Bible Catholic Church Catholic Faith Christ Christian Daily Gospel on DCF Faith God Religion

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Lakas ng Diyos”

Photo Credit: Wiki

Salmo 16: “D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.”

Hunyo 16, 2018. Sabado. Ika-10 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Unang Pagbasa: 1 Mga Hari 19:19-21

Umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. Labindalawang pares ng toro ang ginagamit niya, at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, inalis ni Elias ang kanyang balabal at ibinalabal kay Eliseo.

Iniwan naman ni Eliseo ang mga toro, humabol kay Elias at nakiusap, “Magpapaalam po muna ako sa aking ama’t ina, at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo.”
Sumagot naman si Elias, “Sige, umuwi ka muna.”

Umuwi nga si Eliseo. Nagpatay siya ng isang pares na toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao, at sumunod kay Elias at naging lingkod nito.

Ebanghelyo: Mateo 5:33-37

“Narinig din ninyong iniutos ng Diyos sa inyong mga ninuno, ‘Huwag kang susumpa nang walang katotohanan; sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon.’ Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong manunumpa kapag kayo’y nangangako.
Huwag ninyong sasabihing, ‘Saksi ko ang langit,’ sapagkat ito’y trono ng Diyos, sapagkat ito’y kanyang tuntungan. Huwag din ninyong sasabihing, ‘Saksi ko ang Jerusalem,’ sapagkat ito’y lunsod ng dakilang Hari.

Huwag mo ring ipanumpa ang iyong ulo, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na ‘Oo’ kung oo at ‘Hindi’ kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa Masama.”

Pagninilay:

Mahirap magtiwala sa taong walang isang salita. Ngunit madaling pagkatiwalaan ang mga taong tumutupad ng kanilang sabihin at ginagawa ito anumang paraan, kahit mahirap o masalimuot man ang daan. Kung tayo man ay maging tapat, sa Diyos at sa kapwa, tayo rin naman ang makakatamasa ng resulta nito. Ang paggawa ng responsibilidad ng buong katapatan, walang panglalamang, walang reklamo at walang bahid ng anupamang pagkamakasarili ay tiyak na mararamdaman ng ating pinagsisilbihan. O kung hindi man ng tao ay, ang Diyos na Siyang bahalang magbalik nito sa atin.
Sabi ni Jesus na “Sabihin mo na lang na ‘Oo’ kung oo at ‘Hindi’ kung hindi”. Tulad Niya, ating Panginoon, na may iisang salita. Maraming pangako ang Panginoon sa atin, na napapaloob sa Kanyang mga salita. Ngunit hindi ito naiintindihan ng karamihan o mapaniwalaan dahil walang gustong umintindi.

Nang sabihin ng Diyos na “Wala nang hihigit pa sa aking pagmamahal”. Naiintindihan ba natin ito sa kailaliman ng ating mga puso? Anong kahalagahan ng pagbuwis ng buhay ni Cristo sa iyo? Madalas kaya di tayo makapaniwala dahil hindi natin iniintindi ang Salita ng Diyos. Nakikinig pero hindi nakadarama. Nakakakita pero hindi naiintindihan ng isip. Kung ang kahulugan ng mga bagay ay madali nating pinapapasok sa puso, ito ang magiging susi ng ating katapatan.

Laging alalahanin na may mahalagang pakay at epekto ang ating mga salita. Sa Diyos at sa Kapwa. Ang bawat salita ay mahalaga. Kung ano tayo sa kapwa natin, kung hindi natin natutupad ang ating mga sinasabi at nadadala tayo ng kahinaan, akala natin ganun din ang Diyos. Pero ang Diyos ay higit na makapangyarihan sa lahat. Siya ay Diyos ng Katapatan. Kahit pa talikuran natin Siya, hinding hindi Siya tumatalikod sa atin. Sa halip, mas handa pa Niya tayong yapusin ng kanyang pagmamahal kung babalik tayo sa Kanya. Hingin natin ang Kanyang tulong sa pagtupad ng ating mga tungkulin lalo na kung tayo ay nabibigatan. Buong kababaang loob nating aminin sa Diyos na marami tayong hindi kayang gawin at kung mangyayari mang maganda at makabuluhan ang lahat ay sa kanya lamang kapangyarihan ito matutupad lahat.
Manalig tayo sa Kanya at dumedepende sa Kanyang lakas na walang hanggan.

Gamitin at tupdin ang ating mga tungkulin, pangako at mga salita, hindi mula sa ating lakas, o lakas ng mga taong madaling mawala at manghina ngunit gamit ang lakas ng Diyos na walang hanggan. Sa gayon, malalaman nating makakaya natin ang lahat ng bagay kung ang Diyos ay ating kasama sa lahat ng bagay at aspeto, bawat oras, minuto at segundo ng ating buhay.

Panalangin: Panginoon, inaamin ko ang lahat ng aking hindi kayang gawin. Palitan mo ang aking kahinaan ng iyong lakas. Inilalahad ko sa iyo ang lahat. Gawin mong kalugud-lugod sa iyo ang bawat saya at pasakit. Hayaan mong sundin ko ang iyong kalooban at hindi ang akin.

Alang-alang sa pananalig na alam mo ang pinakamainam sa aking buhay.

Nanalig ako sa iyong pagmamahal na walang hanggan na magliligtas sa akin sa lahat ng kasalanan at kasamaan. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.