Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD ON DCF: “Ang Pakikinig at Pag-aalay sa Diyos”

Photo by: valleybiblegj.com

 

Oktubre 9, 2018. Martes. Ika-27 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Salmo 139: Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.

Unang Pagbasa: Galacia 1:13-24

Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay noon bilang masugid na kaanib ng relihiyon ng mga Judio. Walang awa kong inusig ang iglesya ng Diyos at sinikap na ito’y wasakin.

Sa relihiyong iyon, ako’y naging masugid nang higit sa maraming Judiong kasing-edad ko, dahil ako’y panatiko sa kaugalian ng aming mga ninuno.

Ngunit sa kagandahang-loob ng Diyos, minabuti niyang ako’y piliin bago pa ako ipanganak, at tinawag niya ako upang maging isang lingkod niya. At nang ihayag sa akin ang kanyang Anak, upang maipangaral ko siya sa mga Hentil, hindi ako humingi ng payo kaninuman.

Ni hindi rin ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na nauna sa akin; sa halip, nagpunta ako sa Arabia, at pagkatapos ay bumalik ako sa Damasco. Pagkaraan ng tatlong taon, pumunta ako sa Jerusalem upang makipag-usap kay Pedro, at labinlimang araw kaming nagkasama.

Wala akong nakitang iba pang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ang isinusulat ko sa inyo. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling.

Pagkatapos, pumunta ako sa ilang lugar sa Siria at sa Cilicia. Hindi pa ako kilala noon ng mga Cristiano sa Judea. Nakarating lamang sa kanila ang ganitong balita, “Ang dating umuusig sa atin ay nangangaral na ngayon ng pananampalatayang dati’y sinikap niyang wasakin.”

Kaya’t nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin.

Ebanghelyo: Lucas 10:38-42

Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay, at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan nina Marta at ng kapatid niyang si Maria. Naupo ito sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo.

Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya’t lumapit siya kay Jesus at dumaing, “Panginoon, bale-wala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda nang nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako.”

Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, “Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito’y hindi aalisin sa kanya.”

Pagninilay:

Si Marta at Maria ay magkapatid at mga itinuturing na malalapit na kaibigan ni Jesus. Naging isa sa mga lugar na pahingahan ni Jesus ang kanilang bahay sa Bethania at dito minsan naglalagi upang makisalo at makipagkwentuhan sa kanila paminsan minsan. Ngunit sina Marta at Maria bagamat magkapatid ay sadyang magkaiba ng ugali. Si Marta ay mahilig magtrabaho at abala sa maraming bagay. Marami siyang iniisip at iniintindi. Habang si Maria naman ay mas emosyonal at mas kalmado sa kanilang dalawa . Pinili ni Maria na makinig kay Jesus at umupo habang si Marta naman ay pinili ang isang uri ng pagsisilbi na bagamat hindi naman masama, ay maaring makabalakid sa ating ugnayan sa Panginoon kung sosobra na dito.

Hindi ba’t sa panahon natin ngayon ay napakarami nang Marta? Iilan na lamang ba ang makakapaglaan ng oras upang umupo at makinig sa paanan ng Panginoon at unahin ito? Ilan ba sa atin ang ginagawa itong mahalaga higit pa sa kahit anong bagay at trabaho sa mundo?
Ano ba ang mas mahalaga at dapat unahin? Ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay sa atin o ang trabaho na Diyos din ang nagdulot sa atin?

Ngunit hindi rin naman pwedeng puro upo lang din at walang kasamang trabaho at gawain. Tandaan na magkapatid sina Marta at Maria. Sila ay magkatuwang at dapat na laging magkasama sa lahat ng bagay. Tayo rin ang ating pakikinig at pagninilay sa salita ng Diyos ay dapat samahan ng gawa. Paano natin maisasabuhay ang Salita ng Diyos? Tuwing tayo ay magbabasa ng Salita ng Diyos, ito ang lagi nating isipin: “Anong kinalaman nito sa buhay natin sa kasalukuyan?” “Ano ang sinasabi ng Diyos sa akin na dapat kong matutunan at baguhin sa aking buhay?”

Kung may trabaho naman, ialay natin ang bawat gawain natin kahit gaano kaliit sa Panginoon. Sa araw-araw siya ay anyayahan natin sa ating mga ginagawa. Hindi lamang sa panahon ng pagdarasal ngunit sa lahat ng oras ng ating buhay ay handang makinig ang Panginoon. Hanapin natin siya at unahin sa lahat ng bagay. Siya ang magdudulot ng lahat sa atin at nang masabi rin nawa sa atin ng Diyos na mas mabuti ang ating pinili at hindi ito aalisin sa atin.

Panalangin: Diyos na Mahabagin, pahintulutan mo akong dumulog sa iyong paanan at makinig sa iyong Salita. Sa panahong kailangan kong magtrabaho at gumawa ng tungkulin, hayaan mong malaman ko at maramdaman kong sinasamahan mo pa rin ako bawat oras ng aking buhay.

Maria, aming ina, ipanalangin mo kami at turuan mo kaming ialay ang lahat ng aming gawain sa Panginoon para sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan at alang-alang sa pag-ibig ko sa iyong anak na si Jesus. Amen. +
Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.