Daily Gospel on DCF

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Misyon at Hustisya ng Diyos”

TODAY’S GOSPEL REFLECTIONS on DCF: “Ang Misyon at Hustisya ng Diyos”

Hulyo 21, 2018. Sabado. Ika-15 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 10: Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan.

Unang Pagbasa: Mikas 2:1-5

Kakila-kilabot ang mangyayari sa mga hindi na natutulog dahil sa pagbabalak ng kasamaan at maagang bumabangon upang agad itong isagawa sa sandaling magkaroon ng pagkakataon. Kapag nagustuhan nila ang lupa ng may-lupa, kinakamkam nila ito. Inaapi nila ang mga tao sa pamamagitan ng pandaraya upang maalipin nila ang pamilya ng mga ito at masamsam ang kanilang mga ari-arian.

Kaya nga, sinasabi ni Yahweh, “Paparusahan ko ang sambahayang ito, at walang sinumang makakatakas dito. Hindi na kayo muling makapagmamataas pagkaraan ng araw ng inyong kapahamakan. Sa araw na iyon ay kukutyain kayo ng inyong mga kaaway sa pamamagitan ng pag-awit tungkol sa inyong kasawian:

‘Ganap na kaming nawasak; inalis na ni Yahweh ang aming karapatan sa mga lupaing bahagi ng aming sambahayan at pinaghati-hati ang mga ito sa mga bumihag sa amin.’”
Kaya’t kapag dumating na ang panahong ibabalik na ni Yahweh ang lupain sa kanyang bayan, wala na kayong bahagi dito.

Ebanghelyo: Mateo 12:14-21

Umalis naman ang mga Pariseong naroroon at nag-usap-usap kung paano nila maipapapatay si Jesus. Nang malaman ito ni Jesus, umalis siya sa lugar na iyon. Maraming tao ang sumunod sa kanya, at pinagaling niya ang lahat ng maysakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin na huwag nilang ipamalita kung sino siya. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias,

“Narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking minamahal at lubos na kinalulugdan;ibubuhos ko sa kanya ang aking Espiritu, at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya makikipag-away o makikipagsigawan, ni magtataas ng boses sa mga lansangan, hindi niya puputulin ang tambong marupok, hindi rin niya papatayin ang ilawang umaandap, hanggang katarunga’y hindi nagtatagumpay nang ganap; at ang pag-asa ng mga Hentil, sa kanya ay ilalagak.”

Pagninilay:

Minsan o madalas talaga ay mas mainam kung iiwas sa mga taong negatibo at hindi tayo gusto. Ang masaklap na katotohan na hindi lahat ng tao ay ating mapapasaya o mabibigay ang kanilang kagustuhan. Ganito nga rin ang ginawa ng ating Panginoon. Noong malaman niyang kung anu-ano ang binabalak ng mga Pariseo sa kanya, siya ay lumisan. Kailangan ng distansya. Hindi niya kailangan ng anumang papuri mula kahit kanino. Ang importante lamang kay Jesus ay maggawa ang kanyang misyon sa pagparito Niya sa lupa at ito nga ay pangangaral ng Mabuting Balita ng Panginoon at ang pagpapagaling ng mga may-sakit.

Sa ating buhay ngayon na punong-puno ng kaguluhan sa kapaligiran, nakukuha pa kaya natin ang kapayapaan at katahimikan na sa Diyos lamang makakamtan? Tiyak na sa atin mga ordinaryong tao, sakit ng puso ang ating aabutin kung pilit nating ilalagay ang ating halaga base sa papuri ng tao. Mayroon at mayroong iba na umaakto base sa inggit. Hindi sila marunong magmahal dahil napopoot ang puso ng pagkainggit, at ang ugat nito sila mismo ay hindi kayang mahalin ang kanilang sarili. Ito ang isang masaklap na katotohan. Kaya naman, saan nga ba natin dapat inilalagay ang ating halaga? Itatak nawa natin sa ating mga puso ang ating pagkatao at halaga bilang isang Anak ng Diyos. Lahat tayo ay may kanya-kanyang misyon na tayo lamang ang makagagawa. Ano man ang sabihin ng iba ay hindi mahalaga ang mahalaga ay ang kabutihan na naglalagi sa iyong puso kahit pa subukan itong wasakin ng maraming tao.

Si Jesus ay naransan din itong lahat. Itong lahat na galit at pagkainggit ng mga Pariseo kay Jesus ay hindi Niya ininda sapagkat ang mahalaga kay Jesus ay kanyang misyon sa lupa at wala nang iba. Ating tandaan na ang lahat ng mga bagay na ito ay lilipas din. Maging ang ating mga suliranin ay matatapos din. Ngunit ang Diyos ay nananatili. Nasubukan na ba nating huminga saglit at sa ating katahimikan ay subuking hanapin ang Panginoon, malalaman nating hindi tayo kailanman nagiisa.

Marahil sa ating paligid ay nakikita natin ang mga masasama na tila nagtatagumpay. Mga korup na opisyal, mga mandaraya, mandarambong, magnanakaw, at kung anu-ano pang klase ng masasama sa ating paligid. Huwag sana tayong madismaya. Tulad sa Unang Pagbasa, nakikita itong lahat ng Panginoon at alam Niya itong lahat. Hindi Niya kailangang sumigaw o mang-agaw ng atensyon dahil nasa kanya ang kapangyarihan. Ang batas na walang hanggan ang siyang hahatol sa mga ito kung hindi man dito sa buhay na ito ay sa kabila. Darating din ang kanilang kahihinatnan at kasasapitan ng ginawa nilang kamalian.

Kung sino man ang mayroong mabuting puso, ay patuloy na gumawa ng mabuti. Huwag tayong mangamba na sa paligid ay iba. Ang mahalaga ay alam natin sa kaibuturan ng ating puso na ang hangad natin ay mabuti at para sa Panginoon. Sa takdang panahon, ito’y mamumungang lahat, dito sa lupa at hanggang sa langit, gaano pa ito katagal. Sa puso natin manatili nawa ang pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoong higit na Makapangyarihan kaysa lahat.

Panalangin: Panginoon, tulungan mo akong tumalima sa iyo. Sa lahat ng oras na tila madilim at wala na akong makita o maintindihan ay hipuin mo ako at nang ikaw ay makita ko. Turuan at gabayan mo ako tungo sa iyong kalooban ang landas ng kaliwanagan at kaluwalhatian. Amen.+

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.