Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

THE WORD OF GOD on DCF: “Paghingi ng Saklolo sa Panginoon at mga Banal”

 

Setyembre 29, 2018. Sabado. Ika-25 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Kapistahan nina San Miguel, San Gabriel at San Rafael, Mga Arkanghel

Salmo 138: Poon, kita’y pupurihin sa harap ng mga anghel.

Unang Pagbasa: Daniel 7:9-10, 13-14 (o Pagbubunyag 12:7-12)

Habang ako’y nakatingin, mayroong naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang Nabubuhay Magpakailanpaman. Puting-puti ang kanyang kasuotan at gayundin ang kanyang buhok. Ang trono niya’y naglalagablab at ang mga gulong nito’y nagliliyab.

Parang bukal ang apoy na dumadaloy mula sa kanya. Pinaglilingkuran siya ng milyun-milyon, bukod pa sa daan-daang milyon na nakatayo sa harap niya. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat.

Ebanghelyo: Juan 1:47-51

Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, “Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari.”
Tinanong siya ni Nathanael, “Paano ninyo ako nakilala?”

Sumagot si Jesus, “Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos.”

Sumagot si Nathanael, “Guro, kayo nga po ang Anak ng Diyos! Kayo ang Hari ng Israel!”

Sinabi ni Jesus, “Sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo.”

At sinabi niya sa kanya, “Pakatandaan mo: makikita ninyong bukás ang langit, at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng Anak ng Tao!”

Pagninilay:

Ngayon ay kapistahan ng mga Arkanghel na sina Miguel, Gabriel at Rafael. Taliwas sa paniniwala ng ilan, tatlo lamang ang kinikilalang arkhanghel ng simbahan at hindi pito. Ang mga ito lamang ang pangalan ng mga arkanghel na lumitaw sa Bibliya at dapat pagtuunan ng ating debosyon. Ang mga iba naman ay hindi naniniwala sa anghel ngunit sa Banal na Bibliya ay may mga sinabi si Jesus tungkol sa kanila at isa na nga dito ang ebanghelyo ngayong araw na ito.

Si Nataniel na pinangalanang Bartolome kinalaunan ay isa sa mga alagad ni Jesus. Ang pinakakilalan katangian niya ay ang pagiging totoo at matapat. Walang bahid ng kasinungalingan o panlilinlang sa kanya. Mahalaga para sa kanya ang katotohanan higit sa lahat, kahit ano pa ang kahinatnan nito.

Kahit sa harapan ni Jesus ay hindi niya kailangang magbitaw ng mabubulaklak na salita upang bumilib sa kanya. Hindi kailangan magkunwari sa totoong nararamdaman ng puso. Ito ay kalugud-lugod sa Diyos dahil madalas, mahirap magsabi ng totoo. Mahirap hanapin o aminin ang katotohanan ng ating damdamin nang hindi iniintindi ang iba. Oo at may kalayaan tayong maramdaman ang ating damdamin ngunit ang desisyon na nagmumula dito sa nararamdaman ang siyang dapat mabuti dahil ito ay pinipili. Ito rin ang pinagmumulan ng kasalanan – nakadepende sa desisyon natin kung sa masama o mabuti gagamitin ang ating kalayaang mamili.

Isa ring katangian ng mga anghel ang pagiging banayad at busilak. Buo ang katotohanan sa kanila bilang mga nasa langit at naglilingkod s aDiyos. Ngunit mayroon din tayong matututunan sa kanila. Ang mga nasabing katangian nila ang dapat nating tularan kahit mahirap pa bilang tao. Hindi natin makakamit ang mga ito hangga’t hindi tayo handang magsakripisyo laban sa ating mapagmataas na sarili.

Ngunit sa Diyos ay walang imposible. Tutulungan niya tayo basta gusto nating magpatulong. Bagamat hindi natin sinasamba ang mga santo, ay ganoon din naman ang mga anghel. Sila ay mga kapwa tagapagsilbi sa Panginoon – sa paraan kung paano tayo tinatawag na magsilbi para sa Panginoon habang nabubuhay sa lupa. Ngunit gaya rin ng ating Mahal na Birheng Maria, at ng mga Santo ay maari natin silang hingan ng tulong sa oras na kailangan natin ng proteksyon at gabay. Maari din nating ihabilin sa kanila ang ating mga panalangin upang dalhin sa Panginoon dahil ito ang kanilang trabaho para sa atin – ang manalangin para at kasama natin.

Sapagkat dito sa ating mundo ay puno tayo ng pakikilaban sa epiritwal. Laging mayroong pagod, hirap at suliranin na dinaranas. Laging mamimili ng desisyon kung gagawa ba ng mabuti o hindi gagawin, o kung tungo sa pagmamahal ba o kasamaan. Ngunit umaasa ang Diyos sa atin na lagi ay Siya ang ating pipiliin – ang paggawa ng mabuti at tungo sa pagmamahal kahit mahirap. Hindi lang dahil komportable o masarap.

Hingin natin ang tulong ng mga anghel at mga banal sa araw-araw nating buhay at nang maging mas malapit tayo sa Panginoon hindi sa sarili nating kakayanan, dahil wala tayong magagawa sa sarili natin, ngunit dahil tayo ay umamin sa katotohan ng kahinaan ng ating sarili. Dito nga tayo mas magiging malakas. Amen. +

Panalangin: Tulungan mo ako, O Diyos na Mahabagin, kailangan kita bawat oras at segundo ng aking buhay. Gabayan mo ako at himukin papunta at pabalik sa iyo. Hinihiling namin ito sa Ngalan ni Jesus at sa tulong ng panalangin ng mga anghel at mga banal. Kasama na rin ni Maria, aming Ina. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.