Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Kapayapaan ng Panginoon”

Hulyo 12, 2018. Huwebes. Ika-14 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 80: “Poon kami’y ‘yong iligtas at tanglawan ng ‘yong sinag.”

Unang Pagbasa: Os 11:1-4, 8k-9

“Nang bata pa ang Israel, siya’y aking minahal, at tinawag ko ang aking anak mula sa Egipto. Ngunit habang siya’y tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga Baal, at nagsusunog ng insenso sa mga diyus-diyosan. Ako ang nagturo kay Efraim na lumakad, inakay ko siya sa kanyang paghakbang; ngunit hindi niya kinilala ang pag-aalaga ko sa kanya.

Pinatnubayan ko siya nang buong pagmamalasakit at nang buong pagmamahal. Ang katulad ko’y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig, at yumuko ako upang sila’y mapakain.

“Pababayaan ba kita, Efraim? Ikaw ba’y ibibigay ko sa kaaway, Israel? Maitutulad ba kita sa Adma? Magagawa ko ba sa iyo ang aking ginawa sa Zeboim?

Hindi ito kayang gawin ng puso ko; kahabagan ko’y nananaig. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking poot; Hindi ko na muling sisirain ang Efraim. Sapagkat ako’y Diyos at hindi tao, ang Banal na Diyos na nasa kalagitnaan ninyo, at hindi ako naparito upang kayo’y wasakin.

Ebanghelyo: Mateo 10:7-15

Humayo kayo’t ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga maysakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong, at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo nang walang bayad, magbigay naman kayo nang walang bayad. Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak, o tanso. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit na sandalyas, o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay.

“Saanmang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at kayo ay tumuloy sa bahay niya habang kayo’y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, ‘Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito!’ Kung karapat-dapat ang mga nakatira doon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong pagpapala. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo iyon. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa.

Tandaan ninyo: sa Araw ng Paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang iyon kaysa sa parusang dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomorra.”

Pagninilay:

Sadyang napakamahabagin ng ating Panginoong Diyos. Sa Unang Pagbasa, ang relasyon ng Diyos at ng Israel ay ang relasyon din ng mag-asawa. Ito ay selyado ng pangako ng katapatan. Iisang Diyos at iisang bayan. Ngunit ating natunghayan natin sa unang pagbasa na ang Israel ay tila isang parang bayarang babae. Kahit mahal na mahal na siya ng Panginoon, binuhusan ng grasya at biyaya, ito ay hindi pa rin nakuntento at naghahanap pa rin ng ibang diyos. Hindi nito madama ang pagmamahal ng Diyos sa kanya dahil masyado siyang abala sa maraming bagay. Ngunit kahit pa ganito at napopoot ang kalooban ng Diyos, pinipili pa rin Niya na huwag magalit at mahabag.

Ang Diyos ay nananatiling tapat, naghihintay sa ating lahat na parang Israel laging may hinahanap na ibang bagay na hindi natin malaman. Ngunit ang Diyos ay mas pinipiling tiisin ang ating hindi katapatan sa Kanya para lamang bumalik sa Kanya kahit Siya ay nakalimutan na. Ang kanyang walang hanggang pasensya ang nagliligtas sa atin. Dahil dito nasasalamin ang mga tao hanggang sa kasalukuyan. Ang daming mga bagay sa mundo ang nagiging sanhi ng ating pagkaabala. Mas maraming pera, masasarap na pagkain, mga magagarang damit, kotse, ari-arian at ano pa. Ngunit kahit alin man dito ay hindi makapagbibigay ng pagkakuntento na hinahanap ng maraming panahon sa kasalukuyan. Sadyang ang ligayang dulot ng mga ibang ‘diyus-diyosan’ na ito na taglay ng materyal na mundo ay
maiksi at madaling nauubos.

Sa kabila nito, iisa lamang ang kailangan nating gawin at tumalima sa Panginoon. Magbalik loob sa Kanya at isentro ang buhay natin sa Kanya at dito natin malalaman na tanging ang Kanyang presensiya lang ang mahalaga sa ating buhay. Ang presensiya ng Diyos ay nananatili sa ating kanya-kanyang bahay at kalooban, lalo sa ating mga puso kung ito ay napupuno ng kapayapaan. Ang Kapayapaan na nagtatagal at mula sa pusong malinis ay ang isa sa pinakamatibay na ebidensiya ng presensiya ng Panginoon sa ating buhay. Kung pinapatuloy natin Siya sa ating puso, ano pa man ang ating harapin ating makakaya. Ngunit madalas sa atin ay sarado sa sarili. Akala natin tayo ay nag-iisa ngunit tayo lang ang ayaw maniwala. Kung piliin lamang sana nating maniwala ay ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan upang patunayan basta maniwala lamang tayo muna sa Kanya.

Ang kapayapaan ang itinurong pagbati ni Jesus para sa Kanyang mga alagad, “Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito!”. Siya rin namang kanyang ginamit na pagbati matapos ang kanyang pagkabuhay muli. Ito rin ay ating ginagamit upang batiin ang isa’t isa sa Banal na Misa. Pangalagaan nawa natin itong magandang regalo ng Panginoon. Ito ay hindi nabibili ng kahit anong materyal na bagay. Ngunit ito ay napangangalagaa n ng lubos na paniniwalang gusto ng Panginoon na tayong lahat ay mapabuti. Walang hanggan ang Kanyang pagmamahal sa atin. Kung paniwalaan natin ito nang buong puso, tiyak kahit sa ano mang suliranin o unos ay walang makakatanggal ng kapayapaan sa puso dahil ang ating pananalig ay nasa Panginoon lamang.

Kung kasama natin ang Diyos ay wala na tayong hahanapin pa at hindi tayo kukulangin kailanman.

Payapa nga ba ang iyong puso? Ano ang nakakapagpabaga bag sa iyo? Sabihin ang lahat ng ito sa Panginoon sa isang personal na panalangin.

Panalangin: Panginoon, bigyan mo ako at ang lahat ng aking mga minamahal ng iyong kapayapaan. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihan g Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.