Catholic Church Christian Daily Gospel on DCF

THE WORD OF GOD on DCF: “Tayo Bilang mga Anak at Alagad ng Diyos”

Photo Credit; lds.org

 

Oktubre 18, 2018. Huwebes. Ika-28 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Kapistahan ni San Lucas, Manunulat ng Mabuting Balita. 

Salmo 145: Talastas ng mga tao dakilang paghahari mo.

Unang Pagbasa: 2 Timoteo 4:10-17

Iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling niya sa sanlibutan; pumunta siya sa Tesalonica. Si Cresente naman ay nagpunta sa Galacia, at si Tito sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang kasama ko rito.

Hanapin mo si Marcos at isama mo rito, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Pinapunta ko sa Efeso si Tiquico. Pagpunta mo rito, dalhin mo ang aking damit na iniwan ko sa Troas sa bahay ni Carpo. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong mga gawa sa balat.

Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong panday. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya, sapagkat tutol na tutol siya sa ipinapangaral natin.

Sa unang pagharap ko sa hukuman ay walang sumama sa akin; pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos.

Ngunit sinamahan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang makapangaral nang lubusan sa lahat ng Hentil, at ako’y naligtas sa tiyak na kamatayan

Ebanghelyo: Lucas 10:1-9

Pagkatapos nito, pumili ang Panginoon ng pitumpu’t dalawa. Sila ay isinugo niya nang dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, “Napakarami ng aanihin ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani.

Sige pumunta na kayo! Isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mababangis na asong-gubat. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, bag, o sandalyas. Huwag na kayong makikipagbatian kaninuman sa daan.

Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, ‘Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito!’

Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo; ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong kapayapaan.

Makituloy kayo sa bahay na iyan at huwag kayong magpapalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng sweldo.

Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo.

Pagalingin ninyo ang mga maysakit at sabihin sa mga tagaroon, ‘Malapit na kayong pagharian ng Diyos.’

Pagninilay:

Saan mang estado ng buhay o bokasyon tayo tinawag ng Panginoon, ito ay mayroong kaakibat na sakripisyo. Gayun din naman ang mga biyaya at pagpapala ng Diyos.

Maging isang magulang, ama, ina, asawa o pari man o relihiyoso, at sino pa man, iisa lamang ang nagbubuklod sa ating lahat bilang mga Kristiyano – ang maging tagapaghatid ng Mabuting Balita sa lahat ng taong ating nakakasalumuha sa buhay.

Hindi man tayong lahat ay makapagsulat ng Ebanghelyo katulad ni San Lucas, o makapangaral sa publiko tulad ng ibang mga apostoles. Sa ating kanya-kanyang buhay na magsisimula sa ating mga pamilya, kaanak at mga kaibigan ay maari pa rin tayong magpahayag ng Salita ng Diyos. Ito ay hindi responsibilidad ng illan, ngunit nating lahat. Nagsisimula ito sa pagtuturo ng Mabuting Balita at dasal sa mga anak, kaanak at sa ating pamilya. Ito ay tungkulin ng bawat isa sa atin bilang Anak ng Diyos, at alagad din niya.

Akayin natin sila kay Cristo. Dahil ang Diyos at ang biyayang ating natatanggap ay hindi dapat sinasarili. Ito ay pinahahayag, pinapamahagi at pinapadama sa iba. Gaya ng isang alagad, hindi tayo susuko kahit pa ano ang kaharapin natin. Sa Ebanghelyo, nagbilin si Jesus sa mga apostoles niya at ito nga rin ang kanyang bilin para sa ating lahat.

Una, ipagdasal natin ang lahat ng bokasyon – mga pari, relihiyoso, mga laikong naglilingkod pati na rin ang bokasyon ng pag-aasawa at ng pamilya. Nawa’y lahat sana tayo ay maging masigasig sa pagpapahayag ng kabutihan at katotohanan ng Diyos sa isip, sa salita at sa gawa sa ating kapwa.

