Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Paglilingkod sa Diyos”

THE WORD OF GOD on DCF: “Paglilingkod sa Diyos”

Oktubre 6, 2018. Sabado. Ika-26 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 119: Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako.

Unang Pagbasa: Job 42:1-3, 5-6, 12-17

Ito naman ang sagot ni Job kay Yahweh: “Alam kong ang lahat ng bagay ay kaya ninyong gawin, at walang makakapigil sa lahat ng inyong balakin. Itinatanong ninyo, ‘Sino akong nangahas na kayo’y pag-alinlanganan gayong ako nama’y walang nalalaman?’

Nagsalita ako ng mga bagay na di ko nauunawaan, ng mga hiwagang di abot ng aking isipan.

Noo’y nakilala ko kayo dahil sa sinabi ng iba, subalit ngayo’y nakita ko kayo ng sarili kong mga mata. Kaya ako ngayon ay nagsisisi, ikinahihiya lahat ng sinabi, sa alabok at abo, ako ay nakaupo.”

Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng labing-apat na libong tupa, anim na libong kamelyo, dalawang libong baka at sanlibong inahing asno.
Nagkaroon pa si Job ng pitong anak na lalaki at tatlong anak na babae. Ang pangalan ng mga babae ay Jemima, Kezia at Keren-hapuc.

Ang mga anak na babae ni Job ang pinakamaganda sa buong lupain. Pinamanahan din niya ang mga ito, tulad ng mga anak na lalaki.

Si Job ay nabuhay pa nang sandaan at apatnapung taon. Inabutan pa siya ng kanyang mga apo sa ikaapat na salinlahi. Matandang-matanda na siya nang mamatay.

Ebanghelyo: Lucas 10:17-24

Masayang-masayang bumalik ang pitumpu’t dalawa. Iniulat nila sa Panginoon, “Kahit po ang mga demonyo ay sumusuko sa amin dahil po sa kapangyarihan ng inyong pangalan.”

Sinabi sa kanila ni Jesus, “Nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit.

Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan, at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway; at walang makakapanakit sa inyo.

Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasuko ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang inyong mga pangalan.”

Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng kagalakan ng Espiritu Santo. Sinabi niya, “Salamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at sa mga matatalino ang mga bagay na ito, ngunit inihayag mo sa mga taong ang kalooban ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mong mangyari.

“Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa Anak kundi ang Ama, at wala namang nakakakilala sa Ama kundi ang Anak, at ang mga taong ginawang karapat-dapat ng Anak na makakilala sa Ama.”

Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi nang walang ibang nakakarinig, “Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang mga nakikita ninyo ngayon.

Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makita ang inyong nasasaksihan at marinig ang inyong napapakinggan, subalit hindi nila ito nakita ni narinig.”

Pagninilay:

Minsan ba’y naikukumpara mo ang iyong sarili sa iba? Nanliliit at tila hindi makita ang iyong halaga sa buhay? Tingnan mo kapatid ang iyong halaga sa Panginoon. Sa Krus na siyang tanda ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Hindi masusukat ng kahit ano ang iyong halaga na siyang nagtulak kay Jesus upang ialay ang buhay niya para sa bawat isa sa atin.

Tulad ng mga apostoles, madali tayong mamangha sa kung ano ang kaya nating gawin. Hindi man sa pagpapalayas ng demonyo, ngunit sa marami pang bagay na kaloob sa atin ng Diyos. Ngunit sabi nga ni Jesus hindi lamang ito ang dapat na pinakasanhi ng ating kagalakan. Mas lalo na dahil tayo’y kanyang minamahal at tayo’y nakatalaga hindi upang pumanaw ng tuluyan kundi upang makasama ng Diyos sa walang hanggan sa kalangitan.

Pagnilayan natin ito. Ang Diyos ay nakagagawa ng kababalaghan lalo sa mga taong mabababa ang loob. Hindi ipinagyayabang ang sariling kakayanan ngunit lahat ay pinagpapasa-Diyos. Dahil Siya ang may dulot ng lahat ng mayroon tayo.

Kaya pansinin na kung kailan, doon tayo sa panglabas na suot, katangian o edukasyon nahuhumaling ay madaling mawala ang ating kaligayahan. Ngunit kung titingnan natin ang ating kapwa sa kung paano tayo tingnan ng Diyos bawat isa. Wala tayong pipiliin. Lahat tayo ay magkakapatid kay Cristo at mas madaling magmahal at magbigay sa kapwa kahit sino pa siya.

Ang totoo’y wala tayong maipagyayabang kung may kahinaan man tayo, dapat nga natin ikagalak hindi lang ang kaya nating gawin ngunit kung ano man ang hindi natin kaya, dahil dito pinakamanunuot ang grasya ng Diyos. Dito niya tayo pupunan at mararamdaman natin ang kaynag walang hanggang tulong.

Sa kahinaan natin, siya ang ating magiging lakas. Sa ating lakas, siya din ang ating sandigan at magtutuloy ng ating misyon, hindi para sa ating sarili ngunit upang tayo’y makapaglingkod sa kanya at sa kapwa. Nang sa gayo’y tayo ay maging tunay na mayaman hindi lamang sa magagandang katangian, ngunit higit lalo na dahil ang lahat ng ito’y naging tulay upang tayo’y mas makapagmahal – ang tanging pinakabuod ng ating buhay. Dahil sa pag-ibig tayo nagmula ito ang ating katuluyan at kahahantungan hanggang sa huli.

Amen. +

Panalangin: O Jesus turuan mo ang puso ko na magalak dahil ako ay nakatakdang makapiling ka sa langit. Pero habang ngayo’y nasa lupa, ikaw ay aking matagpuan nawa sa lahat ng bagay at tao. Mapaglingkuran nawa kita sa kanila. Amen. +
Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Tagged
Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.