Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Pagsisisi sa ating mga Kasalanan”


 

Oktubre 5, 2018. Biyernes. Ika-26 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Salmo 139: Poon ako’y samahan sa buhay na walang hanggan.

Unang Pagbasa: Job 38: 1, 12-21, 40:3-5

Pagkatapos nito, sumagot ang Diyos kay Job sa pamamagitan ng malakas na bagyo. Job, nakalikha ka ba kahit isang bukang-liwayway? Ang daigdig ba ay naigawa mo ng tanglaw, upang ang masasama’y mabulabog sa taguan?
Malinaw na gaya ng tatak sa putik, nang makulayan ay tumingkad gaya ng damit. Masasamang tao’y nasisilaw sa liwanag ng araw, sa paggawa ng karahasan sila’y napipigilan.

“Nakapunta ka na ba sa mga bukal ng karagatan? Ang sahig ng dagat ay iyo bang nalakaran? May nakapagturo na ba sa iyo sa mga pintuan na pasukan tungo sa madilim na daigdig ng mga patay?

Alam mo ba kung gaano kalaki itong mundo? Sumagot ka kung alam mo. “Alam mo ba kung saan nanggagaling ang liwanag, at ang kadiliman, saan ba ito nagbubuhat?

Masasabi mo ba kung hanggang saan dapat makarating, at mula doon sila’y iyong pabalikin? Ikaw ay matanda na, baka nga iyong kaya, pagkat nang likhain ang daigdig, ikaw ay nariyan na!

Tumugon naman si Job, “Narito, ako’y hamak at walang kabuluhan, wala akong maisasagot, bibig ay tatakpan. Sa panig ko’y nasabi na ang lahat ng sasabihin, ako’y di na kikibo, nasabi’y di na uulitin.”

Ebanghelyo: Lucas 10:13-16

“Kawawa kayo mga taga-Corazin! Kawawa kayo mga taga-Bethsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga tagaroon bilang tanda ng kanilang pagsisisi.

Sa Araw ng Paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa sa kaparusahan sa mga taga-Tiro at taga-Sidon. At kayong mga taga-Capernaum, maaaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang sa langit ngunit ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay.

“Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin.”

Pagninilay:

Walang sinuman ang makakapantay sa Panginoon. Siya ang may likha ng lahat sa langit at lupa. Kahit anong gawin natin ay hindi natin kayang abutin ang kanyang karunungan. Sapat nang mayroon tayong tiwala sa kanya at ito ang panghahawakan natin sa paglalakbay sa buhay.

Pansinin na kung kailan tayo nawawalan ng tiwala sa Diyos ay malubha ang ating dinaranas na pagsubok? Mas malubha pa aysa sa realidad na ang Diyos ay may paraan at magliligtas sa atin sa kinasasadlakan. Ilang beses ka bang doon sa suliranin nakatuon at hindi sa kung ano ang kayang gawin ng Diyos para sa iyo? At ito’y naging sanhi ng iyong pighati? Huwag ka sanang sa problema tumagal ng tingin ngunit sa Diyos na nagliligtas sa atin anumang kapahamakan ang kaharapin.

Natunghayan na naman natin ang kwento ni Job sa unang pagbasa. Sadyang nakakahiya at wala talaga tayong masasabi sa walang hanggan karunungan ng Diyos. Kung ipapamukha sa atin ng Diyos ang kanyang ginagawa sa atin, may maisasagot ba tayo kung anong sinabi natin sa mundo? Tiyak tulad ni Job, wala tayong masasabi. Tikom ang bibig. Alam natin ang katotohanan walang tao kung wala ang Diyos.

Ngunit sa araw-araw na ginawa ng ating buhay, kailan tayo may narinig sa Panginoon? Hinahayaan lamang niya tayo sa kanyang walang hanggang pasensya na maging abala sa ating buhay kahit pa isantabi natin siya palagi. Siya ang may dulot ng lahat – lahat ng talino at galing na mayroon ang tao ay wala kumpara sa kanyang may likha ng lahat. Ngunit bakit parang nababaliktad na sa ibang tao mayroon tayong bilib ngunit sa Diyos ay wala?

Ano pa ang ating kailangan upang tayo’y maniwala at panghawakan ito sa oras ng sakuna?

Kaya nga gayon na lamang din ang pagkadismaya ni Jesus sa mga lugar kung saan siya gumawa ng himala. Matapos matanggap ang biyaya at mga hiling na pinagdarasal sa Panginoon at nakuha ang mga ito mula sa kanya, bumabalik balik pa rin sa dating buhay. Nakakalimutan pa rin ang Diyos at hindi nagbabago. Suriin natin ang sarili, ganito nga ba tayo?

Karapat-dapat kayang tanggapin natin ang pagkadismaya ng DIyos sa atin? Ngunit alalahanin nating laging nananaig ang kanyang pagkamahabagin at pinakamapagmahal na Amang hindi tayo kayang tiisin kahit gaano pa tayo kumala sa kanya. Kaya sa wakas ng istorya ni Job ay binalik lahat ng Diyos ang nawala sa kanya, siksik, liglig at umaapaw dahil hindi siya bumitaw sa Diyos. Ganito rin sa ating lahat na kumakapit sa Diyos hanggang sa huli kahit gaano kahirap.

Babalik at babalik tayo at lilingapin sa kanyang piling.
Sana’y habang may oras tayo’y suriin natin ang ating mga sarili. Mahalaga nga ba ang Diyos sa aking buhay bilang isang magulang? O mahalaga lang siya kung may kailangan ako sa kanya?

Magbago nawa tayo ng kanyang kagustuhan sa pamamagitan ng pag-ayon ng ating sarili sa Salita ng Diyos. Bibigyan tayo ng Diyos ng damdaming nakakaintindi sa kanya. Hindi sa kagustuhan lamang ng ating mga makasariling sarili. Nang sa gayon, sa kabila ng lahat ay ating makamtan ang tunay na kaligayahan na matatagpuan lamang sa Diyos Amang Makapangyarihan at Mapagmahal sa lahat.
Amen. +

Panalangin: O Jesus, patawarin mo ako sa aking pagkukulang at pagkakasala. Pahintulutan mo akong bumalik sa iyong piling na mas kanais-nais sa iyo. Turuan mo ako ng iyong karunungan upang mahalin ka at ang aking kapwa. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita


Reactions:

Join Discussion

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.