Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Pakitang Tao o Tunay na Kabanalan sa Diyos?”

Photo Credit: http://www.reverendluther.org

 

Oktubre 16, 2018. Martes. Ika-28 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Salmo 119: Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. 

Unang Pagbasa: Galacia 5:1-6

Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Cristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli! Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabale-wala ninyo si Cristo. Inuulit ko, ang lahat ng taong nagpatuli ay kailangang sumunod sa buong Kautusan.

Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa Kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Cristo at tinanggihan ninyo ang kagandahang-loob ng Diyos, ngunit kami’y umaasa na kami’y magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito’y sa kapangyarihan ng Espiritu Santo.

Sa mga nakipag-isa na kay Cristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga’y ang pananampalatayang nakikita sa mga gawaing udyok ng pag-ibig.

Ebanghelyo: Lucas 11:37-41

Pagkatapos magsalita, si Jesus ay inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain sa bahay niya. Nagpaunlak si Jesus at dumulog sa hapag.

Nagulat ang Pariseo nang makita niyang si Jesus ay hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, “Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng baso at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo’y punung-puno ng kasakiman at kasamaan.

Mga hangal! Hindi ba’t ang lumikha ng nasa labas ang siya ring lumikha ng nasa loob? Ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang laman ng inyong mga baso at pinggan, at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo.

Pagninilay:

Ngayong araw sa Ebanghelyo ay binigyang diin ni Jesus ang kahalagahan ng kalinisan ng kalooban. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Araw-araw ay marami tayong ginagawa sa trabaho, pamilya at komunidad na pinagsisilbihan. Para saan at para kanino nga ba ang mga ito? Ano ang ating nasa puso at isip habang tayo ay kumikilos at gumagalaw sa mundong ito?

Ang tunay na kabutihang loob ay hindi lamang nasusukat sa panglabas na nakikita at mga gawain. Hindi sa malinis na kasuotan, o sa mga magagarbong gawaing pinapalakpakan ng tao. Kung hindi, sa tunay na intension ng puso. Kung saan namumunga ng gawa na tunay na galing sa pusong may malasakit sa kapwa. Hindi ang paggawa ng tama o mabuti para lamang makita ng iba na kayo ay mabuti at papurihan. Ngunit higit sa lahat sa nakikita ng Diyos. Na Siyang may kalooban lubos tayong magmamahal sa kapwa tao sa pamamagitan ng pagnanais namapabuti sila.

Kung ginagawa natin ang lahat ng bagay, maging serbisyo o paninilbihan, o trabaho sa kapwa upang tayo papurihan, tanungin ang sarili, ano ang ating mahal? Mamili tayo sa mga ito: ang ating ginagawa, ang taong pinagsisilbihan o ang ating sarili? Ngunit kung tayo ay tunay na may pagmamahal sa puso, hindi man tayo pasalamatan, o papurihan ng kapwa ay mananatili tayong masaya. Bakit? Dahil alam natin sa kapayapaan ng puso na ginagawa natin ang kaaya-aya sa mata ng Diyos na siyang nakakakita ng lahat.

Tanungin ang sarili, kung ano ang ating pipiliin? Ang papuri ng Diyos o papuri ng tao? Ang pabuya dito sa lupa na karangalan o karangalan ng ating kaluluwa sa buhay na walang hanggan? Tayo ay may kalayaang mamili.
Tingnan natin ang ating sarili at suriin kung saang bahagi tayo nagiging tulad ng mga Pariseo sa ating buhay.
Hilingin nating ipakita ito sa atin ng Diyos Espiritu Santo at gabayan niya tayo tungo sa mas makakabuti para sa ating kaluluwa at sa kung saan mas makalalapit sa atin sa tunay na pagmamahal ng kapwa. Ito ang ating landas ng tunay na kalayaan at kaligtasan.

Panalangin: Panginoon, turuan mo akong magmahal nang busilak at banayad. Hindi lamang panglabas na nakikita ngunit mula sa puso ko na bukal ng lahat ng pag-ibig sa iyo O Diyos at sa aking kapwa. Maria, aming ina, tulungan mo kami at ipanalangin mo kami kay Jesus. Kasama na rin ang lahat ng aking mahal sa buhay. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.