Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Tagumpay ng Krus”

 

Setyembre 14, 2018. Biyernes. Kapistahan ng Pagtatampok sa Krus na Banal.

Salmo 78: Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Unang Pagbasa: Mga Bilang 21:4-9

Mula sa Bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong Dagat na Pula upang iwasan ang Edom. Subalit nainip sila sa pasikut-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises,

“Inilabas mo ba kami sa Egipto upang mamatay lamang sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom! Suyang-suya na kami sa walang kuwentang pagkaing ito.”

Dahil dito, pinadalhan sila ni Yahweh ng mga makamandag na ahas at maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. Kaya, lumapit sila kay Moises.

Sinabi nila, “Nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipanalangin mo kami na kanyang paalisin ang mga ahas na ito.” Nanalangin nga si Moises para sa Israel at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh:

“Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sinumang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay.” Ganoon nga ang ginawa ni Moises.

Kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumitingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay.

Ikalawang Pagbasa: Filipos 2:6-11

Kahit siya’y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos, at naging katulad ng isang alipin.

Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao.

At nang si Cristo’y maging tao, nagpakumbabá siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya’y lubusang itinaas ng Diyos, at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan.

Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesu-Cristo ang Panginoon.

Ebanghelyo: Juan 3:13-17

Wala pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumabâ mula sa langit, ang Anak ng Tao.” At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayundin naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya.

Pagninilay:

Ano ang sagot sa “Bakit namatay si Cristo”? Madalas ang sagot ng iba ay “Para sa ating mga kasalanan” o hindi kaya’y “Para mailigtas tayo sa kasalanan”. Nakagisnan nang i-ugnay ang Krus sa kasalanan. Tunay ngang ito ay isa sa mga dahilan at pinakaugat kung bakit naparito ang ating Panginoon -ang kaligtasan.

Ngunit mayroon pang higit na mas malalim na dahilan kaysa sa kasalanan, kung bakit nga ba ginusto ng Diyos na tayo ay sagipin sa pagkakalugmok sa sala – ikaw at ako at ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Hindi naparito ang Panginoon para sa kasalanan ngunit para sa taong lubos niyang minamahal. Mula mismo sa mga Banal na Labi ni Jesus:

“Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” Juan 3:16.

Isa ito sa pinakatanyag na berso na nagbubuod sa ating kasaysayan ng kaligtasan at relihiyon. Bakit nga ba tayo naniniwala? Bakit nga bumaba ang Diyos mula sa Langit? Bakit may Krus?

Pag-ibig ang sagot sa lahat. Krus man ang sagisag ng sakripisyo, kaabikat nito ang purong pag-ibig dahil walang tunay na pagmamahal na hindi pinaghihirapan. Isa itong pag-ibig na napakalawak na hindi natin halos mawari kung hindi natin pagninilayan ng malalim sa araw-araw nating pamumuhay. Araw-araw manyaring tanungin ang sarili sa umaga at sa gabi, “Saan ko nararamdaman na ako’y minamahal ng Panginoon sa araw-araw?

Simula sa pinakamaliliit na bagay. Mga minamahal sa buhay na patuloy na nagmamahal sa atin o isang taong hindi kilala na tumulong sa atin. Lahat ito’y galing sa Panginoon. Ang kalikasan at bagay sa ating paligid na ipinagwawalang bahala natin, naiisip ba natin? Binigay niya ang araw upang magkaroon tayo ng liwanag. Pati ang hangin na libre at hindi binabayaran upang tayo ay makahinga at patuloy na mabuhay. Ang kalikasan, ang mundo, mga hayop at halaman na pagkain at gamot. Lahat ito ay mula sa Diyos at larawan ng pag-ibig niya sa atin. Tao lamang ang sumisira ng mga ito o gumagawa ng korupsyon ngunit mula noong una ay nilikha ng Diyos lahat ng ito, para sa pagmamahal sa tao. Hindi mauubos ang maraming paraan kung paano tayo minamahal nang Diyos mula noong una ngunit ang pinakaitatak natin sa isip na siyang pinakamatibay na patunay ng kanyang pagmamahal ay ang Krus.

