Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Diyos ang Gabay sa Buhay”

THE WORD OF GOD on DCF: “Diyos ang Gabay sa Buhay”

Setyembre 28, 2018. Biyernes. Ika-25 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 114: Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang.

Unang Pagbasa: Ecclesiastico 3:1-11

May oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo: May oras ng pagsilang at may oras ng kamatayan; may oras ng pagtatanim at may oras ng pag-aani.  May oras ng pagpatay at may oras ng pagpapagaling; may oras ng pagsira at may oras ng pagpapatayo.  May oras ng pagluha at may oras ng pagtawa; may oras ng pagluluksa at may oras ng pagdiriwang.  May oras ng pagkakalat ng bato at may oras ng pagtitipon nito; may oras ng pagsasama at may oras ng paghihiwalay.  May oras ng paghahanap at may oras ng paghinto ng paghahanap; may oras ng pagtatago at may oras ng pagtatapon.  May oras ng pagpunit at may oras ng pagtahi; may oras ng pagtahimik at may oras ng pagsasalita.  May oras ng pagmamahal at may oras ng pagkagalit; may oras ng digmaan at may oras ng kapayapaan.  Kung ang mga oras na ito ay itinakda na ng Dios, ano ngayon ang kabuluhan ng pagsisikap ng tao? Nakita ko ang mga gawaing itinakda ng Dios para sa tao. At lahat ng ito ay itinadhana ng Dios na mangyari sa takdang panahon. Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap, pero hindi talaga natin mauunawaan ang mga ginawa niya mula noong simula hanggang wakas.

Ebanghelyo: Lucas 9:18-22

Isang araw, nanalanging mag-isa si Jesus nang di-kalayuan sa mga tagasunod niya. Tinanong niya sila, “Sino raw ako ayon sa mga tao?” Sumagot sila, “May mga nagsasabing kayo po si Juan na tagapagbautismo. May nagsasabi ring kayo si Elias. At ang iba namaʼy nagsasabing isa po kayo sa mga propeta noong unang panahon, na muling nabuhay.”   Tinanong sila ni Jesus, “Pero para sa inyo, sino ako?” Sumagot si Pedro, “Kayo po ang Cristo!”  Mahigpit na sinabihan ni Jesus ang mga tagasunod niya na huwag nilang ipaalam kahit kanino na siya ang Cristo. Sinabi pa niya, “Ako na Anak ng Tao ay kailangang dumanas ng maraming paghihirap. Itatakwil ako ng mga pinuno ng mga Judio, ng mga namamahalang pari, at ng mga tagapagturo ng Kautusan. Ipapapatay nila ako, ngunit sa ikatlong araw ay muli akong mabubuhay.”  Pagninilay:  Ang ating buhay ay paulit-ulit na paghihirap at pagbangon muli sa paghihirap – ang pagpapakasakit sa Krus at pagkabuhay muli. Tulad ni Jesus na ating Diyos. Para sa mga tunay na naniniwalang si Jesus ang Diyos at Tagapagligtas, ang lahat ng suliranin kahit gaano man kalaki ay mapapalitan din ng liwanag. Liwanag kung saan, Diyos mismo ang ating magiging sandigan.  Ngunit bago ang lahat ng ito ay kailangan muna nating maniwala sa Diyos nang buo. Kailangang malinaw kung sino siya sa ating buhay. Maaring tanungin ang sarili sa pagninilay, “Sino ba si Jesus para sa akin?”. Lahat tayo ay may kanya-kanyang ugnayan sa Panginoon. Walang parepareho pagkat ang ating paraan ng pagmamahal sa kanya ay kasing espesyal ng ating sarili na walang katulad kahit sino man sa mundo.   Sumagot si Pedro kay Jesus na siya mismo ang Cristo, ibig sabihin nito ay “Mesiyas” o Tagapagligtas. Kapag ka tayo ay kahirapang dinaranas, sa Diyos nga ba tayo umaasa at nagtutungo? Siya nga ba ang inaasahan nating magliligtas sa atin? Siya ba ang unang naiisip natin? O di kaya naman ay sa ibang paniniwala, tao at bagay o sa seguridad ng pera tayo umaasa? Kung talagang tinatanggap natin si Jesus bilang Mesiyas, dapat sa lahat ng bagay, siya ang ating tinatawag. Sa iyak man o sa tuwa. Sa suliranin o sa kasaganaan, dapat nating makita si Jesus sa lahat. Ang pananampalataya, panalangin at gawa ay magkakasama hindi ito maaring maghiwalay.  Dapat tayong magpasalamat sa lahat ng bahagi ng paglalakbay natin dito sa lupa sapagkat anumang mangyari sa atin, ay Diyos mismo ang mag-aangat sa atin sa anumang pinagdaraanan natin ngayon.   Ang pangunahing sandata natin ay ang dasal. Isang dasal na taimtim at nangungusap mula sa puso tungo sa Banal na Puso ng ating Panginoon. Kung si Jesus nga na Anak ng Diyos noong nabuhay dito sa lupa ay nanalangin, tayo pa kaya na ordinaryong tao lamang?   Isang kahangalan na sa isipin na mananalo tayo sa labanan ng ating buhay nang wala ang DIyos na ating Tagapagligtas, o nang walang dasal at paghingi ng tulong niya.  Nawa ay patuloy tayong kumapit sa Diyos at alalahanin siya sa hirap man at sa ginhawa ng ating buhay. Saan man tayo at sino man ang ating kasama sa buhay o kung tayo ay iniwan na at wala nang nakaalala sa atin. Diyos ay hindi natutulog sa paggabay sa atin. Amen.

+   Panalangin: Panginoon, alam kong nariyan ka bilang gabay. Hinintay mo lamang akong dumulog sa iyo at maniwala sa iyo. Buuin mo ang aking pananalig sa iyo at nang ito’y maging aking gabay at sandigan sa lahat ng daraanan sa buhay. Amen.

+   Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen

+   Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!  Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.