Uncategorized

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Katotohanan ng Buhay”


TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Katotohanan ng Buhay”

Agosto 3, 2018. Biyernes. Ika-17 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 69: Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw.

Unang Pagbasa: Jeremias 26:1-9

Nang pasimula ng paghahari sa Juda ni Jehoiakim na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula kay Yahweh: “Tumayo ka sa bulwagan ng templo at sabihin mo sa lahat ng tao mula sa mga lunsod ng Juda na naroon upang sumamba kay Yahweh ang lahat ng iniuutos ko sa iyo. Huwag kang maglilihim ng anuman. Baka sakaling sila’y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayon, baka magbago ang aking isip at hindi ko na itutuloy ang parusang inihahanda ko dahil sa kanilang masasamang gawa.

“Sabihin mo sa kanila, ‘Sinasabi ni Yahweh: Kung hindi kayo makikinig sa akin, at kung hindi ninyo susundin ang aking mga utos na inihanda ko para sa inyo, at hindi ninyo papakinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito’y itutulad ko sa Shilo, at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lunsod na ito sa panlalait.’”

Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga pari, ng mga propeta, at ng lahat ng taong nasa Templo ni Yahweh.

Pagkatapos niyang magsalita, si Jeremias ay dinakip nila at nagsigawan ng, “Dapat kang mamatay! Bakit nagpahayag ka sa pangalan ni Yahweh na matutulad sa Shilo ang Templong ito, mawawasak ang lunsod, at walang matitirang sinuman?”

At siya’y pinaligiran ng mga tao.

Ebanghelyo: Mateo 13:54-58

Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, kaya’t kanilang itinanong, “Saan kumuha ng ganyang karunungan ang taong iyan? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon, at Judas ang kanyang mga kapatid? At tagarito rin ang kanyang mga kapatid na babae, di ba? Saan kaya niya natutuhan ang lahat ng iyan?”

At siya’y hindi nila pinaniwalaan.

Kaya’t sinabi ni Jesus sa kanila, “Ang isang propeta’y iginagalang kahit saan maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambahayan.” At dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya roon gumawa ng maraming himala.

Pagninilay:

Ano bang ibig sabihin ng pagiging isang propeta? Kasama dito sa katungkulan ang pagiging tapaghatid ng mensahe ng Panginoon at pagsasabi ng katotohanan. Marami nang propeta na ang nagdusa at inusig bago pa man dumating ang ating Panginoong Jesus tulad na lamang ni Jeremias sa unang pagbasa. Maging ang ating Panginoon ay nakaranas ng ganito ring pagtrato sa sarili pa Niyang bayan.

Sa ating ebanghelyo ngayong araw ating natunghayan ang pagtatanggi ng mga kababayan ni Jesus sa Kanya. Si Jesus ay naparito sa lupa upang gawin ang kanyang misyon. Ang magligtas ng sanlibutan dahil sa lubos na pag-ibig ng Diyos sa atin. At ang kaakibat ng misyong ito ay ang pagpakababa ni Jesus na maging tao tulad natin. Naranasan Niyang lahat ng paghihirap, hindi lamang sa pisikal, ngunit paghihirap sa materyal na bagay, sa karangyaan, luho at ano pa mang mga bagay na maidudulot ng mundo.

Dahil dito, ang mga tao sa kanyang sariling bayan ay hindi siya nakikilala. Kilala lamang siya bilang karpintero at kung sino siya noong lumaki. Minsan sa ating buhay, tayo rin kung aaktong tila alam na natin ang lahat, dito tayo nadadapa. Maaring ang biyaya sana na ating makakamtan na inihanda ng Panginoon para sa atin ay maglaho na parang bula dahil hindi natin nakayanang maniwala. Biyayang sana ay napasa atin kung bukas lamang ang ating kalooban sa Diyos.

Nakakalungkot nga naman na kung saan pa nagmula si Jesus ay doon pa siya hindi tinanggap. Minsan sa ating pamumuhay, maging sa ating bahay, may mga pagkakaunawaan at hidwaan. Minsan tayo mismo ay hindi magkaintindihan. Ngunit tiwala lamang ang kailangan kasama ng pagtatanggap kung sino mismo ang ating kasama sa ating bahay. Ang pagtatanggap ng katotohanan ay pagtanggap din ng ating kanya-kanyang tungkulin sa buhay.

Kadalasan kung tayo ay magsasalita ng katotohanan ay mayroong mga taon masasagasaan. Lalo na ang mga nagtatago sa kadiliman at ayaw makita ang kanilang masasamang gawain. Tayo sa ating kanya-kanyang buhay ay tinatawag din upang maging isang propeta. Bilang ina, ama, mga magulang, mag-aaral, manggagawa at ano pa man ang ating katungkulan ay tinatawag tayo upang tumayo at lumagay sa tama. Kahit pang ibig sabihin nito ay hindi tayo susunod sa karamihan.

Sa pagtatama ng mali ng mga tao o maging ng ating mga minamahal sa buhay, hindi tayo laging papaboran. Hindi laging sasang-ayon sa atin mayroon iba na sadyang matigas ang kalooban. Dito hindi natin namamalayan na ang grasya at pagpapala sana ng Panginoon ay ang pagsunod at pagtanggap sa kanyang utos na pinapadaan sa mga makabagong propeta sa kasalukuyang panahon. Lahat tayo ay makakapagpahayag ng Mabuting Balita ng Panginoon. Sa kung paano tayo makitungo sa ating kapwa, kung mabuti at malinis lagi ang ating gawain. Hindi makasarili, hindi tamad at hindi mapagmataas.

Kung magagawa natin ang mga simpleng bagay na ito nang mabuti, saka pa lamang tayo ay malaking bagay na. Marami sa atin naghahanap ng mga bagay na malaki ngunit nakakaligtaan natin na sa maliliit tayo dapat magsimula. Magsimula sa kanya-kanyang lagay sa ating buhay, sa ating pinagttrabahuhan, eskwela, opisina at kahit saan pang ating kinabibilangan. Pagnilayan natin ito.

Panalangin: Panginoon, kayo na ang bahala sa amin. Kailangan namin ng iyong grasya upang magampanan ng mabuti ang tungkulin. Maghari nawa lagi ang iyong katotohanan sa aming buhay. Amen. +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita


Reactions:

Join Discussion

Tagged
Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.