Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Diyos na Mahabagin”

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Diyos na Mahabagin”

Agosto 8, 2018. Miyerkules. Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Jer 31: Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na Kumukupkop.

Unang Pagbasa: Jeremias 31:1-7

“Sa araw na iyon,” sabi ni Yahweh, “ako’y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila.”

Ang sabi pa ni Yahweh, “Ang mga taong nakaligtas sa digmaan ay nakatagpo naman ng awa sa ilang. Nang ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan, napakita ako sa kanila mula sa malayo; sa simula pa’y inibig ko na sila kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila. Muli kitang itatayo, marilag na Israel. Hahawakan mong muli ang iyong mga tamburin, at makikisayaw sa mga nagkakasayahan.

Muli kang magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria; magtatanim ang mga magsasaka, at masisiyahan sa ibubunga niyon. Sapagkat darating ang araw na hihiyaw ang mga bantay mula sa kaburulan ng Efraim, ‘Halikayo, umakyat tayo sa Zion, kay Yahweh na ating Diyos.’”

Ang sabi ni Yahweh:

“Umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob,
ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa;
magpuri kayo at inyong ipahayag
na iniligtas ni Yahweh ang kanyang bayan,
ang mga nalabi sa Israel.

Ebanghelyo: Mateo 15:21-28

Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Cananea na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, “Panginoon, Anak ni David, maawa po kayo sa akin! Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito.”

Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, “Paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod nang sunod sa atin.”

Sumagot si Jesus, “Sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo.”

Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod ito at nagmakaawa, “Tulungan po ninyo ako, Panginoon.”

Sumagot si Jesus, “Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso.”

“Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang panginoon,” tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, “Napakalaki ng iyong pananampalataya! Mangyayari ang hinihiling mo.” At noon di’y gumaling ang kanyang anak.

Pagninilay:

Ang ating pananampalataya ang siyang nagliligtas sa atin. Maaring sandamakmak ang ating panalangin at paulit-ulit sa Panginoon ngunit kung wala namang sapat na pananampalataya na gagawin ng Panginoon ang ating hinihiling, ang mga dasal natin ay balewala. Ngayong araw, ang ebanghelyo ay tungkol sa isang babae at ina na lumapit kay Jesus alang-alang sa kanyang anak. Sa kanilang panahon siya ay itinuturing na isang “outcast” o isang taga-labas. Kaya ganun ang tugon ni Jesus upang subukin ang kanyang pananampalataya.

Ngunit hindi agad-agad na sumuko ang babae sa paghihingi ng tulong kay Jesus. Kahit pa hindi siya kabilang, sinagot niya si Jesus at hindi niya binitawan ang kanyang paniniwalang pagagalingin ang kanyang anak at tutulungan siya ni Jesus.

Ganito rin tayo dapat manalangin mga kapatid. Walang duda sa ating puso, tayo ay manampalataya. Ang Diyos natin ay mahabagin at diringin niya ang ating naisin basta ito ay makabubuti sa atin. Kung walang sagot ang Panginoon, hinihintay lang niya tayong mas pagtibayin ang ating paniniwala sa kanya. Tayo ay maghintay lamang, at makikitanatin, dito sa mga panahon na ito tayo lalago.

Kapag tila wala nang lunas sa ating mga problema, kanino pa ba tayo lalapit kundi sa Diyos? Sino pa bang pinakamakapangyarihan sa lahat kundi ang Diyos? Iwanan man tayo ng lahat – ang mga gamot man ay hindi maging epektibo para sa ating paggaling sa sakit, magunaw man at bahain ang ating kabahayan at kapalagiran ngunit tandaan natin na ang Diyos ay hindi natutulog.

Patuloy at patuloy siyang tutulong sa atin kahit tayo ay makasalanan pa. Kahit pa tayo ay lumalayo na sa kanya. Ang Diyos ay walang pinipili sa Kanyang kabutihan. Hindi tulad ng hamak na tao. Sa lahat Siya ay mapagbigay at mapagmahal.
Ganoon nga ang awa ng Panginoon. Hindi ito natatapos. Wala itong hanggan. Ito ay para sa lahat. Dahil dito, nawa ay maging ganito rin tayo sa ating kapwa. Walang pinipili. Walang diskriminasyon. Laging handang tumulong sa kapwa alang-alang sa pagmamahal.

Ikaw, kapatid, hanggang saan ang pananampalataya mo? Ito ba ay mapagpursigi nang may pananampalataya o madaling mawala at mabuay? Pagnilayan natin ito.

Panalangin: Diyos na Mahabagin, buuin mo ang aming pananalig sa iyo. Tanggalin mo ang lahat nang nakakabalakid sa amin upang ibigay naming sa iyo nang buo ang aming pananampalataya.

Gabayan mo kami at ang aming buong pamilya. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Hinihiling namin ito sa Iyong Matamis na Ngalan at sa tulong ng panalangin ni Maria Ina ng Awa. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.