Catholic Church Christian Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Sino Ba ang Diyos?”

Photo Credit: presentepravoce

 

Oktubre 1, 2018. Lunes. Ika- 26 na Linggo sa Karaniwang Panahon. 

Salmo 17: Daing ko’y ‘yong dinirinig tuwing ako’y humihibik.

Unang Pagbasa: Job 1:6-22

Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas.
Tinanong ni Yahweh si Satanas, “Ano ba’ng pinagkakaabalahan mo ngayon?”
“Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig,” sagot ni Satanas.

“Napansin mo ba ang lingkod kong si Job?” tanong ni Yahweh. “Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin, at umiiwas sa masamang gawain,” dugtong pa ni Yahweh.

Sumagot si Satanas, “Sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin, at halos punuin ninyo ng kanyang kayamanan ang buong lupain.

Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain.”

Sinabi ni Yahweh kay Satanas, “Kung gayon, gawin mo nang lahat ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang sasaktan.” At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh.

Isang araw, nagkakainan at nag-iinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Walang anu-ano’y dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, “Kasalukuyan po naming pinang-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno, nang may dumating na mga Sabeo. Kinuha po nila ang mga baka at mga asno at pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo.”

Hindi pa ito nakakatapos sa pagbabalita nang may dumating na namang isa. Sinabi naman nito kay Job, “Tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat; ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo.”

Hindi pa ito halos tapos magsalita nang may isa na namang dumating. Ang sabi nito, “Sinalakay po kami ng tatlong pangkat ng mga Caldeo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo.”

Hindi pa rin ito halos tapos magsalita nang may dumating na namang isa at nagsabi, “Habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nag-iinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buháy upang magbalita sa inyo.”

Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatirapa siya at sumamba sa Diyos.

Ang sabi niya, “Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh!”

Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya’t hindi siya nagkasala laban sa kanya.

Ebanghelyo: Lucas 9:46-50
At nagtalu-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya’t tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya.

Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, “Ang sinumang tumatanggap sa batang ito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin; at ang sinumang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang mapagpakumbabá sa inyong lahat ay siyang magiging pinakadakila.”

Sinabi ni Juan, “Panginoon, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa inyong pangalan. Pinagbawalan po namin siya sapagkat hindi natin siya kasamahan.”

Ngunit sinabi ni Jesus, “Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat ang hindi laban sa inyo ay kakampi ninyo.”

Pagninilay:

Bakit nga ba mayroong paghihirap sa ating buhay? Ang iba ay dulot ng maling desisyon ng tao o kahinaan. Ang iba naman ay sadyang dumarating na pagsubok, hindi upang tayo ay puksain, ngunit upang ang ating pananampalataya ay lalong mas maging matibay. Si Job ang isa sa mga taong tampok sa Bibliya na sinubok ng kalaban. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang dinanas, hindi siya nagalit sa Diyos. Alam niyang ang lahat ay galing sa Panginoon at hindi kanya mismo. Ang lahat ay kusang ibinigay ng Diyos sa kanyang walang hanggang awa at hindi dahil sa kanyang sariling kagalingan.

Kaya’t hindi siya nagalit noong ito’y nawala sa kanya.

Ano ba ang dahilan kung bakit tayo sumasamba sa Panginoon? Dahil nga ba may nakukuha tayo sa kanya? Proteksyon? Seguridad? Biyaya? At kung hindi naman natin nakuha ang ating gusto, para ba tayong mga batang nagtatampo at hindi na nangungusap sa kanya?

Ano ba ang tingin natin sa Panginoon? Isang tila Santa Claus na kaya pumaparito upang tuparin ang mga hiling natin at kung hindi, ay sisimangot na tayo sa buhay? O siya ba ay isang Ama para sa atin na hindi man ibigay ang lahat ng tingin natin gusto natin, ay ibinibigay naman ang pinakamakabubuti para sa atin? Tulad na lamang ng disiplina kung kailangan o mga mahahalagang bagay na matutunan kung kinakailangan upang tayo’y lumago sa buhay?

Pagnilayan natin ito, mga kapatid.

Ngayon na kapistahan din ni Santa Teresita ng Sanggol na si Hesus na siyang kilala sa pagsasabuhay ng tinatawag na “Child-like Spirituality” at “Little Way”, atin sanang isapuso ang pagiging Ama ng ating Diyos sa langit at ng pagiging anak natin sa Kanya. Tingnan natin ang maliliit na bagay na maari nating ialay at ibalik muli sa kanya upang ating makitang wala sa alinman sa ating buhay ang nakamtan natin mag-isa. Lahat ito’y dulot ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa atin. Maging ang mismong ating buhay ay galing sa Diyos. Walang sinumang nabubuhay at mabubuhay sa mundo ng isa. Buuin natin at trabahuhin ang ating relasyon sa kanya na ating Diyos sa Langit bilang ating magulang.

Kung ang ating ama at ina nga sa lupa ay lubos na pinahahalagahan at binibigyang importansya sa lahat ng bagay, paano pa kaya ang ating Diyos Ama sa langit na siyang nagdulot ng lahat sa atin? Hindi ba’t higit na mas karapatdapat siyang bigyan ng oras sa pagdarasal, at pasalamatan sa lahat ng bagay?

Ibaba natin ang loob sa harap niya at panatilihin nawa natin ang ating ugnayan sa kanya bilang ating Ama, sa hirap man o sa ginhawa. Alalahanin natin siya sa lahat ng oras ng ating buhay at huwag tayong mawalan ng pag-asa anuman ang ating maging pagsubok sa buhay. Amen. +

Panalangin: Panginoon, ikaw ang aking Ama sa Langit, tinatanggap kita sa aking puso at nawa’y huwag mong hayaang ikaw ay aking makalimutan sa oras ng suliranin. Maria, aming ina, ipanalangin mo kami. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.