Catholic Church Daily Gospel on DCF Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Katotohanan na ang Diyos”

Photo Credit: Jesus+with+cross.jpg

 

Hulyo 13, 2018. Ika-14 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 51: Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan.

Unang Pagbasa: Hosea 14:2-10

Manumbalik ka Israel kay Yahweh na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan, lumapit kayo kay Yahweh; sabihin ninyo sa kanya, “Patawarin po ninyo kami. Kami’y iyong kahabagan, kami’y iyong tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami kayang iligtas ng hukbo ng Asiria, hindi kami sasakay sa mga kabayo nila. Hindi na namin tatawaging diyos ang mga ginawa ng aming kamay. Sa iyo lamang nakakasumpong ng awa ang mga ulila.”

Sabi ni Yahweh, “Pagagalingin ko na sila sa kanilang kataksilan, mamahalin ko na sila nang walang katapusan, sapagkat napawi na ang galit ko sa kanila. Ako’y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel. Mamumulaklak siyang gaya ng liryo, at mag-uugat din siyang tulad ng sedar.

Kanyang mga sanga ay darami, gaganda siyang tulad ng puno ng olibo, at hahalimuyak gaya ng kagubatan ng Lebanon. Magbabalik sila at maninirahan sa ilalim ng aking kanlungan. Sila’y yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang puno ng ubas, at ang bango’y tulad ng alak mula sa Lebanon. Efraim, lumayo ka na sa mga diyus-diyosan!

Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo.
Ako’y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong mga bunga.”

Unawain ng matalino ang mga bagay na ito, at dapat mabatid ng mga marunong.
Matuwid ang mga kaparaanan ni Yahweh, at ang mabubuti’y doon lumalakad,
ngunit nadarapa ang mga masuwayin.

Ebanghelyo: Mateo 10:16-23

“Tingnan ninyo; isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong-gubat. Kaya’t maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Mga alagad ko, mag-ingat kayo sapagkat kayo’y darakpin at isasakdal sa mga Sanedrin, hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga, at dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa pagsunod ninyo sa akin, upang magpatotoo sa kanila at sa mga Hentil.

Sa pagkakataong iyon, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin, o kung paano kayo magpapatotoo sapagkat ito’y kusang ipagkakaloob sa inyo. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo.

“Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay, gayundin ang gagawin ng ama sa kanyang anak; at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Tandaan ninyo: bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, darating na ang Anak ng Tao.

Pagninilay:

Matindi ang dinanas na pag-uusig ng mga naunang Kristiyano. Marami sa kanila ang pinapatay sa mga kamay ng mga malulupit na Romano. Punung-puno ng pangungutya, diskriminasyon at galit sa mga mananampalataya ang kanilang tiniis sa kamay ng imperyong mga pagano na sumasamba sa mga diyus-diyosan. Bago pa man ito mangyari ay inihabilihin na nga ni Jesus na mangyayari ang lahat ng ito simula sa mga apostoles na naunang sumunod sa kanyang mga yapak. Hindi lamang sa mga apostoles ito nagtatapos ngunit nagtutuloy-tuloy ang ito tulad ng pagtuloy ng simbahang itinatag ni Jesus hanggang sa atin sa kasalukuyan. Sa kasalukuyang panahon ay nangyayari pa rin ang pag-uusig na ito hindi lang dito sa Pilipinas, ngunit maging sa ibang bansa.

Ang mga ganitong pangyayari ay bahagi na ng kasaysayang ng simbahan. Matatandaan nating hindi dito nagtatapos dahil kailanman sa dami ng sumira sa ating simbahan ay lahat sila nasira ngunit ang simbahan ay nananatiling matatag at buo sa kabila ng lahat ng mga nagtangkang sumira dito. Ito ay dahil ang mga masasamang pangyayari at tila hindi maganda, kung kasama natin ang Panginoon ay nagkakaroon ng magandang bunga, aral man na matututunan o isang halimbawa upang maging mas matatag sa kabila ng lahat ng pagsubok sa buhay. Marami tayong matututunan sa gitna ng mga hirap na ating dinaranas bilang indibidwal at bilang isang malaking sambayan at pamilya ng Diyos.

Ang mga inuusig sa Ngalan ni Cristo na nagtatagal at hindi sumusuko sa pananampalataya ang siyang mga nagpapatibay ng ating pananampalataya. Ang pagtatanggol sa katotohanan nang may buong puso at buong katapatan ang nagbibigay buhay sa ating simbahan. Ang dugo ang pagpapatibay ng katotohanan na kayang ialay ang buhay alangalang sa makabuluhang pagtatangol ng buong katotohanan.

Tayo kaya, nagagawa kaya natin ito? Ang ipagtanggol ang ating pananampalataya sa kabila ng oposisyon? Hindi naman tayong lahat ay kailangan dumanak ang dugo ngunit sa ating maliit na paraan ay mayroon tayong magagawa, magsalita at hindi lamang manahimik. Manindigan at hindi maging duwag. O kaya naman, alang-alang sa tayo ay kanilang mahalin at sa pakikiuso ay umaayon na lamang tayo sa kanilang mga sinasabi laban sa ating pinaniniwalaan? Kung alam natin ang katotohanan at ito ay ating pinaniniwalaan nang buong puso, nawa, ito ay ating panindigan.

Tulad na lamang ng mga Kristiyano noong unang panahon at ating mga santo na hindi sumuko hanggang sa huli sa kanilang pananampalataya. Sa ganitong paraan, tayo ay mas nakakatulong sa ating mga kapatid na naliligaw na at nalilito na sa kanilang sariling pinaniniwalaan. Sa ganitong paraan ng pagtanggi sa ating sarili upang mahalin ng iba, alang-alang sa pagtatanggol ng ating pinaniniwaalaan nang matatas at matuwid, ay mas nakakatulong tayo sa kanilang salbasyon dahil ang ginagawa natin ay magiting at kalugud-lugod sa Panginoon.

Sa panahon ngayon ay sadyang napakaraming kasinungalingang nagkalat saan mang parte ng sambayanan at maging ang ating simbahan ay apektado nang lubos. Lalo ang mga baguhan sa pananampalataya. Nawa tayo ay maging instrumento upang mapalaganap ang katotohanan. Isa ito sa ating mga responsibilidad bilang miyembro ng simbahang Katolika anuman ang estado at posisyon natin sa buhay, may kailangan tayong ganapin na tungkulin na sikaping alamin ang ating sariling pananampalataya at ang katuruan ng ating simbahan at matatagpuan sa iba’t ibang website tulad nito, at sa website ng Vatican kung saan matatagpuan ang Catechism of the Catholic Church o CCC. Maari tayong magsiyasat sa maraming paraan kung mayroon tayong katanungan. Huwag mahihiyang magtanong at magdasal palagi upang matulungan tayo ng Diyos na pangalagaan ang ating pananampalataya sa Kanya. Hindi natin ito magagawa mag-isa ngunit kung tayo ay mayroong mababang loob ay marami tayong magagawa na nagkakaisa.

Maging ang ating Panginoon ay nagpakasakit hanggang sa napako at namatay sa Krus para sa katotohanan. Tayo kaya, kailan magkakalakas ng loob upang tumayo din sa katotohanan para sa Panginoon?

Panalangin: Panginoon, tulungan mo akong panindigan ang aking pananampalataya sa panahon na puro galit ang naghahari at paghariin mo nawa ang kapayapaan sa aming puso sa kabila ng lahat ng pangyayari sa aming bayan. Hinihiling namin ito sa iyong Matamis na Ngalan. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.