Bible Catholic Church Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Si Maria, Ina ng Ating Buhay kay Cristo”

 

Setyembre 8, 2018. Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria.

Salmong Tuguan 13: Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa Maykapal.

Unang Pagbasa: Mikas 5:1-4

Mga taga-Jerusalem, tipunin ninyo ang inyong mga hukbo sapagkat kinukubkob na tayo ng mga kaaway. Sinasalakay na nila ang pinuno ng Israel!

Sinabi ni Yahweh, “Ngunit ikaw, Bethlehem Efrata, bagama’t pinakamaliit ka sa mga angkan ng Juda ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong una, noong unang panahon pa.”

Kaya nga, ang bayan ni Yahweh ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na mamumuno. Pagkatapos, ang mga Israelitang binihag ng ibang bansa ay kanyang ibabalik sa kanilang mga kababayan.

Pagdating ng pinunong iyon, pamamahalaan niya ang kanyang bayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Yahweh sapagkat taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ni Yahweh na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat kikilalanin ng buong daigdig ang haring iyon.

Ebanghelyo: Mateo 1:1-16, 18-23

Ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesu-Cristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham.

Mula kay Abraham hanggang kay Haring David, ang mga ninuno ni Jesus ay sina: Abraham, Isaac, Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid, Juda, Fares at Zara na mga anak ni Juda kay Tamar, Esrom na anak ni Fares, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz na anak ni Salmon kay Rahab, Obed na anak ni Boaz kay Ruth, at Jesse na ama ni Haring David.

Mula naman kay Haring David hanggang sa naging bihag ang mga taga-Juda sa Babilonia, ang mga ninuno ni Jesus ay sina: David, Solomon na anak ni Haring David sa dating asawa ni Urias, Rehoboam, Abias, Asa, Jehoshafat, Joram, Ozias, Jotam, Acaz, Ezequias, Manases, Amos, Josias, Jeconias at ang mga kapatid nito.

At pagkatapos na sila’y maging bihag sa Babilonia hanggang sa ipanganak si Jesus, ang mga ninuno niya ay sina: Jeconias, Salatiel, Zerubabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Aquim, Eliud, Eleazar, Matan, Jacob, at si Jose na asawa ni Maria. Si Maria ang ina ni Jesus—ang tinatawag na Cristo.

Ito ang naganap nang ipanganak si Jesu-Cristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda nang magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nalaman ni Maria na siya’y nagdadalang-tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang taong matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa, at ayaw nitong malagay sa lubos na kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayansi Maria nang palihim.

Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, “Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo.

Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.”

Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, “Tingnan ninyo; ‘Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki,
at tatawagin itong Emmanuel.’” (Ang kahulugan nito’y “Kasama natin ang Diyos”.)

Pagninilay:

Napakamisteryoso ng mga paraan ng Diyos. Ang mga bagay ay kanyang inihahanda mula pa noong una para sa katuparan ng kanyang kalooban. Ganito nga ang Kanyang plano ng kaligtasan para sa ating lahat na nagsimula sa angkan ni Abraham. Sa takdang panahon, ayon sa propesiya noon, ay magsisilang ang isang babae ng Mesiyas – Siya na magliligtas sa sangkatauhan. Ang tagapagligtas na ito ay walang iba kung hindi si Jesus na ating Panginoon at Diyos.

Gaano ba kahalaga si Maria sa ating Buhay at sa plano ng Diyos na kaligtasan para sa ating lahat? Alam nating siya ang Ina ng Diyos. Maraming Pilipino ang may matagal nang debosyon sa Mahal na Ina ngunit magandang ating pagnilayan kung ano ang atin pang matutunan si Maria sa pinakamahalagang aspeto ng kanyang buhay, ang sentro at buod nito – kung paano minahal at sinunod ni Maria ang ating Diyos.

