay hindi pananampalatayang Kristiyano. Ito ay galing sa Hinduismo at mayroon din sa Buddhismo kaya marapat lamang na huwag natin itong gamitin bilang tunay na taga-sunod ni Cristo.

Hindi rin totoo ang swerte. Dahil walang “tsamba-tsamba” lang ang nangyayari sa buhay. Ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay at hindi sa “tsansa” ng mundo na pinaniniwalaan ay kung swerte ba o malas ito ay konseptong namang namana ng ilan sa mga intsik na hindi rin tugma sa ating pananampalataya. Bago tayo magkaroon ng isang solidong pananalig sa Diyos ay dapat nating iwanann ang tuluyan ang mga pekeng pananampalatayang ito.

Kay Cristo lamang tayo maniniwala at dudulog sa panahon man ng kasaganaan o mabigat na suliranin sa buhay nang buo, at hindi mabubuwag na pananampalataya anuman ang ating sapitin sa buhay. Sa pananampalatayang mayroon itong mas mabuting kalalagyan at pakay. May tiwala tayong papalitan ng Diyos ang lahat ng anumang ating sapitin na hindi maganda. Panginoon na natin mismo ang nagsabi.

Ang lahat ng ating biyaya ay pagpapala ng Panginoon. Wala tayong nakuha sa ating mga sarili dahil sa pag-iisip na ang isang tao ay “swerte” lamang. Lahat ng mga di totoong paniniwalang ito ay nakakabalakid sa ating tunay na pananampalataya sa Diyos. Ang totoo, lahat tayo ay pinagpapala at mahalaga sa kanya. Dulot ng kasamaan ng taong nasa itaas ng sosyedad – korupsyon, pagnanakaw, pagiging sakim ng mga ubod ng yayaman, ang dahilan kung bakit may “tatsulok” na tinatawag sa ating bansa. Ang mga mahihirap ang napakarami. Ang mayayaman na may hawak ng halos napakaraming yaman na di mabilang ay kakaunti.

Hindi ito gawain ng Diyos, ng swerte, malas, karma, tsamba o ano pa mang paniniwala ngunit gawain ng diablo na ating kalaban na siyang naghahasik ng kasinungalingan sa buhay na kailangan natin ng lahat ng karangyaan na maipagmamayabang sa mundo. Samantalang ang lahat ng ito ay balewala kumpara sa tunay na kayamanan sa langit.

Kaya naman kung tayo ay tunay na mga Kristiyano, dapat ay lawakan natin ang ating pananampalataya. Hindi sa kung paano mag-isip ang karaniwang tao ngunit kung sa paano mag-isip ang Diyos. Hindi ang pag-iisip na para bang dito lang natatapos ang ating buhay ngunit ang ating kamalayan na alam nating mayroon pang buhay na walang hanggan at kamatayang walang hanggan. Nananaig lagi ang hustisya ng Panginoon.

Nasa sa atin lamang kung tayo ay naniniwala. Siya ay nagbibigay ng grasya base sa ating sariling pangangailangan at kapasidad upang makapagsilbi at makapaglingkod sa kapwa. Ang mga mabubuting tao na bukas ang palad, bagamat tila sila ay nababawasan dahil sa kanilang pagbibigay, ang Diyos ang nagbabalik siksik liglig at umaapaw. Ang mga masasamang tao naman na kahit anong sama, ay komportable sa buhay at nasa kanila ang lahat ng naisin ay patungo sa kahindik-hindik sa hustisya ng Diyos kung sila’y hindi magbabago. Ngunit kung magbago at magsisi man, kahit ito ay nanggaling sa pandaraya at di pagkakawang gawa, ay patatawarin sila ng Diyos kung may tunay na pagbabago mula sa loob. Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat.

Kung masyado nang maayos ang iyong buhay at hindi ka na nakakapagsakripisyo, doon ka na maaring matakot at mag-isip, baka naging masyado ka nang nakakulong sa iyong sisidlang hindi na gumagalaw ang buhay? Baka nakaligtaan na nating magmahal at magsilbi sa kapwa nang tunay? Hindi madaling magbigay ng mga bagay na nakasanayan na upang maging mapalad sa mata ng Diyos. Kailangang magtiis. Maranasang maging api at masadlak sa kahirapan.

Alam naman natin na ang tunay na pag-ibig na utos ng Diyos sa atin ay may kaabikat na serbisyo at sakripisyo at ito ay hindi madali. Kahit ang nanay para sa anak ay maraming sakripisyo ang inaalay mula pagkapanganak, mabuhay lamang ang bata. Ang matapat na trabaho at tungkulin ay kailangang pagpaguran bago magkaroon ng sweldo. Kung hindi ka na nahihirapan ay doon ka na magduda kung tama pa ba ang ginagawa at baka nalalayo na sa ating Panginoong siyang unang nagdusa para sa atin?

Marapat lamang na sa lahat ay makibahagi tayo sa kanyang dinaranas. Ialay natin sa kanya ang lahat ng ating paghihirap upang tayo ay makaranas at makibahagi din sa kaligayahan at kaluwalhatian ng ating Diyos.
Amen. +

Panalangin: Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahirapan at kahinaan. Kami ay umaasa sa iyo. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.