Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Humingi sa Diyos at Tayo’y Bibigyan”

Photo Credit: http://img.dinakaran.com

 

Oktubre 11, 2018. Huwebes. Ika-27 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Lucas 1:Poong Diyos ay purihin, nilingap n’ya ang Israel. 

Unang Pagbasa: Galacia 3:1-5

Mga hangal kayong mga taga-Galacia! Sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag na ipinahayag na sa inyo kung paano namatay si Jesu-Cristo sa krus! Sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa Kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Cristo?

Talagang napakahangal ninyo! Nagsimula na kayo sa Espiritu, at ngayo’y nais pa ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling lakas! Wala na bang halaga sa inyo ang maraming bagay na pinagtiisan ninyo? Mayroon pa naman siguro. Bakit ipinagkaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Bakit siya gumagawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa Kautusan, o dahil sa inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Cristo?

Ebanghelyo: Lucas 11:5-13

Sinabi pa rin niya sa kanila, “Ipalagay nating isang hatinggabi, isa sa inyo’y nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap, ‘Kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya!’

At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay, ‘Huwag mo na akong gambalain! Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng iyong kailangan.’

Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito.
Kaya’t sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo’y bibigyan; humanap kayo at kayo’y makakatagpo; kumatok kayo at kayo’y pagbubuksan.

Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap; ang bawat humahanap ay makakatagpo; at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito’y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya’y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit! Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya!”

Pagninilay:

Ang kabutihan ng Diyos ay higit pa sa maabot ng ating karunungan. Madalas dahil sa hirap na dinaranas natin sa buhay at ay nahihirapan tayong makita ang kanyang kabutihan. Ngunit napakagandang pagnilayan ang sinabi ni Jesus. Kung ang tao nga marunong magbigay, kaibigan o ating mga magulang, paano pa kaya ang Diyos na bukal ng lahat ng kabutihan at pag-ibig?

Walang ibang gusto ang Diyos para sa atin kung hindi tayo ay mapabuti. Sino ba ang magulang na gustong mapahamak ang anak? Kailangan lang natin humingi at tayo ay bibigyan. Hindi sa paraang gusto natin ngunit sa gusto ng Diyos. Dahil sa hindi natin laging alam ang pinakamabuti para sa atin. Napakaliit natin kumpara sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Kung hindi natin ito matanggap, ano kaya ang humarang sa atin upang ipagkatiwala sa Panginoon ang ating mga kahilingan, ang ating kinabukasan at mga alalahanin sa buhay? Tanungin natin ang ating sarili.

Madalas tayo makagawa ng maling desisyon kaya mas kailangan natin ng Diyos. Hindi gawa ng Diyos ang masama ngunit ng tao na sumusuway sa Diyos. Ilang beses bang nagkamali tayo sa ating desisyon dahil ni hindi tayo sumangguni sa Diyos? Ilang beses din tayong iniligtas ng Panginoon sa mga paghihirap natin sa buhay?

Marapat lamang na siya ang ating pagkatiwalaan higit sa lahat ng tao at bagay sa mundo.

Hingin natin ang ating kailangan mula sa Kanya ng may kababaang loob na kung ano mang ating panalangin ay dinirinig ng Diyos. At ibibigay nya ang lahat ng ito basta makabubuti sa ating kapakanan at kaligtasan ng kaluluwa. Higit pa sa ating inaasahan basta’t hindi tayo susuko at panghahawakan ang tiwala sa kanyang pag-ibig sa atin. Amen. +

Panalangin: Jesus, patawarin mo ako sa hindi sapat na pagpapasalamat sa iyong mga biyaya sa akin. Minamahal kita at may tiwala ako sa iyong dinirinig ko ang aking bawat panalangin. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.