Walang ibang pinakamahalagang ehemplo sa lahat ng mga taga-sunod ni Jesus kung hindi si Maria na kauna-unahang naniwala at umoo sa plano ng Diyos na kaligtasan. Marapat lamang na tayo ay matuto mula sa kanyang pagiging isang matapat na tagasunod kay Cristo mula pagkapanganak hanggang pagkamatay – sa lahat ng yugto ng buhay ng ating Diyos, tayo rin bilang Kristiyano ay inaanyayaha maging kaisa ng Diyos sa lahat sa lalim ng pag-ibig ng Diyos sa atin.

1. SI MARIA, BILANG MASUNURING ANAK NG DIYOS AMA.

Mula noong siya’y binisita ng arkanghel na si San Gabriel, at dito ay inilahad ang plano ng Diyos para kay Maria, ay inialay na niya ang kanyang sarili nang buo sa Panginoon. Ang plano ng Diyos ay hindi lamang para sa isang tao ngunit para sa sa lahat – ang kaligtasan ng sangkatauhan.

Sa pamamagitan niya, bilang ina ni Jesus, ang Diyos ay bumaba sa lupa at nagkatawang tao. Dinala niya ito sa sinapupunan, tulad natin. Ngunit nanatili itong dalaga at birhen dahil sa pamamagitan ng Espiritu Santo nagkatawang tao ang ating Panginoon. Walang bahid ng kasalanan si Maria tulad ni Jesus. Inihanda ito ng Panginoon upang karapadat-dapat niyang tahanan.

Nasabi sa Ebanghelyo na si Jose at Maria at nakatakda nang ikasal. Malamang ang mayroon na silang pangarap ukol sa pagbuo ng pamilya. Ngunit ang Diyos ay inilahad ang kanyang plano upang si Maria ay maging Ina ng Diyos at umoo si Maria nang buong galak. Hindi na niya inintindi ang mga ibang bagay, tulad ng pagpaparusa ng kamatayan noon sa sinumang babaeng natagpuang may anak nang walang ama. Sapagkat noong panahon na iyon ay hindi pa alam ni Jose ang tungkol sa plano ng Diyos na kaligtasan kung saan sila ni Maria ang kauna-unahang instrumento.
Umoo si Maria sa plano ng Diyos para sa kanya nang walang kondisyon. Tulad natin, mga minamahal ng Panginoon, mayroon ditong misyon ang Diyos para sa atin. Hindi lamang para sa ating sarili upang makapaglingkod sa kapwa at tulad ni Maria, dito magiging makabuluhan ang ating buhay. Kung ang sentro ay ang Diyos mismo.

Sino ba naman ang mag-aakalang sa simpleng oo ng isang babaeng mula sa isang hindi kilalang probinsya noon ay siyang magiging Ina ng Diyos at Ina nating lahat? Gayundin, hindi natin alam kung ano ang kahihitnatnan ng oo natin sa Diyos.

Sa pag-oo ni Maria, nagsimula ang katuparan ng Diyos sa kanyang planong pagliligtas sa ating lahat. Sa panahon ngayon, tayong mga tao ay sadyang maraming tanong sa Diyos. Ni hindi man lamang natin mapakinggan ang kanyang sinasabi sa atin o ang kanyang tinig dahil napakaingay na ng ating kapaligiran. Samu’t-saring kaguluhan sa pamayanan, sa loob at sa labas ng ating bahay. Kaya naman, pati ang pakikinig sa Salita ng Diyos at pagsunod sa Diyos ay tila nagiging imposible na para sa atin.

Tulad ni Maria, matuto tayong maging tapat sa Diyos sa panalangin, sa katahimikan ng ating puso. Dito natin matatagpuan at mapapakinggan ang Salita ng Diyos. Sundin natin Siya sa tungo sa daan ng buhay at hindi tayo maliligaw ng landas kailan pa man.

2. SI MARIA, BILANG MAPAGKALINGANG INA NG DIYOS ANAK.

Si Maria ay hindi kailanman umalis sa tabi ni Jesus anumang kaganapan sa buhay mula pagkasilang hanggang sa pagkamatay. Nanatili at pinakamalapit na kasa-kasama ni Jesus mula noong siya’y ipaglihi, ipanganak at hanggang sa mamatay at mabuhay muli. Iniwan man ng lahat si Jesus ay si Maria ay nanatili sa lahat kasama ng ating Panginoon.
Walang ibang naging buhay ang ating Mahal na Birhen kung hindi pagsilbihan ang Diyos. Kay Jesus lang umiikot ang kanilang buhay ni San Jose.

