Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Pagiging Mabuti sa Kaaway”


Photo Credit: https://cronicadeunatraicion.files.wordpress.com

Oktubre 12, 2018. Biyernes. Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon. 

Salmo 111: Pangako ng Poon nati’y lagi nating gunitain. 

Unang Pagbasa: Galacia 3:7-14

Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Bago pa ito nangyari ay ipinahayag na ng kasulatan na ipawawalang-sala ng Diyos ang mga Hentil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa kanya at ang Magandang Balitang ito ay inihayag kay Abraham, “Sa pamamagitan mo’y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa.”

Sumampalataya sa Diyos si Abraham kaya’t siya’y pinagpala, at pagpapalain ding tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos.

Ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa Kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasusulat, “Sumpain ang hindi sumusunod at hindi gumagawa ng lahat ng nakasulat sa aklat ng Kautusan.”

Malinaw na walang taong pinapawalang-sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng Kautusan, sapagkat sinasabi ng kasulatan, “Ang pinawalang-sala ay mabubuhay dahil sa pananampalataya.”

Ang Kautusan ay walang kinalaman sa pananampalataya sa Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, “Ang tumutupad sa lahat ng hinihingi ng Kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito.”

Tinubos tayo ni Cristo mula sa sumpa ng Kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, “Isinumpa ang bawat ibinitin sa punongkahoy.” Ginawa ito ni Cristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga Hentil sa pamamagitan ni Cristo Jesus. Sa pamamagitan ng pananalig sa kanya ay matatanggap natin ang Espiritung ipinangako ng Diyos.

Ebanghelyo: Lucas 11:15-26

Subalit sinabi naman ng ilan sa mga naroon, “Nakapagpalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo.”

May ilan namang, sa pagnanais na siya’y subukin, patuloy na humihiling na magpakita siya ng isang himalang mula sa langit.

At dahil alam ni Jesus ang kanilang iniisip, sinabi niya sa kanila, “Ang kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat ay babagsak at ang sambahayang nag-aaway-away ay mawawasak.
Kung may mga pangkat sa kaharian ni Satanas na naglalaban-laban, paano mananatili ang kanyang kaharian?

Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul. Kung sa kapangyarihan ni Beelzebul ako nagpapalayas ng mga demonyo, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Sila na rin ang magpapatunay na mali kayo.

Nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos, at ito’y nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos.

“Kapag ang isang taong malakas ay nagbabantay sa kanyang bahay na dala ang kanyang mga sandata, ligtas ang kanyang mga ari-arian. Ngunit kung salakayin siya ng isang taong higit na malakas kaysa kanya, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi nito ang mga inagaw na ari-arian.

“Ang hindi ko kakampi ay kalaban ko, at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat.”

“Kapag umalis sa tao ang isang masamang espiritu, nagpapagala-gala ito sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kapag wala siyang makita, sasabihin niya sa sarili, ‘Babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan.’

Sa pagbabalik niya ay matatagpuan niyang malinis at maayos ang bahay. Kaya’t, lalabas siyang muli at magsasama ng pito pang espiritung mas masasama kaysa kanya. Papasok sila at maninirahan doon, kaya’t mas masama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon.”

Pagninilay:

Sukdulang pagdududa, pangungutya at panghuhusga ang inabot ni Jesus dahil sa kanyang mga mabuting ginagawa. Ang mga taong may katungkulan at posisyon noon ay inggit na inggit sa kanyang nagagawang himalang nakamamangha sa nakararami. Kaya naman laging tanong nila “Sino ba siya?” Para bang walang karapatang gumawa si Jesus ng mga ganun dahil hindi naman siya tulad nilang may kapangyarihan sa tao bilang tapagturo at matataas na pari.

Ganito ang ugali ng isang taong mapagmataas at gusto sila ang laging bida. Hindi niya makita ang kagandahang loob ng iba. Ni hindi maggawang maging masaya para sa iba. Hindi rin makuntento sa kanilang sarili. Lahat ng ito’y sinasalamin ang sariling nararamdamang kakulangan at kalungkutan nila. Hindi sa taong kinainggitan nila ngunit sa taong napupuno ng inggit.

Lagi nga silang nakamatyag kay Jesus at bawat kilos ay binabantayan. Sino kaya sa atin ang nakararanas din ng ganito? Marami din taong ganito ngayon sa ating buhay. Mga mahilig manira ng puri, magtsismis o kaya ay mga taong pagtalikod ay iba ang sinasabi sa atin. Sa puntong ito’y magandang pagnilayan paano itrinato ni Jesus ang mga kaaway niya.

Lahat ito’y sinagot ng maayos ni Jesus at hindi nakaapekto sa kanyang pagtulong. Hindi niya kinailangan magpaliwanag at iangat ang kanyang sarili. Para sa ating Panginoon, hindi mahalaga na mayroong mga kumokontra. Ang mahalaga ay patuloy niyang nagagawa ang kanyang misyon sa buhay – ang pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo. Iilan kaya sa atin ang handang gumawa ng mabuti kahit ano pa ang sabihin ng iba?

Hindi talaga maiiwasan sa buhay na minsan kahit gaano ka pa kabuti ay may aaway, at may tayong aayaw din sa atin. Si Jesus na ating Panginoon ay naranasan din ito. Makakakuha tayo ng lakas sa kanya sa mga ganitong pagkakataon. Ngunit hindi ibig sabihin nito’y tayo ay masama o kaya ay mayroong mali sa atin. Ibig sabihin nito’y baka may pinagdaraanan o may kulang sa buhay ng mga nangungutya sa atin. Malamang hindi rin sila masaya sa kanilang sarili o kaya ay puno ng poot, galit at inggit. Kung ganito ang iba ay madalas makapanakit din sila ng kapwa dahil sa loob ang totoo sila’y mga sugatan. Kaya naman, noong mga nakaraang ebanghelyo ay nababanggit din ni Jesus na dapat nating mahalin ang ating kaaway. Dapat silang kaawaan, intindihin at ipanalangin.

Ang mahalaga, tayo ay may kapayapaan. Malinis ang konsensya. Ginagawa ang kalooban ng Diyos. Hindi man tayo magustuhan ng lahat ngunit ano naman ngayon? Gaano ba kahalaga ang papuri at sinasabi ng iba? Sapat nang mayroon tayong tiwala sa Diyos at magandang ugnayan sa kanya na ating madarama sa ating kapayapaan ng puso natin.

Panalangin: Panginoon, pinatatawad ko at ipinapanalangin ang aking mga kaaway. Kaawaan mo sila at patawarin tulad ng pagpapatawad mo sa akin. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.