Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Simula at Pagtatapos ng Pighati sa Buhay”

 

Setyembre 15, 2018. Sabado. Paggunita sa Mahal na Birheng Maria na Nagdadalamhati. 

Salmo 30: Poong Diyos na maibigin ako ay iyong sagipin.

Unang Pagbasa: Hebreo 5, 7-9

Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya’y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbabá.

Kahit na siya’y Anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis.
At nang siya’y maging ganap, siya’y naging walang hanggang Tagapagligtas ng lahat ng mga sumusunod sa kanyang kalooban.

Ebanghelyo I: Lucas 2:33-35 (o Juan 19:25-27)

Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon, at sinabi kay Maria, “Tandaan mo, ang batang ito’y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos ngunit tutuligsain siya ng marami, kaya’t mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso.”

Ebanghelyo II: Juan 19:25-27

Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, “Ina, ituring mo siyang sariling anak!”
At sinabi niya sa alagad, “Ituring mo siyang iyong ina!” Mula noon, sa bahay na ng alagad na ito tumira ang ina ni Jesus.

Pagninilay:

Gaano nga ba kasakit na makita ang pinakamamahal natin na nagdurusa? Habang unti-unting namamatay ang ating pinakamamahal ay parang tayo ay pinapatay na rin. Pitong talim ang tumarak sa dibdib ng ating Mahal na Inang si Maria alang-alang sa pag-ibig kay Jesus. Mula noong siya’y ipanganak hanggang sa libingan. Ang unang patalim na ito ay ang unang ebanghelyo kung saan niya nalaman ang misyon ng kanyang anak sa sanlibutan. Ang huli naman ay ang paglilibing kay Jesus matapos mamatay ng ating Panginoon sa Krus.

Kahit kailan ay hindi nilisan ni Maria si Jesus. Simula noong nag-oo si Maria sa Diyos noong nagpakita ang Arkanghel na si San Gabriel, alam niyang gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya sa misyon na ito na ibinigay ng Diyos sa kanya. Nanatili siyang tapat sa tungkulin buong buhay niya at kay Jesus lamang umiikot ang kanyang buong buhay. Hindi ba’t bilang mga taga-sunod ni Cristo, walang ibang dapat tularan kung hindi si Maria?

Sa panahon ngayong napapalitan na ang Diyos sa puso ng mga tao ng pera, trabaho, mga pampasarap sa buhay at sariling karangalan, may puwang pa kaya si Jesus sa ating mga puso bilang nagmamay-ari nito? O baka naman ay nakalimutan na natin kung gaanong naghirap ang Diyos para sa atin?

Si Maria ay ang magdadala sa atin kay Jesus sa sandaling makalimutan natin siya. Binigyan siya ng lakas ng Panginoon manatili at makibahagi sa misyon ng Panginoon na kaligtasan sa ating lahat. Tulad ng Diyos, gusto niya’y tayo rin ay maligtas. Ngunit dapat nating gustuhin ito. Dapat nating pagsikapang trabahuhin din at hindi mawalay kay Cristo sa pamamagitan ng patuloy na panalangin. Pagtupad ng ating simpleng obligasyon bilang Katoliko tulad ng pagdalo sa Banal na Misa nang may malinis na puso tuwing Linggo. Magdasal ng Santo Rosaryo araw-araw at magbasa ng Bibliya o ng Ebanghelyo araw-araw upang ito ang maging sentro ng ating buhay. Hindi bumaba ang Diyos mula sa Langit para sa atin upang isantabi lamang. Siya ang nararapat na nasa gitna ng ating buhay sa lahat ng aspeto tulad ni Maria.

Ang hulin habilin ni Jesus kay Juan ay pagbibigay ni Jesus kay Maria sa lahat ng Kristiyano bilang ating ina. Kung ang mga alagad ni Jesus na siya ay nasamahan lamang siya sa kanyang maiksi ngunit pinakamabuluhang tatlong taon na pampublikong buhay, ay itinuruing na mga banal. Paano pa kaya si Maria na kasama ni Jesus mula pagpapanganak hanggang sa kahuli-hulihan?

Paano pa kaya siya na Ina ng Diyos, na pinili na ang kanyang buong buhay ay umiikot lamang kay Cristo? Hingin natin ang tulong ng ating Mahal na Birhen at walang ibang higit na mas makapagdarasal sa atin kay Jesus na kasing katulad niyang pinagpala ng Diyos sa babaeng lahat.