Sa ganitong paraan, ating maiintindihan ang kahalagahan ng buhay pamilya. Ang bawat isang tao ay tahanan ni Cristo. Kung napapalaki ng mga magulang ang mga anak nang maayos at tinuturuan ng pananampalataya ay napakalaking bagay nito na mabuo at mapanatili ang Espiritu ng Diyos sa loob ng bawat isa. Ito ang ating magiging lakas upang harapin ang lahat ng bagay.

Matatandaang dahil sa pagiging ina Maria, ay pitong espada ang tumarak sa kanyang dibdib. Alam ng ating Mahal na Ina na ito ay kasama sa kanyang pag-oo bilang Ina ng Diyos. Gayundin naman sa ating pagmamahal sa Panginoon, hindi lamang tayo dapat na manatili kung kailan lamang masaya, lalung lalo na tayong kailangang maging matatag sa panahon ng pagpapakasakit ng Panginoon at ng Inang Simbahan hindi lang noon ngunit hanggang ngayon.

Sa panahon ngayon na ang daming mga eskandalo sa simbahan ay mas kailangan tayo ng ating duguan at sugatang Simbahan. Ngayon ba natin iiwan ang ating tahanan kung kailan tayo mas kailangan? Lahat ng paghihirap kung kasama ang Panginoon, ay hindi dahil sa wala lang. Ito ay makabuluhan at mayroong saysay. Tulad ng pagpapakasakit ni Cristo – para patunayan sa atin ang lalim ng kanyang pagmamahal. Sa ganitong paraan, ang ating mga paghihirap ay ating maiaalay sa Panginoon sa pakikisama sa kanya at sa ating kapwa, tayo ay magiging ilaw at kasangkapan din ng kabutihan ng iba. Kung paanong si Maria ay naging lakas ng Panginoon noong siya ay bata at kailangan ng kalinga ng ina, hanggang sa mamatay. Manatili rin tayo sa Panginoon tulad ni Maria at ibigin ang Diyos at kapwa ng walang kondisyon.

3. SI MARIA, BILANG KABIYAK NG DIYOS ESPIRITU SANTO.

Bago pa man bumaba ang Espiritu Santo sa mga apostoles ilang araw matapos ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay natanggap na ni Maria ang kabuuan ng Espiritu Santo noong panahon pa lamang ng pagpapahayag ng anghel kay Maria. Kasakasama ni Maria ang Espiritu Santo na nanahan sa kanyang buong pagkatao at nagmumula dito ang kanyang bawat salita, gawa at aksyon na nagpapabanal sa kanya.
Tayo rin sa kasalukuyang panahon sa pamamagitan ni Cristo ay tahanan din ng Espiritu Santo.

Atin kaya itong napagninilayan at napapakinggan ang tinig ng Diyos na nanahan sa ating mga puso? Tulad ni Maria, hayaan nawa natin ang Diyos Espiritu Santo na puspusin tayo ng kanyang kabanalan. Hayaan natin mula sa kanyang inspirasyon manggaling ang bawat ating salita at gawain nang mapuno tayo ng buong kagalakan, kapayapaan at pag-ibig na siyang bunga ng Espiritu Santo.

Tanging Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng lakas sa araw-araw ano man ang ating harapin. Tulad ni Maria, na nagtiwala sa Diyos mula una hangga’t huli.

Pagnilayan natin ang buhay ng ating Mahal na Ina at ating suriin ang sarili. Gawin nating sentro ng ating puso at buhay si Jesus tulad ni Maria at hingin natin ang kanyang panalangin. Amen. +

Panalangin: Maria, Aming Ina, ipanalangin mo kami kay Jesus at kalingain sa iyong pag-ibig. Amen. +

Maligayang Kaarawan, Mahal na Birheng Maria, aming ina!

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.