Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

THE WORD of GOD on DCF: “Awa sa Kapwa”

Photo Credit: cronicadeunatraicion

 

Setyembre 21, 2018. Biyernes. Ika-24 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Kapistahan ni Apostol San Mateo. Manunulat ng Mabuting Balita. 

Salmo 19: Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.

Unang Pagbasa: Efeso 4:1-7, 11-13

Kaya’t ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo’y maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga. Magmahalan kayo at magpasensiya sa isa’t isa.

Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu, tulad ng may iisang pag-asa nang kayo’y tawagin ng Diyos.

Tayo’y may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat.

Ang bawat isa sa ati’y nakatanggap ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo
At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba nama’y mga propeta, ang iba’y ebanghelista, at ang iba’y pastor at guro.

Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal, para sa ikatitibay ng katawan ni Cristo, ang iglesya, hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa Anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging-ganap ni Cristo.

Ebanghelyo: Mateo 9:9-13

Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, “Sumunod ka at maglingkod sa akin.” Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya.

Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila’y magkakasalong kumain.

Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, “Bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan?” Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot, “Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit kundi ang maysakit.

Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito: ‘Habag ang nais ko at hindi ang inyong handog.’ Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid.”

Pagninilay:

Galing na mismo sa mga Banal na Labi ni Jesus. “Habag ang nais ko at hindi ang inyong handog.” Ibig sabihin nito’y habag na ating ipinamamalas sa ating kapwa, hindi lamang ang basta dasal, tradisyon at pag-aalay ng kung anu ano para sa Diyos ang kaaya-aya sa Panginoon. Akala ng iba ay kailangang gumawa ng mga magagarbong gawain upang mapaligaya ang Diyos at maging kaaya-aya sa Kanyang paningin ngunit simple lamang ang kanyang hinihingi na hindi pa mabigay ng karamihan sa atin.

Ano ba ang habag o awa? Napakalawak nito ngunit ating maiintindihan sa pang araw-araw na buhay. Hindi naman mahalaga ang malalaking bagay na ating gagawin para sa Diyos, kung wala tayong malasakit sa kapwa o tunay na pag-ibig sa mga nangangailangan. Kailangang magtugma ang ating sinasabi sa Diyos, ang ating dalangin at gawain.
Hindi lamang tinutukoy dito ang mga nangangailangan ng pagkain at matitirhan ngunit pati na ang mga kailangan ng pang-unawa.

Araw-araw sa ating pamilya, pamayanan, at sa lahat ng lugar – mahirap man o mayamanat ano pa mang estado sa buhay ay kailangan ng habag. Ang pagtitiis, pagpapatawad, pagpaparaya o pagsasabi ng katotohanan sa kapwa ay mas kaaya-aya sa Panginoon kumpara sa magdarasal nga tayo sa kanya ngunit sa isip ay napakaraming panghuhusga sa kapwa. Ang dasal at lahat ng handog ay dapat may kaakibat na gawa at ito nga ang pagiging mahabagin sa sinumang ating makasalamuha.

Napakaraming tao ngayon ang mainit palagi ang ulo. Sa kalsada maraming nagpapatayan agad. Kahit saan palaging may nag-aaway-away. Ngunit hindi ganito ang presensiya ng ating Diyos. Siya ay Diyos ng Kapayapaan at bilang kanyang mga anak ay ganoon din dapat ang ating ipamahagi saan man tayo magpunta.

Sa ating Ebanghelyo ngayong araw, nahusgahan si Jesus dahil sa pagsama niya sa makasalanan. Ang mga Pariseo ay sanay na iwasan ang mga taong ganito, imbes na sila’y tulungan. Para bang sila ay isang sakit na dapat iwasan. Ang totoo ay magkaiba ang pagiging totoong kaibigan, kung alam nating hindi natin ginagawa ang kanilang ginagawang hindi maganda. Bagkus, sila’y hihikayatin pa natin sa kabutihan dahil ito ang mas kailangan nila.

Natunghayan nga natin na noong nakilala ni Mateo si Jesus ay agad nitong iniwan ang lahat upang sumama sa ating Panginoon at tinalikuran ang dating buhay alang-alang sa totoong kaligayahan sa piling ng Diyos. Natagpuan siya ng Diyos at inanyayahan sumama sa kanya. Ang Diyos ay gumagawa lagi ng unang hakbang upang matagpuan tayo at mahikayat tayo kahit sino pa tayo. Kaya anong karapatan natin na magtanggi at mamintas ng kapwa kung ang Diyos mismo natin ay tumatanggap sa lahat ng uri ng tao?
Ikaw kaya, ano ang dapat mong iwan at talikuran upang makasunod sa Diyos? Pag-uugali, maling pag-iisip, mga ginagawa o sinasabing hindi maganda. Ialay natin ito sa Panginoon. Hayaan nating hilumin Niya tayo.

Kung nakakakita tayo ng ating kapwa na nagkakasala o kaya ay balewala sa lipunan, isa rin ba tayo sa mga tulad ng Pariseo na pinagtatawanan sila? O gusto ba nating maging mukha at kamay ni Jesus na awa ang ipinamamahagi sa kanila? Ano sa tingin ninyo ang pagiging tunay na taga-sunod ni Cristo?

Ang iba’y nag-iisip pa ng masama na dulot ng pagmamataas ng ating sarili. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kapintasan. Tandaan natin na ang Simbahan na itinatag ni Jesus ay hindi para sa mga perpektong tao dahil wala sinuman sa atin ang ganito. Ang Simbahan natin ay para sa mga nangangailangan ng awa ng Panginoon. Para sa mga makasalanan na gustong magbago at hindi tumitigil sa pagpupursigi tungo sa Diyos.

Si Jesus na mismo ang nagsabing kaya siya naparito ay para sa may kailangan sa kanya. Lalo pa ang mga pinakamakasalanan, itinatanggi ng sosyedad, mga mahihinang pananampalataya ang lalong mas lumapit sa Panginoon upang hilumin niya anumang sugat nating nagiging sanhi ng ating pagkamakasalanan.

Suriin natin ang ating mga sarili at pansinin kung paano natin tingnan ang ating kapwa. Sana sa ating puso ay walang masamang paghuhusga ngunit pag-ibig lamang. Habag sana ang ating ihandog sa iba, nang ito rin ang ating matanggap mula sa iba at sa Diyos mismo na magpupuno ng lahat sa atin. Amen. +

Panalangin: Panginoon, bigyan mo kami ng pusong maawain tulad ng iyo. Gawin mo kaming lalo pang mas malapit sa iyong kawangis at nang mapasaya namin ang iba, sa pamamagitan ng paglilingkod namin sa iyo at sa kanila sa iyong Matamis na Ngalan, aming Panginoong Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.