Ngayong kapistahan ng pagdadalamhati ni Maria, ating pagnilayan kung ano ang ating matututunan sa gitna ng lahat ng ating mga paghihirap na ating dinaranas sa buhay. Kahit kailan, sa gitna ng lahat ng paghihirap ni Maria sa pagtupad ng kanyang misyon ay mayroong isang bagay na hindi siya binitawan at ito ay ang – tiwala sa Diyos.

Noong magpakasakit si Jesus, hulihin ng mga hudyo sa takot ay nagsipulasan ang kanyang mga alagad at mga kaibigan ay inabandona siya. Ang isa pa nga ay itinatwa siya. Ang isa naman na kilala naman ng lahat kung sino, ay siya pa mismo ang nagtaksil kay Jesus at ipinagkanulo siya kapalit ng pera. Iisa lamang ang hindi nang-iwan o hindi nahaluan ng anumang pansariling interes kung hindi si Maria.
Kung ang mga dakilang ina sa lupa na mga makasalanan ay lubos na may kakayanang magmahal at magsakripisyo ng lahat para sa anak – mawalan na ang sarili, huwag lamang ang anak, paano pa kaya si Maria na Ina ng Diyos at walang bahid ng kasalanan?

Tulad ng pananatili ni Maria kay Jesus, hindi natin dapat takasan ang ating kanya-kanyang krus na dinadala sa buhay. Oo at sa buhay na ito ay may katotohanan na sadyang hindi natin matatakasan – ang problema. Bahagi na ng pamumuhay dito sa lupa ang kapighatian, dusa at suliranin sa buhay. Hindi dahil sa Diyos ngunit dahil sa ating sariling kahinaan buhat ng ating pagkataong makasalanan. Ngunit ating tandaan na hindi dito nagtatapos ang lahat. Kung tayo ay mananatili sa Panginoon, ito ang ating magiging tagumpay sa lahat ng sakuna na ating mararanasan.

Pansinin na kung saan may delubyo doon tayo mas nagiging matibay. Doon tayo mas napapalapit sa Diyos. Ano ang ating pipiliin kung tunay tayong nagmamahal kay Jesus? Ang malayo sa kanya ngunit tayo ay komportable sa buhay? O ang malapit sa Diyos kahit pa’y mahirap? Alam natin na mayroong gantimpalang naghihintay sa atin na hindi makukuha ng mundo. Isang gantimpalang naghihintay na walang hanggan. Nasa sa atin kung ano ang ating pipiliin.

Ating tandaan na hindi lahat ng paghihirap ay nagtatapos sa kadiliman at pagdurusa lamang. Magkaroon man ng gabi, ay magliliwanag muli at sisikat ang araw. Kung tayo’y makikibahagi sa Diyos tulad ni Maria at maging sa ating kapatid na nagdurusa ay sa ganito ring paraan makikihati tayo sa kaluwalhatian at gantimpala ng DIyos – gaano man ito katagal.

Tayo ang bahalang mamili. Kung mayroon tayong mga bagay na hindi natin maintindihan at tila napakahirap na, huwag sana tayong mabahala at sa halip ay lakasan natin ang loob natin – iyon ang oportunidad upang lalo pa nating patunayan sa Diyos ang ating pananampalataya sa Kanya, sa pamamagitan ng pagkapit sa Kanya.

At kung makita ng Diyos ang katapan natin sa kanya sa gitna ng delubyo, siya mismo ang magliligtas sa atin at magtataas sa atin – tulad ni Maria, na ginawa ng Diyos na ina ng langit, binukod tangi sa babaeng lahat at pinagpala ng Diyos. Ang lahat ng materyal na bagay ay maaring palitan ng Diyos ngunit ang pag-ibig sa kanya ay hindi mapapalitan.

Manalig tayo sa Diyos at huwag tumalikod sa kanya. Panghawakan ang ating tiwala sa Diyos dahil ito ang tulay, mula sa pagkakasadlak sa suliranin hanggang sa ginhawang naghihintay sa atin.

Panalangin: Maria, Inang Nagdadalamhati, ipanalangin mo kami kay Jesus sa oras ng kagipitan. Iniibig ka namin dahil alam naming kahit kailan ay hindi namin mapapantayan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo.

Tulungan mo kami ng iyong mga paraan kung paano mahalin si Jesus at kung paanong manatili sa kanya sa gitna ng aming mga hinaharap. Hindi madali na mamuhay sa lupa at ito ay iyo ring narasan kaya huwag mo kaming iwan, Mahal na Birheng Maria, aming ina, birheng maawain.

Dalhin mo kami kay Jesus at sa buhay na walang hanggan. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.