Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Sa Pagpapatawad ay Nahihilom ang mga Sugat”

THE WORD OF GOD on DCF: “Sa Pagpapatawad ay Nahihilom ang mga Sugat”

Setyembre 13, 2018. Huwebes. Ika-23 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 139: Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.   Unang Pagbasa: 1 Corinto 8:1-7, 11-13

Tungkol naman sa mga pagkaing inihandog sa mga diyus-diyosan, alam nating “may kaalaman tayong lahat.” Ang kaalaman ay nagtutulak sa tao na maging mapagmataas, subalit ang pag-ibig ay nakapagpapatatag. Ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Ngunit kilala ng Diyos ang sinumang umiibig sa kanya.

Kaya nga, tungkol sa pagkaing inihandog sa diyus-diyosan, alam nating ang mga diyus-diyosan ay larawan ng mga bagay na di-totoo, at alam nating iisa lamang ang Diyos. Kahit na may tinatawag na “mga diyos” sa langit at sa lupa, at ang mga tinatawag na “mga diyos” at “mga panginoon” ay marami, subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo’y nabubuhay para sa kanya.

Iisa ang Panginoon, si Jesu-Cristo, at sa pamamagitan niya’y nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya’y nabubuhay tayo.

Subalit hindi lahat ay nakakaalam nito. May mga taong nasanay na sa pagsamba sa mga diyus-diyosan noong una, kaya’t hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganoong pagkain, inaakala pa rin nila na iyon ay handog sa diyus-diyosan. Dahil kulang pa ang kanilang kaalaman, ang akala nila’y nagkasala sila kapag kumain sila niyo.

Dahil sa inaakala mong “kaalaman” ay napapahamak ang iyong mahinang kapatid na tinubos din ng kamatayan ni Cristo. Sa ganoong paraan, nagkakasala kayo kay Cristo dahil itinulak ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid sa paggawa ng mga bagay na labag sa kanyang budhi.

Kaya nga, kung dahil sa pagkain ng karne ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain niyon upang hindi siya magkasala.