Kung tutuusin, simula noong una, tayong mga tao ang unang nagkasala sa Diyos. Ngunit mula pa noon, hindi niya tayo pinabayaan. Bagkus, siya pa ang laging nanghihimok at tumatawag sa atin. Sino ba namang Diyos, na siya pa ang unang nasaktan, ay siya pa ang lilingap sa atin? Sino ba namang Diyos ang inako ang lahat ng dapat ay sa ating nakaatang upang tayo ay guminhawa? Si Jesus lamang. Wala nang iba.

Iniligtas niya tayo dahil sa kanyang pag-ibig. Higit pa sa ating mga kasalanan ang ating halaga sa para kanya kaya niya ito ginawa.

Ngayong kapistahan ng pagtatampok sa Banal na Krus, kung saan, ating ipinagdiriwang ang pagkakadiskubre sa totoong krus na ginamit sa pagpapako kay Jesus, pati na rin ang tagumpay ng Krus sa misyon ng pagliligtas sa atin, sana tayo rin ay maniwala sa kakayahan ng Diyos at kanyang pagmamahal na gagawin ang lahat mapabuti lamang tayo. Marami sa ating mga kapatid ngayon ay napanghihinaan pa rin ng loob at lubos na naguguluhan at hindi matagpuan ang Diyos hindi dahil sa wala ang Diyos, pagkat nariyan siya palagi, ngunit dahil sa kakulangan ng sapat na pananampalataya.

Pag-ibig ang nagtatagumpay sa lahat ng bagay. Magkaroon man ng sakit, delubyo, pagkakapariwara, sakuna, makakabangon at makakabangon tayo sa alinman o lahat sa mga ito sa pamamagitan ng pag-ibig. Sumampalataya lamang tayo sa Kanya. Ito lamang ang tanging kondisyon upang mapasaatin ang lahat ng biyaya ng Diyos na lubos na nagmamahal sa atin. Ang Diyos sa sukdulang pagmamahal niya ay ibinigay lahat – maging ang sarili niyang buhay, upang tayo ay makapiling niya habang buhay. Binuksan ng Diyos ang langit para sa atin, kahit na walang sinuman sa atin ang karapat-dapat dahil lahat tayo’y mga makasalanan.

Sana’y tuwing makikita natin ang Krus na simbolo ng ating kaligtasan ay atin din tandaan ito bilang tanda ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin. Naggawa niyang ibigay ang lahat-lahat sa atin, hindi pa ba ito sapat upang tayo’y maniwala? Bakit pa tayo may duda at takot sa ating puso? Malamang ay hindi pa nanunuot sa atin ang kahulugan ng krus – kung gaano tayo kahalaga sa Panginoon. Kung gaano niya tayo kamahal. Kung ang mga bayani nga, ating lubos na hinahangaan dahil sa angking katapangan at pag-ibig sa bayan, na siyang nagbuwis ng buhay para sa ating Kalayaan. Sila ay mga hamak na tao lang tulad natin, paano pa kaya si Jesus na Diyos na Buhay?

Pagnilayan natin ito at patuloy na manalig sa kanya.

Nawa ang Krus ang ating maging lakas sa ating mga hinaharap at matandaang kasama natin ang Diyos sa lahat. Ang Krus ay nagtumpay laban sa lahat ng kasalanan at kasamaan, ano pa mang dumating sa ating buhay. Iisa lamang ang ating kailangang gawin – sumampalataya sa Diyos.

Kumapit tayo nang buong lakas at buong puso sa ating pinaninwaalaan dahil dito nakadepende ang ating buhay- ang buhay dito sa lupa hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. +

Panalangin: Panginoong Jesus, Diyos na Mahabagin, namatay ka sa Krus alang-alang sa pag-ibig mo sa akin. Sa pamamagitan ng iyong kabanal-banalang dugo at pusong sugatan na nagdurusa sa Krus, hilumin mo ako at ang lahat ng aking sugat pangkatawan at pangkaluluwa.

Wala na akong ibang matatakbuhan kung hindi ikaw o Jesus. Kung kailan hindi ko naiintindihan ang mga bagay na nangyayari sa aking buhay ay bigyan mo ako ng lakas na manalig pa sa iyo at kumapit hanggang sa huli. Hanggang sa hayaan kong magtagumpay lagi ang pag-ibig mo sa akin angat sa anumang suliranin at pagdurusa sa mundo, kahit pa ang kamatayan. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.