Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Kalakasan ng Pananampalataya”

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Hunyo 13, 2018. Miyerkules. Ika-10 Linggo ng Karaniwang Panahon

Salmo 16: “D’yos ko, ang aking dalangi’y ako’y iyong tangkilikin”

Unang Pagbasa: 1 Hari 18:20-39*

Tinipon nga ni Ahab sa Bundok ng Carmel ang buong bayang Israel at ang mga propeta ni Baal. Lumapit si Elias at sinabi sa taong-bayan, “Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo; at kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod.” Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, “Ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh, samantalang may apatnaraan at limampu ang mga propeta ni Baal.

Magdala kayo rito ng dalawang toro. Hayaan ninyong ang isa sa mga ito ay patayin ng mga propeta ni Baal, at pagkatapos ay katayin at ilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Huwag ninyong sisindihan. Gayundin naman ang gagawin ko sa isa pang toro. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong diyos at tatawagin ko naman si Yahweh. Ang diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy, ang siyang tunay na Diyos.”

At sumagot ang bayan, “Sang-ayon kami!”

Sinabi naman ni Elias sa mga propeta ni Baal, “Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng isang toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong diyos, ngunit huwag ninyong sisindihan ang kahoy.”

Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihanda ito. Mula umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. “Baal, Baal, pakinggan mo kami,” sigaw nila, samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng altar na itinayo nila. Ngunit walang sumasagot.
Nang katanghalian na’y hinamak na sila ni Elias. Sabi niya, “Lakasan pa ninyo! Isa siyang diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya, o kaya’y nasa palikuran! O baka naman may pinuntahan lang. O baka natutulog kaya’t kailangang gisingin!” Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Hiniwaan pa nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kutsilyo at punyal tulad ng kanilang kaugalian hanggang sa maging duguan sila. Patuloy silang nagsigawan at nag-ungulan hanggang inabot sila ng hapon ngunit wala pa ring tinig o anumang sagot.

Nagsalita si Elias sa buong bayan, “Lumapit kayo sa akin.” At nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. Kumuha siya ng labindalawang bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. Ang mga bato’y ginawa niyang altar para kay Yahweh. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na maaaring maglaman ng dalawang baldeng tubig. Isinalansan niya ang mga kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos, sinabi niya, “Kumuha kayo ng apat na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy.” Ganoon nga ang ginawa nila. “Buhusan pa ninyo,” sabi ni Elias. At binuhusan nila. “Isa pang buhos,” utos uli ni Elias. Tatlong beses nga nilang binuhusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng altar at umapaw sa kanal.

Nang ikatlo na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin, “Yahweh, Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel, at ako ay inyong lingkod, at ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik-loob.”

Noon di’y nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatirapa sila at sumigaw, “Si Yahweh ang Diyos! Si Yahweh lang ang Diyos!”

Ebanghelyo: Mateo 5:17-19

“Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang-bisa ang Kautusan at ang mga Propeta. Kautusan at ang mga Propeta: Ang mga ito ay tumutukoy sa mga aklat ng Lumang Tipan. Naparito ako hindi upang ipawalang-bisa ang mga iyon kundi upang tuparin. Tandaan ninyo: maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng Kautusan ay di mawawalan ng bisa hangga’t hindi natutupad ang lahat.
Kaya’t sinumang magpawalang-bisa sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo nang gayon sa mga tao, ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa Kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit.

Pagninilay:

Sa unang pagbasa ay natunghayan natin ang kahanga-hangang pagpapatunay ng propetang si Elias na si Yahweh nga ang tunay na Diyos. Noong mga panahon na iyon ay maraming sumasamba sa diyus-diyosan na si Baal. Siya na nga lamang ang natitirang propeta ni Yahweh ngunit lakas loob pa rin Niyang nilabanan ang lahat bagamat Siya’y nagiisa na lamang dahil alam niya ang katotohanan. Si Baal ay gawa-gawa lamang ng tao at hindi totoong diyos. Kaya kahit anong sigaw ang gawin ng mga kalaban sa hamon ay hindi ito pinakinggan. Isa ito sa mga diyus-diyosan na hindi nakakakita o nakakarinig. Samantalang ang ating Diyos na si Yahweh, kung matatandaan ang sabi sa ebanghelyo noong isang araw ay tinatawag na si “Diyos na Buhay”. Ano nga ba ang kaugnayan nito sa ating pamumuhay sa ngayon?

Sa buhay natin sa kasalukuyang panahon ay napakaraming bagay din ang pumapalit at pumupuno sa ating mga puso na hindi na ang Diyos. Marami sa atin na imbes na sa Diyos nagtitiwala ay sa sariling abilidad, talino, pera, ari-arian nakasalalay ang seguridad ng kanilang buhay. Ngunit itong lahat ay lumilipas at nawawala din. Oo at ang mga ito ay kailangan sa ating buhay. Kung walang pera paano tayo makakakain? Kung walang talino at abilidad paano tayo makakapagtrabaho upang makakain at may pangtustos sa araw-araw? Ngunit hindi lang diyan nagtatapos ang lahat sa ating buhay.

Dapat nating malaman na ano pa man ang gawain, talino, lakas, abilidad, pera at ari-arian, ang mga ito ay balewala kung wala ang Diyos sa ating buhay. Minsan sa mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng pagkakasakit at mga suliranin na hindi natin kaya doon pa natin ito mas naiitindihan – ang kahalagahan ng buhay. Tulad ng nangyari sa unang pagbasa kung saan tila wala na silang pag-asa, ay doon lamang natin nakikilala ang Diyos. Kapag ang ating sariling lakas, at yaman ay binigo tayo ay saka lamang natin maiintindihan na sa Diyos lamang nakasalalay ang lahat ng bagay hindi sa mga bagay na nawawala at hindi rin sa ating mga sarili. Dahil Diyos ang may dulot at pinagmumulan ng lahat. Kaya nararapat lang na Siya ang ating unahin sa lahat ng bagay. Siya lang ang Diyos na karapat-dapat manguna sa ating puso. Kapag Siya ang ating inuna ay susunod ang lahat ng bagay at kahit gaano pa kasalimuot ay magiging madali pa rin at maganda ang kalalabasan sa huli.

Ang Diyos natin ay alam ang lahat ng ating puso at isip. Siya ay nakakarinig at nakakakita ng lahat. Madaling maawa at mahabag ang kanyang mapagmahal na puso ng isang Mabuting Ama na higit pa sa kahit sinong mabuti ring ama sa lupa. Huwag tayong mahiyang tumalima sa Kanya. Ang dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoong Jesus na namuhay at patuloy na namumuhay kasama natin sa iba’t ibang paraan, ay walang iba upang tayo ay maligtas sa ating mga pagkakamali, kahinaan, magabayan sa lahat ng ating alalahanin at suliranin sa buhay.
Lahat ng lakas at biyaya ay mapapasaatin kung pupunuin natin ng pagtitiwala at pananampalataya ang ating puso at ito ang ating iaalay sa Diyos. Tiyak, hindi Niya tayo bibiguin.

Panalangin: Diyos na Mahabagin, kaawaan mo ako at patuluyin sa iyong walang hanggang awa at pagmamahal. Kailangan kita sa lahat ng oras ng aking buhay. Tulungan mo ang aking pusong magtiwala at sumampalataya sa Iyo ng lubos at ganap at walang duda. Nang ito nawa ang magligtas sa akin sa aking kinasasadlakan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus at sa tulong ng panalangin ni Maria Aming Ina. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.