Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Ang Tunay Na Mapalad”

Photo Credit: http://www.tengoseddeti.org

 

Oktubre 13, 2018. Sabado. Ika-27 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 105: Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Unang Pagbasa: Galacia 3:22-29

Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao’y alipin ng kasalanan, kaya’t ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Jesu-Cristo na ibibigay sa lahat ng sumampalataya.

Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo’y ikinulong ng Kautusan hanggang sa ang pananampalatayang ito kay Cristo ay mahayag. Kaya’t ang Kautusan ang naging tagapangalaga natin hanggang sa dumating si Cristo upang tayo’y mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa kanya.

Ngayong sumasampalataya na tayo kay Cristo, wala na tayo sa pangangalaga ng Kautusan.

Dahil sa inyong pananalig kay Cristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Ang buhay mismo ni Cristo ang isinuot sa inyo na parang damit nang kayo’y mabautismuhan sa kanya.

Wala nang pagkakaiba ang Judio at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus.

At kung kayo’y kay Cristo, kayo’y lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos.

Ebanghelyo: Lucas 11:27-28

Habang nagsasalita si Jesus, may isang babaing sumigaw mula sa karamihan, “Mapalad ang babaing nagbuntis at nag-alaga sa iyo.”

Ngunit sumagot siya, “Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito!”

Pagninilay:

Bakit pinagpala si Maria? Bukod sa siya’y napili ng Diyos bilang maging ina ng ating Tagapagligtas na si Jesus, mayroon tayong isang natatanging bagay na matututunan sa kanya – ang kanyang pakikinig sa Salita ng Diyos at ang pagtupad nito.

Simula pa noong umpisa, siya’y nakinig sa Salita ng Diyos sa pamamagitan ng anghel at pinaniwalaan ito. Kung tutuusin, napakahirap para sa isang dalagita na mula sa probinsiya ang ganitong uri ng rebelasyon na hindi pa nangyayari sa buong sanlibutan. At ito nga ang pagkakatawang tao ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ngunit dahil buo ang kanyang tiwala sa Diyos at mula noon pa ma’y siya’y matapat na sa pagbabasa ng Salita ng Diyos kung saan nakasaad ang pagdating ng Mesiyas, pinaniwalaan niya ito.

Bagamat siya’y natakot sa umpisa, siya’y patuloy na nakinig at naniwala sa plano ng Diyos para sa kanya. Mula pa noon ay itinadha na ng Diyos na siya’y magiging ina ng Diyos at pagpapalain sa lahat. Kailangan lamang ng kanyang “oo” upang ito’y matupad dahil ganito nirerespeto ng Diyos ang Kalayaan ng bawat isa. Natunghayan nating buong pusong sumang-ayon si Maria. Hindi siya nakipag-argumento sa Panginoon o nagrebelde. Hindi siya tumakas sa inihandang misyon ng Diyos para sa kanya, gaano man ito kahirap intindihin sa umpisa.

Tayo kaya? Naniniwala ba tayong may magandang plano ang Diyos para sa atin? Kung tayo’y naniniwala, nananatili ba tayo sa kanya kung saan ito matatagpuan sa ating buhay? O tayo’y puro sarili lamang ang pinakikinggan at hindi ang Panginoon?

Matibay ang pananamapalataya ng ating Mahal na Ina at hindi ito basta basta naalis. Bagkus, ito ay lalo pang tumitibay habang siya rin tulad natin, ay dumaan sa mga hirap sa pagganap sa kanyang papel bilang ina ng Diyos.

Hindi madali ang maging isang ina. Lalo pa ang pagiging isang Ina ng Diyos. Hindi lamang saya at luwalhati ang ating nakikita dito. Ngunit ang pananatili ni Maria sa tabi ng kanyang anak hanggang sa siya’y mamatay. Kahit gaano kahirap at kasakit ang danasin niya’y siya’y nanatili sa tabi ni Jesus. Noong mga panahong iyon ay kupkop pa rin niya sa kanyang puso ang pangako ni Jesus na siya’y mabubuhay muli. Ang lubos na kalungkutan ay nariyan. Ngunit walang nakatanggal sa lubos na pagtitiwala ni Maria sa Diyos at sa pangako nito. Tulad ni Maria, panghawakan din natin ang mga pangako ng Diyos sa atin. Wala siyang planong hamakin tayo. Lahat ng kanyang kagustuhan ay para sa ating ikabubuti. Itatak natin ito sa ating puso at isip.

Maging tulad nawa tayo ni Maria na patuloy na nakikinig at nagbabasa ng Salita ng Diyos gamit ang ating mga puso. Pagyamanin natin ang ating puso, isip at kaluluwa sa Salita ng Diyos at ito nawa ang ating panghawakan anumang oras at pangyayari sa ating buhay. Nang sa gayon, ay makita rin natin ang nakapagandang plano ng Diyos para sa atin higit pa sa ating mga inaasam sa buhay. Ganito nga kabuti ang Diyos sa ating kanyang mga minamahal.

Panalangin: Maria, aming ina, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at sa oras ng kamatayan. Turuan mo kaming makinig sa Salita ng Diyos at panghawakan ito tulad ng iyong ginawa upang matupad ang mabuting plano para sa amin ng DIyos. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.