Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Hesus, Ang Liwanag ng Mundo”

Photo Credit: http://vignette1.wikia.nocookie.net

 

Setyembre 24, 2018. Lunes. Ika-25 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 15: Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong D’yos?

Unang Pagbasa: Kasabihan 3:27-34

Ang kagandahang-loob ay huwag ipagkait sa kapwa, kung ika’y may kakayahan na ito ay magawâ.

Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihing, “Bumalik ka’t bukas ibibigay.”

Huwag gagawan ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo’y umaasa, at may tiwalang lubusan. Huwag makikipag-away nang walang sapat na dahilan, kung hindi ka ginagawan ng anumang kasamaan.

Huwag kang maiinggit sa taong marahas ni lalakad man sa masama niyang landas. Pagkat si Yahweh ay nasusuklam sa mga isipang baluktot, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot.

Ang sumpa ni Yahweh ay di lalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ang mga palalo’y kanyang kinasusuklaman, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban.

Ebanghelyo: Lucas 8:16-18

“Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tinatakluban ng banga o kaya’y itinatago sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang mga pumapasok sa bahay.

Walang natatago na di malalantad, at walang lihim na di mabubunyag.

“Kaya’t pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati na ang inaakala niyang nasa kanya.”

Pagninilay:

Ang mga biyayang ibinibigay ng Diyos para sa atin ay hindi para ating sakimin. Tayo’y tinatawag na maging daluyan ng biyaya ng Diyos lalo kung napakarami niyang ibinibigay sa atin. Sabi nga ni San Agustin, kapag binigyan tayo ng biyaya ng Diyos, kunin natin ang anumang kailangan natin, at ang natira ay hindi para sa atin. Lahat tayo’y isang pamilya sa iisang Diyos.

Tingnan natin ang paligid kung ilan ang taong halos araw-araw ay walang makain na matino sa maghapon, habang karamihan sa atin ay nakakapagreklamo pa na hindi nakakakain sa masarap. Nakikita kaya natin kung anong liwanag ng biyayang pagkaloob ng Diyos sa ating buhay kumpara sa kanila? O pinagsasawalang bahala natin ito?

Pagnilayan natin ito nang sa ganoong paraan ay malaman natin sa kaibuturan ng ating puso, na ang Diyos ay nagbibigay ng liwanag sa mga taong nangangailangan sa pamamagitan natin na nagmamahal sa kanya at binibiyayaan niya ng nag-uumapaw na grasya. Kung tayo’y kikilos at gagawin ang nais ng Diyos para sa iba at hindi para sa sarili lamang. Hindi tatakluban ang lampara na inilawan ng Diyos, dapat itong ipamahagi sa lahat.

Ang ating pakay sa buhay ay hindi magkasarap at maging komportable lamang. Ang tunay na ligaya dito sa buhay ay hindi sa materyal na bagay ngunit sa pag-ibig na tanging bagay na madadala natin sa langit. Hindi tayo nilikha ng Panginoon upang magpakasaya lamang sa ating sarili at maging mismong siya ay hindi lamang puro sarap ang inatupag dito sa buhay. Ngunit buhay ng maligayang pagsasakripisyo para sa kapakanan ng marami.

Ang buhay natin, ang lahat ng ating biyaya na nattanggap sa Panginoon ay upang ganapin ang ating tungkulin bilang mga anak Niya. Ang pagiging anak ng DIyos ay ang pagiging mukha ng Diyos sa ibang tao. Kung masasama lamang ang ating sinasabi sa kapwa, nagdadamot, nagagalit, namimintas, tayo ba ay nagiging mabuting Anak ng Diyos sa kapwa natin na anak din niya?

Tayo ang kamay, paa at bibig na makatutulong sa ating kapwa sa Ngalan ng Panginoon. Sana’y dito natin makita ang ating misyon sa buhay – sa paglilingkod, pagbibigayan at, pagmamahalan. Nang sa gayong paraan, Diyos mismo ang magpupuno ng anumang mawala sa atin sa ngalan Niya. Hinding hindi tayo mawawalan.

Tulad ng sabi ni Jesus, bibigyan pa ang mayroon pa – na siyang gumagamit ng kanilang pag-aari sa kabutihan. Ang mga nagdaramot ay lalong mawawalan. Isang simpleng pamumuhay ngunit maraming binubuhay na ibang tao – ito ay ikumpara natin sa maraming pera at kagamitang maaring ipagmayabang sa iba, ngunit lahat ay para sa sarili lamang, anong pipiliin mo?

Tandaan na ang papuri ng tao ay lumilipas at hindi laging totoo. Ngunit ang papuri at pagbibigay ng Diyos sa mga simpleng tao na gumagawa ng kanyang kalooban ay abot hanggang buhay na walang hanggan.

Pagnilayan sana natin ito kaugnay ng ating pamumuhay sa kasalukuyan at tingnan natin kung paano tayo magiging ilaw sa iba – sa maliliit na paraan na maaring gawin araw-araw.

Amen. +

Panalangin: Panginoon, ikaw ang ilaw ng aming mundo. Ang liwanag mo ang aming gabay. Kaya naman, hipuin mo ang buo naming pagkatao upang hilumin mo anumang pumipigil sa amin upang gawin ang iyong kalooban. Tulungan mo kaming mahalin ang aming kapwa tulad ng pagmamahal mo sa kanila. Kaawaaan at gabayan mo ang aking buong pamilya. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.