Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

THE WORD of GOD on DCF: “Ang Tagumpay ni Jesus Laban sa Demonyo”

 

Setyembre 4, 2018. Martes. Ika-22 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 145: Mat’wid ang Poong dakila sa lahat ng kanyang gawa.

Unang Pagbasa: 1 Taga-Corinto 2:10b-16

Ngunit ito’y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasalikisik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. Sapagkat walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu.

Gayundin naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan kundi ang Espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin.

Kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanang espirituwal para sa mga pinapanahanan ng Espiritu.

Sapagkat ang taong di pinapanahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espirituwal ay mauunawaan lamang sa paraang espirituwal.

Sinisiyasat ng taong pinapanahanan ng Espiritu ang lahat ng bagay, ngunit walang sinumang makakasiyasat sa kanya.

“Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa kanya?”
Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Cristo.

Ebanghelyo: Lucas 4:31-37

Mula roon, si Jesus ay nagpunta sa Capernaum sa Galilea at nagturo sa mga tao nang Araw ng Pamamahinga. Namangha sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan ang kanyang pananalita.

May isang lalaki noon sa sinagoga na sinasapian ng masamang espiritu. Sumigaw ito nang malakas, “Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga-Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang Banal na mula sa Diyos.”

Subalit inutusan siya ni Jesus, “Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan!” At nang mailugmok ang lalaki sa kanilang kalagitnaan, umalis ang demonyo ng hindi siya sinasaktan.

Namangha ang lahat ng nakasaksi kaya’t nasabi nila sa isa’t isa, “Ano ito? Lubhang makapangyarihan ang kanyang salita! Nauutusan niyang lumayas ang masasamang espiritu, at sumusunod naman sila!”

At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon.

Pagninilay:

Ang lahat ay namangha kay Jesus dahil sa kanyang pagtuturo ng may kapangyarihan. Kung ang mga ibang propeta at tapagturo ay nagpapaligoy-ligoy pa at laging itinuturo base sa kung ano ang kanilang pagkakaintindi at pagkakaturo sa pagkakakilanlan sa Diyos, ang Panginoon natin ay kakaiba dahil Siya mismo ang Diyos.

Ngunit walang saysay ang pagkamangha na ito kung hindi natin lubos na naunawan at pinaniniwalaan ang Diyos kung sino ba Siya. Siya ang Salita ng Diyos na nagkatawang-tao. Siya ang pawang katotohanan. Siya ang may likha ng lahat at nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. Maging ang demonyo ay kilala Si Jesus at sinusunod Siya at sinabi ring siya nga ang “Banal ng Diyos”.

Alam ba natin na dahil tayo ay bininyagan sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, tayo rin sa pamamagitan ng Ngalan ni Jesus ay may kakayanang magtagumpay laban sa mga kasamaan ng buhay na ito?

Madalas sa ating pang-araw araw na buhay ay hindi na natin nalalaman kung saan ba tayo inaatake ng diablo at kasamaan. Hindi man lahat ay papakitaan ng mga demonyo tulad ng nasasaaad dito sa ating ebanghelyo ngunit sa iba’t ibang paraan ng buhay ay narooon siya: pangangalunya, pag-ttsismis at paninira ng kapwa, pagkainggit, galit, hidwaan, kaguluhan, sama ng loob, pangloloko at panlilinlang ng kapwa at marami pang iba.

Sa loob natin at hindi lamang sa labas ay napakaraming kasamaan. Kung mayroon tayong gana na magreklamo sa kasamaan na nakikita natin sa paligid, mas makatutulong sa ating sariling kaligtasan, kung susuriin natin ang sarili, saan ako nakikipagkampi sa demonyo dahil sa paggawa ng masama o kasalanan?

Ano ang isa, dalawa o tatlo sa buhay kong alam kong masama ngunit hindi ko maggawang talikuran? Magsisi tayo at magbago habang may oras pa. Ating natunghayan sa pagbasa ngayon na si Jesus ay handa tayong palayain. Nasa atin ang tagumpay upang mas magkaroon ng buhay na masagana at malaya kasama ng Panginoon.

Kung tayo ay nanamangha din tulad ng mga tao sa Panginoon dahil sa kanyang mga ginagawa na kababalaghan, himala at pagpapagaling na ating natutunghayan sa ebanghelyo, maniwala sana tayong hanggang ngayon, ay mas handa pa Siyan a tulungan tayo. Mas gusto Niya tayong palayain sa kung ano mang sumusupil sa ating kaligayahan sa ngayon. Lalo pa ngayon na mas kailangan natin ng Diyos, dahil naglipana ang kahirapan at kaguluhan kahit saan.

Tayo ay magsisimula sa ating sarili. Sa ating sariling puso, pamilya at komunidad kung saan tayo nabibilang. Dito tayo makakagawa ng kabutihan at malalabanan ang kasamaan. Hindi man natin mabago ang buong mundo sa isang iglap, makakagawa ng tayo ng pagbabago sa pamamagitan ng ating sariling kontribusyon at lubos na pagtitiwala sa Diyos ano man ang ating danasin sa buhay.

Ang ating pagkamangha sa Kanya ay dapat na magtapos sa ating matibay na tiwala sa kanya, upang maialay natin ang ating sarili sa kanya. Hilingin nating ang Diyos ay gawin tayong malinis, at kaaya-aya sa kanyang paninngin sa kabila ng kasamaan na naglipana sa ating paligid at sa mga nagiging sanhi ng tukso at kasalanan natin. Amen. +

Manalangin Tayo. +

Sa tulong ng ating pananampalataya, at sa paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos at sa Kanyang Espiritu na nananahan sa atin noong tayo ay bininyagan, dasalin natin ang panalangin na ito upang masupil ang kasamaan ng mundong ating ginagalawan. Proktektahan nawa tayo ng Diyos pati ang ating pamilya at lahat ng ating mahal sa buhay.
Kailangang ito ay ating idalangin nang buong puso at nang may buong pananampalataya sa Diyos. Kahit araw-araw ay maari itong dasalin tuwing umaga at gabi para sa ating proteksyon.

PANALANGIN NG PAGSUPIL NG PUWERSA NG KASAMAAN (Prayer to Take Authority)

Sa Ngalan ni Jesus, sinusupil ko at iginagapos ang lahat ng kapangyarihan at puwersang nasa hangin, sa lupa, sa tubig, sa ilalim ng lupa, sa impiyerno, sa kalikasan, at sa apoy.
Ikaw ang Panginoon ng buong santinakpan at niluluwalhati kita dahil sa iyong nilikha.

Sa Ngalan mo iginagapos ko ang lahat ng puwersa ng diyablo na kumikilos laban sa amin at sa aming mga pamilya.
At tinatatakan ko kaming lahat ng pagsasanggalang ng iyong mahal na dugo na ibinuhos para sa amin sa krus.

Maria, aming Ina, kailangan namin ang iyong pangangalaga at pamamagitan kasama ng Mahal na Puso ni Jesus para sa amin at sa aming mga pamilya, at balutin mo kami ng balabal ng iyong pag-ibig upang masiraan ng loob ang kaaway.

San Miguel at aming mga anghel na tagatanod ipagtanggol kami at ang aming mga pamilya sa pakikipaglaban namin sa lahat ng kasamaang gumagala sa mundo.

Sa Ngalan ni Jesus, iginagapos at inuutusan ko ang lahat ng kapangyarihan at puwersa ng kasamaan na lumayo ngayon din sa amin, sa aming tahanan, at mga bayan.
At pinasasalamatan ka namin, Panginoong Jesus, sapagkat isa kang Diyos na tapat at mapagmahal. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.