Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD of GOD on DCF: “Awa o Panghuhusga sa Kapwa?”

 

Setyembre 10, 2018. Lunes. Ika-23 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Salmo 55: Poon, ako’y pangunahan nang landas mo’y aking sundan. 

Unang Pagbasa: 1 Corinto 5:1-18

Nakarating nga sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo na gumagawa ng imoralidad; kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan! At nakukuha pa ninyong magmalaki!

Dapat sana’y mahiya kayo at malungkot, at ang taong gumagawa ng ganoon ay dapat ninyong itiwalag! Kahit wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu, kaya’t parang nariyan na rin ako. Ang gumagawa niyan ay hinatulan ko na sa pangalan ng ating Panginoong Jesus.

Kapag kayo’y nagtipun-tipon, at ang espiritu ko ay nariyan, sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan, at nang sa gayo’y maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon.

Hindi kayo dapat magmalaki. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang, “Napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa”? Alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan, upang kayo’y maging malinis.

Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa, at talaga namang ganyan kayo. Sapagkat naihandog na ang ating Korderong Pampaskwa na walang iba kundi si Cristo.

Kaya’t ipagdiwang natin ang Paskwa, hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa na sagisag ng kasamaan at kahalayan, subalit sa pamamagitan ng tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng kalinisan at katapatan.

Ebanghelyo: Lucas 6:6-11

Isang Araw ng Pamamahinga rin noon nang pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Doon ay may isang lalaking paralisado ang kanang kamay. Sa hangad ng mga tagapagturo ng Kautusan at Pariseo na magkaroon ng maipaparatang kay Jesus, binantayan nila si Jesus upang tingnan kung siya’y magpapagaling ng maysakit sa Araw ng Pamamahinga.

Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya’t sinabi niya sa lalaking paralisado ang kamay, “Halika rito sa unahan.” Lumapit ang lalaki at tumayo nga roon. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagapagturo ng Kautusan at Pariseo,

“Tatanungin ko kayo. Alin ba ang naaayon sa Kautusan, ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa Araw ng Pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay?”

Tiningnan niyang isa-isa ang mga taong nakapaligid at pagkatapos ay sinabi sa lalaki, “Iunat mo ang iyong kamay!” Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito’y gumaling.

Nagngitngit naman sa galit ang mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo, at pinag-usapan nila kung ano ang dapat nilang gawin kay Jesus.

Pagninilay:

Ganoon na lamang ang tingin ni Jesus sa mga tao sa paligid lalo na sa mga Pariseong matitigas ang mga puso. Mas mahalaga sa kanila ang sumunod sa kautusan kaysa ang mahabag sa isang tao at mapabuti ito. Tayo rin ba, ilang beses din ba sa atin nananaig ang ating lohika kaysa sa bugso ng awa para sa kapwa?

Maraming taong mga nagkalat sa lansangan. Marami rin sa atin ang nanaig ang pagmamatigas ng ating puso. Maaring hindi natin masabi ito ng harapan ngunit nakapanghuhusga tayo ng mga mahihirap na namamalimos sa daan. Iniisip ng ilan “Ang lakas niyo pa hindi kayo magtrabaho.” “Sindikato ang iba rito.” “Magnanakaw ito. Mga madumi” Ang daming sinasabi sa isip. Lahat ito ay alam ng Diyos. Ngunit hindi tayo sigurado kung totoo ito sa lahat.

Paano kung talagang nangangailangan ang mga ito? Paano kung wala silang halos makain na matinong pagkain sa ilang araw, at kahit dalawang piso man lamang na iyong bigay ay makakabili sila ng isang pandesal na tanging kakainin nila sa maghapon at magdamag?

Hindi natin alam ang lalim ng kanilang paghihirap dahil hindi man lamang tayo tumingin sa kanila. Kaunting tulong man lamang para sa kanila ay pagmumulan na ng buhay upang makatagal sa buong araw. Naisip kaya natin ito?

Paano kung talagang dahil nandidiri rin ang ibang tao sa kanila ay lagi silang pinagtatabuyan? Hindi makahanap ng trabaho dahil nga lagi silang pinapalayas kahit saan?
Kailan bang ang nanaig naman sa atin ay hindi ang ating paghuhusga ngunit ang kahabagan ng ating puso na mayroon ang Panginoon?

Matututunan natin sa ating ebanghelyo noon na maging ang mga batas na ginawa para sa tao ay handa si Jesus na buwagin para lamang mailigtas at mapagaling ang isang tao.

Lagi siyang handang gumawa ng ekstra kaysa sa inaasahan ng marami upang makapagpagaling lamang at gawing mas mabuti ang buhay ng ating kapwa.

Tayo kaya, bilang Kristiyano, bininyagang taga-sunod ni Cristo, at tumatanggap ng kanyang Salita, Banal na Dugo at Katawan tuwing Banal na Misa, kailan natin sinunod si Jesus sa ganitong aspeto?

Mananatili ba tayong mga Pariseong matigas ang puso? Matitiis ba nating ganoon din ang tingin sa atin ni Jesus dahil sa katigasan ng ating puso?

Tahimik si Jesus at walang sinabi ngunit marahil sa kanyang puso ay nararamdaman nitong pagkadismaya na sana naman kahit kaunti ay maisip ng mga Pariseo kung ano ang mas kaaya-aya sa Diyos. Sana man lamang kahit kaunti ay magkaramdam sila ng kahit kaunting pag-ibig para sa kapwa. Ngunit wala pa rin at lalo pa silang nagalit. Hindi sana isipin ang ikaangat lamang ng kanilang sarili para masabing sila ay tama ngunit gawin sana ang tama ayon sa Diyos.

Atin sanang buksan ang ating palad at iunat ang ating mga braso sa mga kapatid nating nangangailangan. Mahal ni Jesus ang lahat ng tao lalo pa ang mga taong ito na pinakaapi at nangangailangan sa lahat. Huwag sana nating dagdagan ang kanilang hinagpis o ang sakit na nadarama ng Panginoon tuwing hinuhusgahan natin ang ating kapwa na kanya ring mahal tulad nating lahat.

Maging daan nawa tayo kahit sa maliit na paraan, sa kanilang kaginhawaan at kagalingan sa Ngalan ni Cristo.
Pagnilayan natin ito.

Panalangin: Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking pagkakasala at ang aking pagiging bulag sa katotohanang sumasaiyo. Tulungan mo akong magsimula ulit. Bigyan mo ako ng lakas upang sumunod sa iyong kalooban. Tungo sa daan ng kapayapaan. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.