Apologetics Prayers Saints

Tinuro ba sa 1 tim. 2:5 na hindi na kailangan pang manalangin sa mga Santo?

Photo credit: by Rodolfo Clix / Pexels

TALATA:

“Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus,”

BUONG KATANUNGAN:

Ayon sa turo ng Simbahan, ang mga Santo—silang mga banal na nasa kabilang buhay na—ay namamagitan sa ating mga dalangin patungo sa Diyos. Ngunit ayon sa I Timoteo 2:5, si Jesu-Cristo lamang ang nag-isang tagapamagitan natin sa Ama. Hindi ba’t nilalabag ng Simbahang Katolika ang pagiging tanging tagapamagitan ni Cristo para sa Ama?

SAGOT:

ANG IBIG SABIHIN NG “TAGAPAMAGITAN” AYON SA KONTEKSTO NG TALATA AY HINDI TUNGKOL SA TAGAPAMAGITAN NG PANALANGIN, KUNDI NG PAGTUTUBOS.

Kung itataas lang natin ang basa ng talata, mababasa natin na hinihikayat ni Apostol San Pablo si Timoteo na isamo ang panalangin para sa lahat ng mga tao, maging sa mga hari at sa mga may katungkulan (I Tim 2:1-2).

Kung ang ibig sabihin ng “tagapamagitan” ay patungkol sa pagiging tanging tagapamagitan sa panalangin, bakit hinihiling ni Apostol Pablo kay Timoteo na ipanalangin niya ang ibang tao? Hindi ba’t sa paraang ito ay nagiging tagapamagitan siya ni Apostol Pablo sa Diyos? Kaya’t iba ang ibig sabihin ng salitang tagapamagitan dito.

Ayon sa I Timoteo 2:3-4, ibinibigay ang dahilan kung bakit hinihikayat ang pananalangin para sa ibang tao: ito’y dahil ang pananalangin para sa maraming tao ay nakakapagdala ng mas maraming tao tungo sa kaligtasan sapagkat nais ng Diyos na “ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa katotohanan” (I Tim. 2:4).

Dito papasok ang ibig sabihin ng nasabing talata: sa I Timoteo 2:5, ipinaliwanag ni Apostol Pablo kung bakit nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas—ito’y sapagkat mayroong tagapamagitan ang mga tao sa isang Diyos, si Jesu-Cristo. Sa I Timoteo 2:6 naman, binibigyan ng linaw ang tungkulin ni Cristo bilang tagapamagitan—ito’y sapagkat “ibinigay [ni Cristo] ang kanyang sarili na pantubos sa lahat” (I Tim. 2:6).

Sa pamamagitan ng gawaing ito, naging posible ang kaligtasan para sa lahat ng mga tao. Sa gawaing ito (ang pagbibigay sa kaniyang sarili) itinututuring na “tagapamagitan” si Jesu-Cristo—tagapamagitan ng tao at ng Diyos, upang maging posible ang kaligtasan.

Nalalaman natin na kung hindi dahil sa kamatayan ni Cristo, walang kaligtasan para sa lahat. At sa pamamagitan din ng mga banal kasama ang mga Santo na nasa langit, naidadala ng bawat isa sa atin ang lahat sa kaligtasan.

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.