Pangalawa, nawa’y sa kabila ng ating mga paghihirap, magpursigi tayo sa ating pananampalataya hanggang huli. Maging matapat tayo sa ating mga tungkulin sa ating kanya-kanyang buhay.

Nasa unang pagbasa ang mga maaring kaharapin na balakid, gaya ng mga alagad na umalis at iniwan ang kanilang tungkulin. Ang mga balakid na ito ay maaring ang pag-ibig sa makamundong bagay na pwedeng maglayo sa atin sa Diyos. Alam ba natin na araw-araw ay marami tayong magagawang sakripisyo? Kung gugustuhin natin, sa atin mismong mga tahanan makakaganap tayo ng tungkulin natin. Kung ito ay ating isasapuso bilang isang nakapahalagang tungkulin sa ating buhay, marami tayong magagawa para sa Diyos at sa kapwa natin ayon sa Ebanghelyo.

Halimbawa, imbes na dalawang telenobela ang pinapanood sa bahay sa gabi ay isang telenobela na lamang, upang mas makapaglaan ng oras sa panalangin. O kaya, imbes na sa mamahaling kainan pupunta, ay doon sa mas mura na lamang upang mayroon tayong maitabing ipanglilimos sa mga nanghihingi ng tulong. Maari ring sama-samang magsisimba tuwing linggo. O kaya ay sabay-sabay kumakain sa umaga o sa gabi, at nananalangin bilang isang pamilya bago kumain. Kung tutuusin maliliit na bagay ito o “ordinaryo” sa paningin ng iba. Ngunit ito ay napakalaking epekto at mahalagang bahagi ng buhay na nakakalimutan na ng iba.

Kung gusto nating tumulong at maging tunay na alagad ng Diyos ay maraming paraan. Marami tayong maaring gawin sa araw-araw. Tulad na lamang ng pakikitungo natin sa lahat ng tao. Tumitingin ba tayo sa kanila ng may pagmamahal o panghuhusga? Handa ba tayong tumulong sa mga nanghihingi o tinatanggihan natin sila nang may pagkairita? Hindi ba natin alam na ang mga maliliit na bagay na ito ang maliliit na sakripisyong ating pwedeng gawin sa araw-araw para sa Diyos?

Kung ang bawat isa sa atin ay isinasapuso ang Ebanghelyo, makikita natin na unti-unting magbabago ang mundo nang mas mabilis. Kung paanong kumakalat ang kasamaan dahil sa isang gumawa nito, lalo na ang kabutihan na siyang mas makapangyarihan kaysa anumang kasalanan at kasamaan sa buhay.

Pangatlo, sabi ni Jesus, batiin nyo ang sinuman nang mayroong kapayapaan. Kung hindi man nila ito tanggapin ng maluwag sa loob, ito ay babalik sa atin. Sa anumang sitwasyon at tao sa buhay, tinatawag tayong gumawa ng mabuti alang-alang sa Kaharian ng Diyos at bilang tanda ng pagmamahal natin sa kanya.

Hindi lamang ang mga relihiyosong tao ang may tungkulin nito. Ngunit tayong lahat na Anak ng Diyos at bininyagan sa Kanyang ngalan upang kanyang maging Anak ng Diyos sa pamagitan ni Kristo.

Pagnilayan natin ito at tanungin ang sarili, “Paano ako magiging alagad ng Diyos sa aking buhay sa kasalukuyan?” “Ano ang munting gawain o sakripisyo na maari kong ialay sa Diyos para sa kapwa na pwede kong simulan ngayon?”

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Panalangin: O Jesus, turuan mo akong magmahal gaya mo. Hindi ko iangat ang mundo, o sinumang tao, o karangalan sa aking puso. Ngunit ang pagmamahal lamang sa iyo at sa aking kapwa higit sa lahat ng bagay.

Maria, aming ina, ipanalangin mo kami kay Jesus at tulungan kaming maging Anak ng Diyos na gumagawa ng kanyang kaloobang pawang kabutihan at pag-ibig sa kapwa. Amen. +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

 

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.