Ebanghelyo: Lucas 6:27-38

“Subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin: Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo.   Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo; at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo.  “Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Ang mga makasalanan man ay marunong ding magmahal sa mga nagmamahal sa kanila.   Kung ang mga nagmamabuti lamang sa inyo ang inyong gagawan ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin niyan!   At kung ang makakabayad lamang ang inyong pauutangin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama, sa pag-asang sila’y mababayaran.   Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo, at kayo’y magiging mga anak ng Kataas-taasang Diyos. Sapagkat siya’y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong Ama.”  “Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Patawarin ninyo ang inyong kapwa at kayo’y patatawarin din ng Diyos.  Magbigay kayo at kayo’y bibigyan ng Diyos; hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo.”  Pagninilay:  Ano nga ba ang tunay at pinakapurong pag-ibig? Paano malalaman kung ang pagmamahal ay totoo at banayad? Madaling sabihin ngunit mahirap gawin. Ganito ang pagmamahal. Maraming ibang taong ‘nagmamahal’ kapag sagana ngunit sa kahirapan ay nauuna nang tumakas. Bilang Kristiyano, tayo ay tinatawag upang magmahal tulad ng pag-ibig ni Cristo sa atin. Ang pag-ibig na ito ay tunay at nagtatagal lagpas pa sa kamatayan.   Ito ang inilalarawan ni Jesus ngayong araw. Ito ay iyong pag-ibig na kahit wala ka nang makuha na kapalit mula sa iyong kapwa na ginawan ng mabuti, ay masaya ka pa rin. Masaya ka dahil alam mo na ang Diyos na nakakakita ng lahat ang siyang magbabalik nito sa iyo. Sabi nga ni Jesus, “siksik, liglig at umaapaw”. Kung mapagkakatiwalaan lang sana natin nang buo ang mga Salita ng Diyos at ilalagay sa gawa, baka lahat tayo ay magkukumahog na makagawa ng mabuti araw-araw.  Ano naman ngayon ang dapat gawin sa mga taong nakagagawa lagi sa atin ng masama?   Kung tayo ay nakapagtiwala sa Diyos na siya ang magbabalik ng ating ginawang kabutihan, sana’y atin ding asahan na kung nagawan man tayo ng masama ng ating kapwa, ay Diyos din ang bahala sa mga ito.   Kaya kaya natin pagkatiwalaan ang mga Salita ng Diyos? May sapat ba tayong tiwala sa Kanya? O mas pipiliin pa rin nating, ilagay ang hustisya sa ating kamay? Pagkikimkim ng sama ng loob, pagsasabi ng ‘di maganda sa kapwa – hindi man sa salita, kundi sa isip, o sa gawa at kung paano natin tratuhin ang taonga ting kagalit o hindi gusto. Ganito ang paraan ng tao ngunit hindi ng Diyos na sana’y ating malagpasan tungo sa kabanalan.   Mas malaki sana ang ginhawa ng ating sarili, hindi poot at sakit, kung ang lahat ng mga nakasakit sa atin ay ating itataas sa Diyos. Siya na mismo ang nagsabi “Mahalin ang kaaway”. Mahirap nga ito at masalimuot lalo pa’t tao lang tayong nakararamdam ng emosyon. Ngunit sapat nang ang ating unang hakbang ay ating pagiging bukas na magpatawad kahit gaano man ito katagal abutin.   Huwag sana natin isara ang ating puso na ginawa ng Diyos hindi upang magalit ngunit para tunay na magmahal. Dito lamang tayo pinakamagiging maligaya sa pag-ibig. Huwag nating paniwalaan ang demonyong nagsasabi sa atin ng kasinungalingang laban sa ating kapatid, na tayo rin ang nagiging masama. Minsan ay nanunumbat tayo, naninisi, nakukuha ng pagmamataas. Ngunit lahat ng ito ay hindi sa Diyos ngunit sa diablo na gusto tayong maging miserable at malungkot sa buhay. Huwag nating hayaang gawin nila sa atin iyon. Magandang mabuhay sa mundo kung marunong tayong magpatawad dahil ang totoo’y lahat tayo ay mga makasalanan at laging nakakasakit ng Diyos at kapwa.    Atin din sanang malaman na ang pagpapatawad natin ay pagpapatawad din ng ating sarili. Ito rin ay pagpapalaya ng ating sarili. Kung tayo ay nagpapatawad, pinapalaya natin ang ating sarili sa masasamang emosyon na nagdudulot sa atin ng sakit ng puso, ulo at buong katawan. Nasa nagpapatawad ang biyaya hindi lang sa pinapatawad. Alalahanin natin ang mga pagkakataong tayo rin ay nagkasala higit sa lahat sa Diyos. Kahit gaano tayo nagkulang, at naging masama sa kanyang paningin. Tumalikod at nakalimutan. Hindi nagpapasalamat. Kailanman, hindi niya tinanggihan na patawarin tayo. Diyos nga nagpapatawad. Tayo pa kayang tao lang na nagkakasala din?  Itanim natin ito sa puso at pagnilayan. Hingin natin ang tulong ng Diyos upang makita natin sa ating puso ang mga taong dapat nating patawarin. Isa-isahin natin sila sa ating panalangin at ipagdasal natin sila.  Patawarin natin sila at palayain pati ang ating sarili. Hindi man maggawang magpatawad nang buo ngayon ngunit kung gusto natin ito ay sapat na, at humingi ng tulong sa Diyos upang makapagpatawad sa takdang panahon. Hayaang hilumin ni Jesus ang mga sugat sa ating puso kung ito ay sariwa pa ngunit darating din ang pagkakataong tayo ay gagaling at makakapagpatawad nang buo kung bukas ang ating puso sa pagpapatawad. Diyos mismo ang tutulong sa atin. Siya ang may hawak ng lahat.   Sa pagpapatawad ng isang bukas na puso, dadaloy ang paghihilom ng mga sugat. Kahit ilang taon pa ang nagdaan, ito ay mabubura at matatanggal ito sa tulong ng DIyos. Manalig tayo sa Kanya.   Panalangin: Ama Namin, patawarin mo kami sa aming pagkakasala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Amen. +    Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen

+   Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!  Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.